Témy dizertačných prác

Témy doktorandských dizertačných prác vypísané pre akademický rok 2024/2025:

(študijný odbor: biológia; študijný program: zoológia)

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Téma: Fylogeografia, medzidruhová hybridizácia a genetická štruktúra populácií vodných skokanov (rod Pelophylax) na Balkáne a v strednej Európe
Školiteľ: doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD.

Téma: Využívanie habitatu hrabošom severským v ochranársky riadenom prostredí
Školiteľ: doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD.
Konzultant: Mgr. Dávid Žiak, PhD.

Téma: Systematika a fylogenéza vybraných rodov Elmidae (Insecta: Coleoptera) Južnej Ameriky s využitím multilokusových DNA dát
Školiteľ: RNDr. Fedor Čiampor, PhD.

Téma: Nové stratégie eliminácie patogénnych kmeňov amfizoických meňaviek
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Mrva, PhD.
Konzultant: Mgr. Mária Mrvová Garajová, PhD.

Téma: Paternovanie mozgu stavovcov
Školiteľ: Mgr. Dávid Jandzík, PhD.

Téma: Evolúcia a vývin končatín stavovcov
Školiteľ: Mgr. Dávid Jandzík, PhD.

Téma: Diverzita vretenice severnej Vipera berus (na Slovensku)
Školiteľ: Mgr. Dávid Jandzík, PhD.

Téma: Diverzita a ekológia jašterice živorodej Zootoca vivipara
Školiteľ: Mgr. Dávid Jandzík, PhD.

Téma: Diverzita jašterice krátkohlavej Lacerta agilis v strednej Európe
Školiteľ: Mgr. Dávid Jandzík, PhD.

Téma: Diverzita slepúchov Anguis fragilisA. colchica v rámci a pozdĺž ich hybridnej zóny
Školiteľ: Mgr. Dávid Jandzík, PhD.

Téma: Akustická a vizuálna komunikácia lelka lesného (Caprimulgus europaeus) v priebehu hniezdnej sezóny
Školiteľ: Mgr. Lucia Rubáčová, PhD.

Téma: Variabilita akustických signálov sysľa pasienkového v prostrediach s rôznymi podmienkami
Školiteľ: Mgr. Lucia Rubáčová, PhD.
Konzultant:
Mgr. Peter Miklós, PhD.

 

Parazitologický ústav SAV

Téma: Vplyv environmentálnej záťaže na parazito-hostiteľské vzťahy vo vodných a terestrických ekosystémoch
Školiteľ: RNDr. Timea Brázová, PhD.

Téma: Diverzita pôdnych nematód karpatských lesov vo vzťahu k biotickým a abiotickým podmienkam prostredia
Školiteľ: Ing. Andrea Čerevková, PhD.

 

Ústav zoológie SAV

Téma: Adaptácie ku klimatickým zmenám v slovenských populáciách drozofily obyčajnej (Drosophila melanogaster)
Školiteľ: Mgr. Martina Gáliková, PhD.

Téma: Spoločenstvá pakomárov (Diptera: Chironomidae) ako indikátory hydromorfologickej degradácie vodných tokov
Školiteľ: prof. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.
Konzultant: Mgr. Igor Kokavec, PhD.

Téma: Fenotypová plasticita u hmyzu
Školiteľ: Mgr. Peter Klepsatel, PhD.

Téma: Molekulárna analýza a bionómia vybraných skupín motýľov
Školiteľ: RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.