Katedra zoológie

Bothriechis schlegelii (Berthold, 1846); foto: Daniel Jablonski

Úvod

Katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vznikla v roku 1939 na Filozofickej fakulte a o rok neskôr sa stala jednou z prvých katedier vznikajúcej Prírodovedeckej fakulty. Išlo o vôbec jedno z prvých zoologických pracovísk na Slovensku.

Zoológia je veda, ktorej sa môže venovať človek výlučne z lásky. Pre nás, ktorí sme zakotvili na tomto pracovisku je to skutočne „TÁ NAJKRAJŠIA VEDA“. Toto je motto našej katedry. Venovať sa s vášňou zoológii považujeme za možnosť realizovať vlastné sny a predstavy. Moderná zoológia dnes v plnej miere využíva metodologické možnosti doby, v ktorej žijeme: bez elektrónovej a konfokálnej mikroskopie, poznatkov genetiky, molekulárnej biológie, bioštatistiky, vývinovej biológie, ekológie a paleontológie sa naše výskumy nezaobídu. Nepreberné množstvo živočíchov je pre nás obrovská výzva pre neobyčajne zaujímavé výskumné projekty. 

Pre záujemcov zabezpečuje náš tím štúdium bakalárskych odborov systematická biológia a biológia a pre tých, ktorí prijmú jedinečnú výzvu pokračovať ďalej aj magisterské a doktorandské štúdium v odbore zoológia. Viac informácií sa dočítate TU

NOVÉ: Témy záverečných prác na školský rok 2024/2025 

Pracovníci Katedry zoológie a Ústavu zoológie SAV hľadajú záujemcov na vypracovanie nasledovných tém bakalárskych a diplomových prác. Práce tematicky nadväzujú na naše výskumné aktivity a projekty, 

Témy bakalárskych prác a bližšie informácie nájdete TU:

Témy diplomových prác a bližšie informácie nájdete TU:

Témy dizertačných prác a bližšie informácie nájdete TU:

Pokiaľ sa zaujímate o skupinu organizmov, ktorú ste tu nenašli, alebo máte inú požiadavku, kontaktujte Mgr. Jana Christophoryová, PhD., christophoryovagmail.com, B1-421

NOVÉ: Termíny obhajob a štátnic 2024

Termíny obhajob diplomových prác a ústnych štátnych skúšok magisterského stupňa v AR 2023/2024 na Katedre zoológie PRIF UK sa uskutočnia:

Obhajoby diplomových prác: 27. a 28.05.2024

Ústne štátnice: 13. a 14.06.2024

Rozpis študentov na jednotlivé dni bude uvedený až po odovzdaní diplomových prác.

prof. RNDr. Milada Holecová, CSc.

predsedkyňa štátnicovej komisie

Viac informácií nájdete na týchto stránkach

NOVÉ: Katedrový seminár 21. máj o 16:00

Srdečne pozývame všetkých záujemcov z odbornej aj laickej verejnosti na seminár Katedry zoológie, ktorý sa uskutoční v utorok 21.5.2024 o 16:00 v miestnosti CPS+. Tentokrát u nás privítame docentku Andreu Bardůnek Valigurovú, ktorá sa v rámci svojho dlhodobého výskumu venuje ultraštruktúre, diverzite a motilite u bazálnych skupín výtrusovcov

Viac informácií sa dozviete na stránkach Katedrového semináru

Teší sa na Vás,
Tím organizátorov