Témy bakalárskych prác

Prvoky

RNDr. Martin Mrva, PhD. (martin.mrva@uniba.sk, B1-416)

  • Patogenéza a terapie akantamébových infekcií
   Anotácia: Práca sa zameriava na sumarizáciu doposiaľ zistených poznatkov o priebehu patogenézy akantamébových infekcií a ich terapie (prehľad literatúry).

  Mgr. Tomáš Obert, PhD. (obert7@uniba.sk)

  • Endozoické nálevníky čeľade Balantidiidae (Ciliophora, Trichostomatia)
   Anotácia: Nálevníky čeľade Balantidiidae patria medzi významné parazity širokej škály hostiteľov ako sú napríklad ryby, obojživelníky, vtáky, vačkovce, hlodavce, kone, ošípané, primáty, ale aj človek. Druh Neobalantidium coli je jediný známy patogén človeka. Cieľom bakalárskej práce je zosumarizovať komplexné poznatky o tejto významnej skupine endozoických nálevníkov naprieč podkmeňom stavovce.

  Mgr. Lukáš Pecina (pecina4@uniba.sk)

  • Nálevníky radu Clevelandellida (Ciliophora: Armophorea) obývajúce tráviaci trakt plazov
   Anotácia: Endozoické nálevníky radu Clevelandellida obývajú tráviaci trakt mnohých stavovcov a bezstavovcov. V súčasnosti sa venuje veľká pozornosť druhom izolovaným z bezstavovcov. Existujúce štúdie o druhoch obývajúcich tráviaci trakt plazov poskytujú najmä základné informácie o morfológii. Bakalárska práca je zameraná na zhrnutie a syntézu poznatkov z dostupnej literatúry a preskúmanie spôsobov kultivovania nálevníkov radu Clevelandellida, ktoré môžu byť využité pri budúcom štúdiu týchto nálevníkov.

  Doc. Mgr. Peter Vďačný, PhD. (peter.vdacny@uniba.sk)

  • Morfologická evolúcia dravých nálevníkov podtriedy Suctoria (Ciliophora: Phyllopharyngea)
   Anotácia: Nálevníky podtriedy Suctoria (Ciliophora: Phyllopharyngea) sa vyznačujú veľmi rozmanitou morfológiou a životným štýlom. Tieto dravé nálevníky sa vyznačujú dimorfným životným cyklom a prítomnosťou cicavých trubíc, ktoré slúžia na lov koristi. Cieľom predloženej bakalárskej práce je: 1) podať prehľad o diverzite telových plánov, 2) zrekonštruovať morfologickú evolúciu a 3) zhodnotiť disparitu podtriedy Suctoria pomocou stochastického mapovania a mnohorozmerného škálovania.
  • Patogénny nálevník Ichthyophthirius multifiliis a ichthyophthirióza sladkovodných rýb
   Anotácia: Ichthyophthirius multifiliis je jedným z najznámejších patogénnych nálevníkov. Predstavuje jednu z najbazálnejších histofágnych línií podtriedy Hymenostomatia (Ciliophora: Oligohymenophorea). Spôsobuje závažné ochorenie (ichthyophthiriózu) sladkovodných rýb. Cieľom bakalárskej práce je zosyntetizovať poznatky o morfológii, životnom cykle, genetickej variabilite a rozšírení tohto parazita ako aj o imunitnej odpovedi hostiteľských rýb, vakcínach a nových prístupoch v boji proti ichthyophthirióze.

  Máloštetinavce

  Mgr. Igor Kokavec, PhD. (igor.kokavec@savba.sk)

  • Diverzita spoločenstva máloštetinavcov (Oligochaeta) v suburbánnych pondoch panónskeho ekoregiónu
   Anotácia: Hydrobiologickému výskumu pondov, teda malých, človekom vytvorených stojatých vôd -zaplavených štrkovísk, lomov a hlinísk sa na území Slovenska nevenovalo dostatok pozornosti. Pondy predstavujú významný zdroj biodiverzity v danom regióne a už aj pri relatívne malej veľkosti môžu byť zdrojom šírenia sa vodných organizmov, či už natívnych alebo nepôvodných. Cieľom práce bude zistiť druhovú diverzitu máloštetinavcov vo vybraných pondoch situovaných v suburbánnom prostredí na území Podunajskej nížiny. Bakalárska práca zahŕňa, okrem spracovania zahraničnej literatúry, aj samotný odber vzoriek v teréne a spracovanie materiálu. Študent sa oboznámi s determináciou a rozmanitosťou pomerne náročnej skupiny makrozoobentosu – vodnými máloštetinavcami, ktoré tvoria významnú zložku spoločenstva makrozoobentosu.

  Pomalky

  RNDr. Peter Degma, CSc. (peter.degma@uniba.sk, B1-460)

   • Limno-terestrické pomalky (Tardigrada) z Parc national du Mercantour (JV Francúzsko)
    Anotácia: Fauna pomaliek Francúzska nie je dostatočne známa keď uvážime, že v ostatnom prehľade Séméria (1994) uvádza 61 limno-terestrických druhov pomaliek z celého územia Francúzska kým zo Slovenska poznáme viac ako 100 druhov pomaliek. V roku 2009 boli v rámci medzinárodného projektu “All Taxa Biodiversity Inventories+Monitoring” vzorkované machy v Parc national du Mercantour (JV Francúzsko). Väčšina zozbieraných vzoriek nebola doposiaľ analyzovaná a preto cieľom bakalárskej práce je analyzovať tieto vzorky štandardným postupom a získané druhové spektrum porovnať s tým, ktoré je snáme z územia celého kontinentálneho Francúzska.

   • Limno-terestrické pomalky (Tardigrada) Vysokých Tatier (Slovensko)
    Anotácia: Limno-terestrické pomalky Vysokých Tatier boli na slovenskej strane študované len sporadicky v prvých desaťročiach 20. storočia a Bartoš (1939) uvádza z tohoto územia len okolo 40 druhov. Naproti tomu systematický výskum poľskej strany Tatier priniesol nálezy 54 druhov (Dastych 1980) a výskum ďalej pokračuje. Dá sa preto predpokladať, že druhové spektrum pomaliek na slovenskej strane Tatier bude vyššie ako ho poznáme dnes. Cieľom diplomovej práce je analyzovať sériu machových vzoriek získaných z územia Vysokých Tatier v rokoch 2007 a 2008 a zistené druhové spektrum porovnať so spektrom zisteným vo zvyšku Tatranského národného parku.

   • Limno-terestrické pomalky (Tardigrada) z Parco Naturale delle Alpi Marittime (SZ Taliansko)
    Anotácia: V roku 2009 boli v rámci medzinárodného projektu “All Taxa Biodiversity Inventories+Monitoring” vzorkované machy a lišajníky v Parco Naturale delle Alpi Marittime (SZ Taliansko). Z materiálu získaného kolegom z Univerzity v Štuttgarte bol opísaný nový druh pomalky Echiniscus pardalis. Ostávajúce nespracované vzorky z tohoto územia môžu potenciálne obsahovať ďalší faunisticky aj taxonomicky zaujímavý materiál a preto cieľom bakalárskej práce je analyzovať vzorky machov a lišajníkov štandardným postupom a získané druhové spektrum porovnať s tým, ktoré získal kolega z Nemecka ako aj s celkovým známym druhovým spektrom pomaliek z Talianska.

    Kôrovce

    Mgr. Igor Kokavec, PhD. (igor.kokavec@savba.sk)

     • Perloočky (Cladocera) malých stojatých vôd mestských parkov
      Anotácia: Perloočky predstavujú významnú súčasť spoločenstva zooplanktónu stojatých vôd. V ich spoločenstve nájdeme viaceré vzácne druhy, avšak aj na naše územie prenikajú mnohé nepôvodné druhy, ktoré tu našli vhodné podmienky pre život a ďalej sa šíria. Cieľom bakalárskej práce bude zistiť druhovú diverzitu a dominanciu taxónov perloočiek vybraných pondov nachádzajúcich sa v kultivovaných polo-prírodných zónach a parkoch miest.

     Bentické bezstavovce

     Mgr. Igor Kokavec, PhD. (igor.kokavec@savba.sk)

     • Spoločenstvá permanentnej fauny bentických bezstavovcov rieky Revúca v úseku ovplyvnenom malou vodnou elektrárňou
      Anotácia: Na Slovensku bolo vybudovaných viac ako 220 malých vodných elektrární, ktorých vplyv na makrozoobentos nebol nijakým spôsobom v tom čase hodnotený. V súčasnosti sa v rámci projektu zameranom na vodné elektrárne snažíme vyhodnotiť vplyv vybraných MVE na makrozoobentos s cieľom identifikovať zmeny v kvalitatívnej a kvantitatívnej štruktúre spoločenstiev, a to nielen hľadiska taxonómie, ale aj z pohľadu funkčnej diverzity. Cieľom bakalárskej práce bude vyhodnotiť zmeny v štruktúre spoločenstiev permanentnej fauny makrozoobentosu rieky Revúca porovnaním referenčnej lokality nad zdržou MVE a lokalitou situovanou v zderivovanom úseku rieky a lokalitou pod sútokom derivačného kanála a pôvodného koryta rieky. V rámci praktickej časti práce si študent vyskúša odber vzoriek v teréne, naučí sa spracovať tento materiál v laboratóriu, pričom bude zaškolený do determinácie druhov patriacich medzi Tricladida, Oligochaeta, Mollusca a Crustacea.

     Mnohonôžky

     Mgr. Adrián Purkart, PhD. (purkart.adrian@gmail.com) 

     • Spoločenstvá mnohonôžok v biotopoch sysľa pasienkového
      Anotácia: Biotopy sysľa pasienkového sú súčasťou území so špecifickým manažmentom krajiny. Najčastejšie ide o pasienky a kosené lúky, ktoré hostia jedinečnú flóru a faunu. Intenzifikácia pôdohospodárstva sa v posledných desaťročiach podpísala na výraznom ústupe týchto krajinných prvkov a tie sú v súčasnosti predmetom intenzívnej ochrany. Cieľom práce je priniesť svetlo poznania o živote mnohonôžok (Myriapoda) v týchto územiach.

     Pavúkovce

     Mgr. Jana Christophoryová, PhD. (christophoryova@gmaii.com)

     • Checklist šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones) Balkánskeho polostrova
      Anotácia: Práca prinesie poznanie druhového zloženia šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones) Balkánskeho polostrova. Potrebné je tak na základe štúdia publikácií a svetového katalógu šťúrikov zistiť druhové zloženie jednotlivých krajín polostrova, vylúčiť sporné druhy a doplniť nové opísané druhy. Na základe výsledkoch vyhodnotiť diverzitu, endemizmus a rozšírenie druhov šťúrikov Balkánskeho polostrova.
     • Foretické asociácie šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones) a dvojkrídlovcov (Insecta: Diptera)
      Anotácia: Forézia je medzidruhový a dočasný vzťah, počas ktorého sa pasažier (šťúrik) prichytí na viac pohyblivého hostiteľa (vektor) na čas, ktorý je potrebný na migráciu z jedného prostredia do druhého. Primárnym výsledkom je tak disperzia. Forézia bola predmetom mnohých štúdií, aj keď väčšinou išlo len o náhodné nájdenia phorontov pri pozorovaní ich hostiteľov. Recentné foretické záznamy o šťúrikoch zahrňujú hostiteľov z deviatich radov hmyzu a z dvoch radov pavúkovcov. Okrem bezstavovcov sa ako hostitelia vo foretických asociáciách šťúrikov uvádzajú aj vtáky a cicavce. Cieľom práce je literárna rešerš o šťúrikoch prichytených na zástupcoch radu Diptera. Výsledkom bude zhrnutie druhov hostiteľov, phorontov a lokalít záznamov. Zároveň sa študent/ka pokúsi o získanie vlastného materiálu pomocou Malaiseho pascí a zberov aj iných kolegov.

     Mgr. Matej Jandík (jandik1@uniba.sk)

     • Klieštikovce (Acari: Mesostigmata) z CHKO Latorica
      Anotácia: Klieštikovce (Acari: Mesostigmata) sú celosvetovo druhovo najbohatšou skupinou parazitiformných roztočov (Parasitiformes). Na Slovensku je fauna klieštikovcov veľmi dobre preskúmaná – zahŕňa 854 druhov patriacich do 39 čeľadí. Sú to voľne žijúce predátory, parazity bezstavovcov a stavovcov, saprofágy alebo fungivory. Napriek relatívne dobrému stavu poznania fauny klieštikovcov na Slovensku, nie je celé územie rovnomerne preskúmané. Medzi menej preskúmané územia patrí aj CHKO Latorica. Cieľom bakalárskej práce bude vytvoriť literárny prehľad stavu poznania fauny klieštikovcov z vybranej oblasti Slovenska (CHKO Latorica). Praktickou časťou bakalárskej práce bude spracovanie materiálu zo skúmanej oblasti, ktorý je deponovaný na Katedre Zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

     Mgr. Lucia Švecová (gds.bon@gmail.com)

     • Klieštikovce (Acari: Mesostigmata) na rozkladajúcich sa potkanoch v rôznych biotopoch
      Anotácia: Cieľom práce bude preskúmať mesostigmátne roztoče prítomné na kadáveroch potkanov v rôznych biotopoch a rôznych nadmorských výškach a zistiť tak prípadné rozdiely v ich druhovom zložení. Na základe výsledkov výskumu sa bude dať v budúcnosti uvažovať o prípadnom rozšírení forenzného výskumu na ošípaných do konkrétnych oblastí.
     • Astigmátne roztoče (Acariformes, Sarcoptiformes) vo forenznej akarológii
      Anotácia: Astigmata je diverzifikovaná a široko rozšírená skupina roztočov s najlepšie vyvinutými symbiotickými, ale aj parazitickými vzťahmi so stavovcami aj bezstavovcami. Časť z nich žije v pôde, zároveň sú dominantnou súčasťou prachu v ľudských obydliach. Astigmátne roztoče boli ako prvé použité pri určovaní času úmrtia a patria k dominantnej a dôležitej skupine roztočov prítomných na rozkladajúcich sa kadáveroch. Kvôli svojej malej veľkosti a vysokej druhovej diverzite sú vo forenznom vyšetrovaní často prehliadané. Cieľom práce bude preskúmať druhové spektrum týchto roztočov počas jednotlivých štádií rozkladu ošípanej vo forenznom výskume.
     • Roztoče čeľade Macrochelidae (Acari, Mesostigmata) na rozkladajúcich sa kadáveroch v rôznych štádiách rozkladu
      Anotácia: Roztoče z čeľade Macrochelidae sú nachádzané na kadávere od začiatku dekompozície až po neskoré fázy rozkladu. Patria medzi prvé roztoče, ktoré sa dostávajú na telo, foreticky na muchách, či neskôr na chrobákoch. V rámci bakalárskej práce bude študent spracovávať materiál zozbieraný spod rozkladajúcich sa kadáverov ošípaných exponovaných v rôznych ročných obdobiach.
     • Fauna mesostigmátnych roztočov (Acari, Mesostigmata) počas rozkladu kadáveru ošípanej
      Anotácia: Fauna mesostigmátnych roztočov sa vplyvom prítomnosti rozkladajúceho sa materiálu mení. Pôvodné druhy z prostredia odchádzajú a sú nahradené saprofágnymi. Druhové zloženie a pomer jednotlivých vývinových štádií môže byť užitočným nástrojom pri vyhodnocovaní času úmrtia. Cieľom práce bude zber a identifikácia mesostigmátnych roztočov spod kadáveru ošípanej v pravidelných intervaloch a charakteristika jednotlivých štádií rozkladu na základe zistených druhov.

     Mgr. Lucia Vičanová (lucia.vicanova22@gmail.com)

     • Druhová diverzita a distribúcia šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones) Laosu
      Anotácia: Šťúriky (Arachnida: Pseudoscorpiones) sú drobné terestrické živočíchy vyskytujúce sa takmer po celom svete. Prirodzene obývajú rôzne typy habitatov ako sú pôda, opadanka, pod kôrou stromov, v dutinách, kompostoch, v asociáciách s inými živočíchmi alebo v synantropných podmienkach. V súčasnosti je známych 4206 druhov patriacich do 25 čeľadí. Napriek rastúcemu záujmu o tieto pavúkovce sú poznatky o nich v niektorých oblastiach sveta stále obmedzené. Cieľom bakalárskej práce bude na základe publikovaných prác vypracovať literárnu rešerš o druhovej diverzite a distribúcií šťúrikov vo vybranej oblasti JV Ázie - Laosu. V praktickej časti študent/ka nadobudne zručnosti potrebné pre terénny výskum a prácu v laboratóriu pri preparácii a identifikácii šťúrikov. Súčasťou bakalárskej práce bude identifikácia deponovaného materiálu šťúrikov z Laosu.

     Šváby

     Mgr. Peter Vršanský, PhD. (Peter.Vrsansky@savba.sk)

     • Opis nových druhov fosílnych švábov z treťohorných sedimentov Ďalekého východu Ruskej federácie
      Anotácia: Šváby sú najvýznamnejšou skupinou hmyzu fosílneho záznamu. Paradoxne, najhoršie spracované sú treťohorné fauny (Ruský jantár, Ukrajinský jantár, Mexický jantár, Dominikánsky jantár etc.) a komplexne spracované nálezisko či už jantárové alebo zo sedimentárneho záznamu chýba úplne. Náplňou práce je detailná fotodokumentácia jedného z menších nálezísk, príprava detailných iulustrácii, systematického opisu, porovnania a diskusiou globálnych vzorov, ktoré nález poskytuje (paleogeografia, fylogenetická analýza, analýza sfarbenia, tafonómia). Predpokladá sa samostatná alebo spoločná (so školiteľom) publikácia v karentovanom časopise.
     • Opis nového druhu švába z čias dinosaurov z Myanmarského jantáru
      Anotácia: Myanmarský jantár je najvýznamnejšou fosílnou lokalitou všetkých čias. Vyskytuje sa v ňom aj viac ako 100 druhov švábov z čias dinosaurov, z ktorých mnohé sú neopísané. Náplňou práce je detailná fotodokumentácia jedného z nich, príprava detailných iulustrácii, systematického opisu, porovnania a diskusiou globálnych vzorov, ktoré nález poskytuje (paleogeografia, fylogenetická analýza, analýza sfarbenia, tafonómia, pokus o zobrazenie zmyslových mikroštruktúr, opis syninklúzii a Infračernvený profil samotného jantáru). Predpokladá sa samostatná publikácia v karentovanom časopise. Možná je čiastočne hradená SC do zahraničia.

     Chrobáky

     doc. RNDr. Ján Kodada, CSc. (jan.kodada@uniba.sk, B1 424)

     • Rod Graphelmis Delėve, 1968 na Sarawaku (Malajzia): prehľad publikovaných druhov a ich súčasné nálezy, nároky na habitát a identifikácia larválnych štádií za použitia barkódingových metód COI mtDNA (Insecta: Coleoptera: Elmidae)
      Anotácia: Na severnom Borneu je zo Sarawaku doposiaľ publikovaných 13 druhov rodu Graphelmis. Väčšina je pestro žlto-čierno sfarbená a sfarbenie tela spolu s ostatnými morfologickými znakmi je považované za druhovo špecifické. Práca podáva prehľad publikovaných údajov a o identifikácii materiálu nazbieraného v rokoch 2018-2019 počas troch expedícií na Sarawak včítane národných parkov: Gunung Mulu, Pulong Tau, San Tubong a Gunung Gading. Pestrý materiál zahŕňa dospelé jedince zbierané v prirodzených habitatoch, jedince zbierané na svetlo a malú vzorku lariev. Jedince sú fixové spôsobom umožňujúcim izoláciu DNA, jej následné spracovanie a vyhodnotenie. Súčasťou sú základné údaje o habitatoch, preferovaných substrátoch a bohatá foto-dokumentácia jedincov a biotopov. Prínosom sú: získané dáta COI mtDNA pre endemické druhy, priradenie larválnych štádií k dospelým živočíchom, testovanie možnej fenotypovej plasticity a zistenie súčasného rozšírenia v porovnaní s údajmi z rokov 1993/1994 vo svetle klimatickej zmeny.
     • Prehľad druhov rodu Riolus Mulsant & Rey, 1872 (Coleoptera: Elmidae) na Slovensku.Anotácia: Z rodu Riolus boli na Slovensku historicky hlásené štyri druhy: R. cupreus, R. subviolaceus, R. nitensR. sodalis. Z muzeálneho materiálu boli po preštudovaní morfologických znakov potvrdené len druhy R. cupreusR. subviolaceus. Druhy R. sodalisR. nitens boli nesprávne identifikované. Materiál z roku 2023 zbieraný na východnom Slovensku obsahoval aj druh R. nitens, ktorého identifikácia bola potvrdená aj na základe barkodingu. Prezentované sú redeskribcie druhov ktorých identifikácia bola potvrdená aj na základe barkódingu, analyzované sú brachypterné populácie druhov a morfologická aj genetická variabilita.

     Mgr. Dávid Selnekovič, PhD. (david.selnekovic@uniba.sk)

     • Taxonomická revízia druhovej skupiny Mordellistena minima (Coleoptera: Mordellidae)
      Anotácia: Mordellidae je pomerne bohatá na druhy, ale málo preskúmaná čeľaď chrobákov. V Európe je čeľaď zastúpená približne 200 druhmi a niekoľko nových druhov stále nie je opísaných. Cieľom tejto práce je opísať a vymedziť nepopísaný druh patriaci do skupiny druhov Mordellistena minima zo Španielska. Druh bude charakterizovaný morfologicky aj geneticky a všetky dostupné diagnostické znaky budú zdokumentované a porovnané s ostatnými druhmi zo skupiny Mordellistena minima.

     • Chrobáky rodu Elmomorphus na území Malajzie (Coleoptera: Dryopidae).
      Anotácia: Rod Elmomorphus zahŕňa chrobáky žijúce v tečúcich vodách a je široko rozšírený a druhovo početný v Indomalajskej oblasti. Početný materiál z územia Malajzie, ktorý bude mať študent/ka k dispozícii zahŕňa niekoľko nových, doposiaľ neopísaných druhov. Bakalárska práca je zameraná na štúdium morfologických znakov. Študent/ka identifikuje jednotlivé druhy a následne vytvorí opisy morfológie a diferenciačné diagnózy. Pri štúdiu morfológie sa študent/ka naučí využívať rôzne zobrazovacie metódy ako napr. makrofotografia, elektrónová mikroskopia, či kresba. Cieľom práce je podať ucelený obraz o druhovom zastúpení rodu Elmomorphus na území Malajzie.

     Blanokrídlovce

     Mgr. Adrián Purkart, PhD. (purkart.adrian@gmail.com)

     • Spoločenstvá mravcov Cerovej vrchoviny
      Anotácia: Cerová vrchovina vznikla v posledných fázach vulkanickej činnosti na území Slovenska pred približne 6 až 2 miliónmi rokov. Výsledkom je pestrá mozaika geologických foriem tvorená treťohornými pieskami, pieskovcami, štrkmi, ílmi a sopečnými horninami. Tie vytvorili základ pre širokú škálu biotopov oplývajúcich bohatou biodiverzitou. Hoci sa mravce zaraďujú všeobecne k dobre skúmanej skupine eusociálneho hmyzu, na území Cerovej vrchoviny boli dosiaľ skúmané len veľmi málo. Cieľom práce je zosumarizovať doterajšie dáta o výskyte mravcov v tomto území a obohatiť faunistické poznatky vlastným prieskumom.
     • Sršeň ázijský (Vespa velutina) v prostredí Slovenska
      Anotácia: Sršeň ázijský (Vespa velutina) je druh sršňa, ktorého domovinou sú východné oblasti Číny a juhovýchodná Ázia. Tam, kde žije, je pomerne nenápadný, pretože zdieľa ekosystém s minimálne ďalšími siedmimi druhmi sršňov. Do Európy sa s ľudskou pomocou dostal v roku 2004 a odvtedy sa úspešne šíri naprieč kontinentom. Kvôli jedinečnej bionómií predstavuje hrozbu nie len pre biodiverzitu, ale aj hospodárenie človeka. Cieľom práce je navrhnúť metódy pre monitorovanie prítomnosti tohto druhu na území Slovenska.

     Dvojkrídlovce

     Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (matus.kudela@uniba.sk, B1 419)

     • Genetická štruktúra populácií druhu Simulium maximum (Diptera: Simuliidae)
      Anotácia: Simulium maximum je semiakvatický druh rozšírený vo vyšších pohoriach strednej a čiastočne južnej Európy, ktorý ma prirodzene fragmentovaný areál a je viazaný na rýchlo tečúce horské potoky. V práci sa na materiáli z rôznych pohorí v rámci areálu druhu charakterizuje genetická variabilita viacerých genetických markerov jednotlivých populácii. Hľadajú a overujú sa scenáre, ktoré ju formovali do jej dnešného stavu.

     Mgr. Tatiana Kúdelová, PhD. (tatiana.kudelova@uniba.sk, B1 419)

     • Ekológia a rozšírenie mušiek (Diptera: Simuliidae) podrodu Wilhelmia v Európe
      Anotácia: Mušky (Diptera: Simuliidae) napádajú človeka aj zvieratá a môžu prenášať niektoré parazitárne ochorenia. Do podrodu Wilhelmia patria široko rozšírené druhy mušiek, ktoré sa vyvíjajú prevažne vo väčších riekach. Vo viacerých oblastiach spôsobujú problémy s napádaním dobytka aj ľudí, s čím sú spojené ekonomické škody. Podieľajú sa aj na prenose parazitárnych ochorení. Správna identifikácia druhov je preto kľúčová pre ďalší výskum ale aj pre manažment. Mnohé druhy sú však náročné na identifikáciu, preto je potrebná kombinácia morfologických a molekulárnych metód. Cieľom práce je zhrnúť poznatky o druhoch podrodu Wilhelmia v Európe, ich rozšírení, ekologických nárokoch a problémoch, ktoré spôsobujú.
     • Identifikácia druhov mušiek (Diptera: Simuliidae) pomocou molekulárnych markerov
      Anotácia: Druhy čeľade Simuliidae (Diptera) sú náročné na identifikáciu na základe morfologických znakov. Správna identifikácia druhov je však kľúčová pre ďalší výskum čeľade z hľadiska parazitológie, ekológie aj taxonómie. Najnovšie výskumy ukázali, že často používaný mitochondriálny marker – gén pre cytochróm c oxidázu I v mnohých prípadoch nestačí na identifikáciu druhov. Cieľom práce je zhrnúť poznatky o molekulárnych markeroch používaných na identifikáciu druhov a následne overiť použiteľnosť vybraných markerov na niekoľkých druhoch mušiek.

      Mgr. Lucia Švecová (gds.bon@gmail.com)

     • Forenzne významné dvojkrídlovce (Diptera) v podmienkach strednej Európy (Slovenska)
      Anotácia: Forenzná entomológia patrí k dôležitým nástrojom pri forenznom vyšetrovaní. Jej využitie je primárne pri stanovení postmortem intervalu, teda času, ktorý uplynul od usmrtenia. Muchy, vďaka ich vysokej mobilite a schopnosti rýchlo lokalizovať telo, naň prichádzajú už do niekoľkých minút. Mŕtve telo pre ne predstavuje zdroj potravy a vhodné miesto pre kladenie vajíčok. Cieľom práce bude, na základe dostupnej literatúry a zberu materiálu z kadáveru ošípanej, zhotoviť katalóg forenzne významných dvojkrídlovcov Slovenska.

     Modlivky

     Mgr. Adrián Purkart, PhD. (purkart.adrian@gmail.com)

     • Výskyt modlivky zelenej (Mantis religiosa) na Slovensku
      Anotácia: Na území Slovenska je v súčasnosti známy jediný druh modlivky - Mantis religiosa. Ide o vysoko sofistikovaného hmyzieho predátora, ktorý je rozšírený naprieč južnou a strednou Európou. Kým v minulosti bola na území Slovenska pomerne vzácna, dnes je rozšírená od hranice s Maďarskom až po Tatry. Cieľom práce je zistiť jej súčasné rozšírenie a porovnať ho s historickými dátami o výskyte na Slovensku.

     Mgr. Ján Samay (jan.sama.ml@gmail.com)

     • Vybrané aspekty (sexuálne správanie, sfarbenie) života modlivky zelenej, Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)
      Anotácia: Modlivky patria v rámci hmyzu k menším radom (cca 2400 druhov). Aj keď sa na Slovensku vyskytuje len jeden druh, patria modlivky pre laickú verejnosť ku najznámejším druhom hmyzu. Vďačia za toto najmä svojmu charizmatickému zjavu, ale aj špecifickému správaniu - sexuálnemu kanibalizmu, kedy samička počas kopulácie alebo po nej zožerie svojho partnera. Aj napriek viacerým prácam venovaným ich sexuálnemu správaniu, nie sú známe všetky aspekty ktoré ho ovplyvňujú. Podobne je to aj v prípade ich sfarbenia a farbozmeny. V prírode boli pozorované rôzne sfarbené modlivky zelené – od žltých cez rôzne odtiene hnedých a oranžových až po čierne. Existujú rôzne teórie, ktoré sa snažia vysvetliť čo má na sfarbenie modliviek signifikantný vplyv, ale zatiaľ sa nepodarilo jednoznačne žiadnu z nich potvrdiť.

     Parazity

     Mgr. Michal Benovics, PhD. (michal.benovics@gmail.com, B1 461)

     • Diverzita a distribúcia parazitických motolíc rodu Prosotocus Looss, 1899 u obojživelníkov v Európe
      Anotácia: Obojživelníky hrajú dôležitú úlohu v životnom cykle mnohých parazitov a pre motolice môžu figurovať v pozícii ako definitívneho hostiteľa, tak aj medzihostiteľa. Pre mnohé motolice parazitujúce obojživelníky však nie sú životné cykly a celkovo aj diverzita úplne preskúmaná. Jedným z takých taxónov je aj rod Prosotocus, ktorého zástupcovia sú bežnými cudzopasníkmi žiab v Európe. Druhy rodu Prosotocus sa vyznačujú komplexným životným cyklom, pri ktorom pre svoj vývoj využívajú dvoch rôznych medzihostiteľov a výraznou priestorovou špecificitou v rámci hostiteľa. Cieľom bakalárskej práce teda bude (1) zosumarizovať poznatky o tomto parazitickom rode a určiť a charakterizovať parazitologický materiál získaný zo skorších zberov v rámci rôznych lokalít Slovenska, ako po (2) morfologickej, tak aj po (3) molekulárnej stránke. Študent si počas práce naviac osvojí aj metódy zberu čerstvého parazitologického materiálu, fixácie, farbenie a identifikáciu motolíc a spektrum bežne využívaných molekulárno-genetických metód.

     • Parazitofauna medvedíka čistotného naprieč pôvodným a nepôvodným areálom rozšírenia
      Anotácia: Do Európy bol medvedík čistotný zavlečený začiatkom 20. storočia ako kožušinové zviera a postupne boli po menších počtoch jedince vypúšťané do voľnej prírody. Na Slovensku je však výskyt tejto šelmy relatívne ojedinelý, hoci už bola snaha o jeho lokálne vysadenie do voľnej prírody. V pôvodnom areáli rozšírenia, ktorým je severná Amerika je medvedík čistotný prenášačom mnohých parazitov so zoonotickým potenciálom, medzi ktorými sú najvýznamnejšie napríklad hlístovce Baylisascaris procyonis alebo motolice Plagiorchis muris. Tieto parazity sa čoraz častejšie začínajú vyskytovať už aj v Európe avšak ich rozšírenie v rámci Slovenskej a Českej republiky zatiaľ nie je známe. Cieľmi práce teda bude zhrnúť poznatky o parazitoch medvedíka čistotného, ako v pôvodnom areáli rozšírenia, tak aj v regiónoch, kde bol tento živočích introdukovaný a porovnať medzi sebou diverzitu v jednotlivých regiónoch. Pri vlastnom praktickom výskume sa študent oboznámi s metodikou zberu cudzopasníkov z medvedíkov čistotných a identifikuje vlastne nazbieraný parazitologický materiál zo zvierat z vybraných lokalít v rámci Českej republiky.
     • Rozšírenie, ekológia a diverzita parazitov psíka medvedíkovitého (Nyctereutes procyonoides)
      Anotácia: Psík medvedíkovitý je pôvodom juhoázijská psovitá šelma, ktorá bola v minulom storočí introdukovaná do východnej Európy za účelom kožušinového chovu. Z tamojších fariem sa im následne podarilo uniknúť do ďalších krajín a v dnešnej dobe môžeme tohto živočícha nájsť na väčšine územia Slovenska. Ako nepôvodný a invázny živočích predstavuje výraznú hrozbu pre našu faunu, a to nie len ako predátor alebo konkurent o zdroje, ale aj ako pôvodca rôznych, nepôvodných patogénov. Títo ko-introdukovaní „biologickí stopári“ sú často opomínaní v štúdiách zaoberajúcimi sa biologickými inváziami a hoci sa vie relatívne dosť o parazitoch psíka v pôvodnom areáli rozšírenia, len málo prác sa venovalo ich diverzite v Európe. Dá sa teoreticky predpokladať, že diverzita bude nižšia, nakoľko nie všetky parazitické museli byť zavlečené spolu hostiteľmi, alebo naopak aj vyššia, ak je psík nositeľom pôvodom európskych druhov. Cieľom bakalárskej práce bude preto (1) vytvoriť prehľad cudzopasníkov psíka medvedíkovitého v pôvodnom areáli rozšírenia a (2) porovnať diverzitu ich parazitov v oblastiach nepôvodného rozšírenia, t.j., v Európe. Študent si pri vypracovávaní práce osvojí metódy pitvy šeliem za účelom zberu parazitologického materiálu, naučí sa identifikovať intestinálne helminty cicavcov a morfologicky a molekulárne charakterizuje vybrané získané vzorky parazitov.

     Mgr. Barbara Mangová, PhD. (mangova.barbara@gmail.com)

     • Ektoparazity lovnej zveri v Európe
      Anotácia: Cieľom práce bude zosumarizovať poznatky týkajúce sa spoločenstva ektoparazitov lovnej zveri v Európe. Zameriame sa na konkrétne ektoparazity, ich ekológiu, životný cyklus, hostiteľskú preferenciu a v neposlednom rade na ich schopnosť prenášať mikroorganizmy. Niektoré mikroorganizmy, využívajúce ektoparazity ako vektory, spôsobujú závažné ochorenia u zvierat i ľudí. Súčasťou práce bude taktiež súhrn zoonóz, vyvolávaných patogénmi, ktoré prenášajú vektory a popis ich typických symptómov.

     Doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD. (peter.mikulicek@uniba.sk, B1 408)

     • Diverzita krvných parazitov obojživelníkov
      Anotácia: Krvné parazity obojživelníkov zahŕňajú zástupcov Apicomplexa (výtrusovce), Kinetoplastida (trypanozómy) a Nematoda (hlístovce). Druhové spektrum a biológia týchto parazitov boli pomerne intenzívne skúmané pri vtákoch a cicavcoch, no ektotermným stavovcom bola venovaná len malá pozornosť. Cieľom bakalárskej práce bude vypracovať literárna rešerš na danú tému a spraviť parazitologický skríning vybraných populácií obojživelníkov s využitím mikroskopických a molekulárnych metód.

     MVDr. Yuliya Didyk, PhD. (yumdidyk@gmail.com)

     • Ektoparazity ježa bledého (Erinaceus roumanicus) v Európe
      Anotácia: Zmeny environmentu, súvisiace s urbanizáciou, majú vplyv na štruktúru, hustotu a dynamiku živočíšnych spoločenstiev, slúžiacich ako hostitelia ektoparazitov. Ovplyvnená je i populácia napríklad kliešťov, ktoré sú vektormi veľkého množstva patogénov. Výskyt ektoparazitov na divožijúcich živočíchoch, v blízkosti ľudských obydlí, zvyšuje riziko prenosu patogénov z rezervoárového hostiteľa prostredníctvom infikovaných parazitov. Študované budú ježe, ktoré v asociácii s ektoparazitmi a prenášanými patogénmi, predstavujú v blízkosti človeka systémy s vysokou prioritou pre verejné zdravie.

     Hmyz - ostatné skupiny

     RNDr. Fedor Čiampor, PhD. (f.ciampor@savba.sk)

     • Environmentána DNA na kvetoch ako potenciálny zdroj údajov o biodiverzite opeľovačov
      Anotácia: Je všeobecne uznávaným faktom, že opeľovače sú pre ľudskú populáciu životne dôležité, paradoxne dnes čelia negatívnym vplyvom ľudských aktivít na životné prostredie a ich diverzita a početnosť klesá. Aj keď z celosvetového hľadiska je skupina „opeľovače“ heterogénna, v podmienkach strednej Európy v tejto skupine jednoznačne dominuje hmyz. Táto mimoriadne bohatá skupina živočíchov stále nie je dostatočne dobre známa, rovnako to platí pre druhovú diverzitu opeľovačov. Klasické postupy determinácie mnohokrát nie sú schopné identifikovať celkovú diverzitu, expertov na morfologickú determináciu ubúda. Biodiverzitu je dnes možné efektívne študovať pomocou DNA dát (DNA barkóding, metabarkóding), zdrojom DNA nemusia byť ani samotné jedince, čím sa predíde odchytu a zásahom do spoločenstiev. Jedným z potenciálnych zdrojov environmentálnej DNA (eDNA) opeľovačov sú kvety navštívené hmyzom. Analýza takýchto vzoriek môže byť vhodným nástrojom na monitorovanie stavu a zmien lokálnej fauny opeľovačov, čo môže prispieť k ich ochrane a efektívnemu manažmentu prostredia.

     Mgr. Katarína Goffová, PhD. (katarina.goffova@uniba.sk)

     • Vplyv pastvy na entomofaunu národnej prírodnej rezervácie Kršlenica
      Anotácia: Kršlenica je národná prírodná rezervácia v pohorí Malé Karpaty, ktorá spadá do územia európskeho významu Biele hory, juhovýchodne od Plaveckého Mikuláša. Je v správe štátnej ochrany prírody Malé Karpaty, ale časť jej územia je manažovaná s v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ), ktoré sa tento vzácny xerotermný biotop snaží zachovať pomocou tradičných metód. Preto tu v roku 2019 obnovilo pastvu kôz a na území 10 hektárov. Týmto spôsobom sa snažia potlačiť sukcesiu a vrátiť priestor pre život vzácnym xerotermným druhom rastlín ale i živočíchov. Ako rýchlo je vidieť zmenu spôsobenú pastvou? Vhodným bioindikátorom, ktorý pomerne rýchlo dokáže zareagovať na zmeny v krajine, je hmyz. Pomocou zberu hmyzu do zemných pascí je možné porovnať entomofaunu (určenú do radov) na začiatku (zbery z roku 2019) a po progrese pastvy na tomto území (2023). Študent bakalárskeho stupňa tak má príležitosť zoznámiť sa so základnými skupinami hmyzu a nadobudnúť skúsenosti v teréne počas monitoringu hmyzu. Zároveň budú výsledky použité aj ako výstup do projektu LIFE JUH (LIFE16 NAT/CZ/000001), v rámci ktorého je pastva realizovaná.

     Ryby

     Mgr. Daniel Gruľa, PhD. (danogrula@gmail.com, B1 421)

     • Farebná variabilita populácií živorodky dúhovej (Poecilia reticulata) v podmienkach termálnych prameňov Slovenska
      Anotácia: Farebné vzory prirodzených populácií živorodiek dúhových (Poecilia reticulata) sú kompromisom medzi sexuálnym výberom a vyhýbaním sa predácii. Tieto nároky sú v akváriových chovoch potlačené alebo vyzdvihnuté snahou chovateľov o vyšľachtenie rôznych farebných variet daného druhu. Živorodky sú často vypúšťané chovateľmi do voľných termálnych vôd, kde sú schopné prežívať aj v našej geografickej oblasti. Cieľom práce je zistiť farebnú variabilitu do voľnej prírody introdukovaných populácií živorodiek dúhových, so zreteľom na možný návrat k pôvodnému (divokému) farebnému fenotypu. Čiastkovým cieľom je zmapovať lokality s výskytom akváriových rýb na území Slovenska.

     • Efektivita manažmentových opatrení zameraných na obnovu vodných biotopov Slovenska z pohľadu ichtyofauny
      Anotácia: Na území Slovenska je len veľmi málo tokov, ktoré neboli v minulosti regulované alebo významne ovplyvnené ľudskou činnosťou. Na antropické zásahy ryby veľmi citlivo reagujú, no niektoré zmeny v ichtyocenózach môžu byť viditeľné až po desaťročiach. Typickým príkladom je výstavba Vodného diela Gabčíkovo a zmeny vo vodnom režime Dunaja, ktoré nastali po spustení VD do prevádzky. Pôvodne reofilné prostredie inundácie sa zmenilo na sústavu vodných zdrží, došlo fyzikálnochemickým zmenám prostredia a k degradácii pôvodných habitatov. Typické reofilné druhy, často európskeho významu, boli nahradené eurytopnými a limnofilnými druhmi, ktorým nové podmienky v inundácii viac vyhovovali. V posledných rokoch rú realizované projekty zamerané na obnovu dunajských ramien a podporu druhov európskeho významu. Cieľom práce je, z pohľadu zmien v ichtyofaune, zistiť efektivitu realizovaných manažmentových opatrení na vybraných revitalizovaných vodných útvaroch.

     Mgr. Kristína Žitňanová, PhD. (horkova.k@gmail.com)

     • Reprodukčné parametre býčka hlavatého Ponticola kessleri (Günther, 1861) zo slovenského úseku Dunaja
      Anotácia: Býčko hlavatý je úspešným inváznym druhom, ktorý sa z pôvodných oblastí v Čiernom mori rozšíril do viacerých vodných tokov naprieč Európou. Takéto invázne druhy sa vyznačujú variabilnými životnými stratégiami, ktoré im pomáhajú prispôsobiť sa rôznym podmienkam prostredia. Podľa teórie alternatívnych ontogenéz a invazívneho potenciálu sa môžu meniť životné stratégie nepôvodného druhu počas procesu invázie, posunom z generalizovaných foriem na začiatku invázie na špecializované formy v neskoršej fáze invázie. Tieto formy sa dajú vyhodnotiť analýzou reprodukčných parametrov v kontexte spomínanej teórie. Cieľom bakalárskej práce je spracovať literárny prehľad k danej problematike. V praktickej časti zase analyzovať vybrané reprodukčné parametre dlhodobo etablovanej nepôvodnej populácie býčka (>20rokov).

     Obojživelníky

     Doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD. (peter.mikulicek@uniba.sk, B1 408)

     • Akustické prejavy žiab a ich význam v medzidruhových interakciách
      Anotácia: Akustické prejavy žiab sa uplatňujú predovšetkým pri rozlišovaní druhov počas reprodukcie, pohlavnom výbere, obrane teritórií, ako aj pri rodičovskej starostlivosti či interakciách predátor – korisť. Páriace hlasy samcov nachádzajú významné využitie v taxonómii a delimitácii druhov, pretože sa uplatňujú ako dôležitá reprodukčno-izolačná bariéra. Cieľom bakalárskej práce bude literárna rešerš o akustických prejavoch žiab a ich význame v medzidruhových interakciách. Praktická časť práce bude zameraná na spracovanie hlasových nahrávok samcov rodu Pelophylax zo Slovenska a Balkánu s následnou taxonomickou interpretáciou.

     Mgr. Petr Papežík, PhD. (petr.papezik.upol@gmail.com)

     • Modelování vlivu budoucího klimatu na rozšíření endemického skokana, Pelophylax shqipericus (Hotz, Uzzell, Guenther, Tunner & Heppich, 1987)
      Anotácia: Obojživelníci představují jednu z nejvíce ohrožených skupin změnou klimatu. Zároveň zde najdeme endemické taxony s často velmi omezeným areálem. Příkladem takového druhu v Evropě je skokan Pelophylax shqipericus vyskytující se pouze v okolí Skadarského jezera a příbřežní nížině Albánie. Intenzivní zemědělství charakteristické pro tuto oblast a sběr jako zdroj potravy představují hlavní ohrožení pro populace tohoto druhu. Dopad změny klimatu však zůstává prozatím neznámý.

     Mgr. Simona Papežíková (simona.papezikova@gmail.com)

     • (Ne)vedomosť ako pomôcka pri tvorbe vzdelávacích materiálov o biológii obojživelníkov pre základné a stredné školy
      Anotácia: Prvou časťou bakalárskej práce bude dôkladné oboznámenie sa so životom všetkých 18 druhov obojživelníkov žijúcich na Slovensku štúdiom dostupnej literatúry a tiež počas terénnych prác, aby študent prišiel do kontaktu so živočíchmi priamo v prírode. Súčasťou práce bude vytvorenie dotazníkov týkajúcich sa predovšetkým základných informácií o biológii obojživelníkov zameraných na preverenie vedomostí cieľovej skupiny, ktorou sú študenti základných a stredných škôl. Dotazníky budú distribuované do všetkých ôsmich krajov Slovenska, aby sa mohlo celoplošne porovnať povedomie o tejto problematike medzi študentami. Na základe všetkých získaných odpovedí budú následne vytvorené vzdelávacie materiály (pracovné listy, brožúry) samostatne pre základné a stredné školy tak, aby zahŕňali všetky dôležité informácie o obojživelníkoch ako takých, no predovšetkým by mali byť zamerané na druhy žijúce v našej krajine. Vytvorenie týchto materiálov by mohlo slúžiť učiteľom základných a stredných škôl ako doplnková pomôcka pri výučbe, ktorej dôležitým posolstvom by malo byť aj jednoznačné rozpoznávanie našich 18 druhov obojživelníkoch.

     Plazy

     Mgr. Petr Papežík, PhD. (petr.papezik.upol@gmail.com)

     • Rozšíření a prevalence vybranných skupin patogenů u užovek rodu Natrix v Bratislavě
      Anotácia: Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit rozšíření a epidemiologické metriky dvou patogenů vodních užovek rodu Natrix v Bratislavě. Zatímco tasemnice rodu Spirometra představují ploštěnce s komplikovaným životním cyklem s celou řadou potenciálních mezihostitelů i konečných hostitelů, patogenní plíseň Ophidiomyces ophiodiicola představuje vysoce druhově specifický druh, původem ze Severní Ameriky, která se nyní šíří napříc Evropou. Oba patogeny tak vynikají zcela odlišnou evoluční historií, avšak jejich společným jmenovatelem je nedostatek dat pro Slovensko.
     • Odhad veľkosti populácie a ekológie užovky stromovej v Botanickej záhrade Univerzity Komenského
      Anotácia: Užovka stromová predstavuje najväčší a najvzácnejší druh hada žijúceho na Slovensku. Tento druh je veľmi dobre známy preferenciou habitatov človekom vytvorených či aspoň ovplyvnených. V hlavnom meste Slovenska je užovka stromová často nachádzaná aj v hustej mestskej zástavbe, avšak jej ťažisko leží hlavne na svahoch najjužnejších výbežkov Malých Karpát. Jednou z lokalít, ktorá môže byť vďaka pozemnej komunikácii takmer úplne izolovaná od zbytku areálu, je populácia v Botanickej záhrade Univerzity Komenského.
      Bakalárska práca by vo svojej teoretickej časti mala zhrnúť poznatky o užovke stromovej, jej priestorovej ekológii a vernosti areálu. Praktická časť by mala priniesť odhad veľkosti populácie pomocou jednoduchých vzorcov (metóda Schnabelovej) či pokročilých POPAN modelov.

     Mgr. Simona Papežíková (simona.papezikova@gmail.com)

     • (Ne)vedomosť ako pomôcka pri tvorbe vzdelávacích materiálov o biológii plazov pre základné a stredné školy
      Anotácia: Prvou časťou bakalárskej práce bude dôkladné oboznámenie sa so životom všetkých 13 druhov plazov žijúcich na Slovensku štúdiom dostupnej literatúry a tiež počas terénnych prác, aby študent prišiel do kontaktu so živočíchmi priamo v prírode. Súčasťou práce bude vytvorenie dotazníkov týkajúcich sa predovšetkým základných informácií o biológii plazov zameraných na preverenie vedomostí cieľovej skupiny, ktorou sú študenti základných a stredných škôl. Dotazníky budú distribuované do všetkých ôsmich krajov Slovenska, aby sa mohlo celoplošne porovnať povedomie o tejto problematike medzi študentami. Na základe všetkých získaných odpovedí budú následne vytvorené vzdelávacie materiály (pracovné listy, brožúry) samostatne pre základné a stredné školy tak, aby zahŕňali všetky dôležité informácie o plazoch ako takých, no predovšetkým by mali byť zamerané na druhy žijúce v našej krajine. Vytvorenie týchto materiálov by mohlo slúžiť učiteľom základných a stredných škôl ako doplnková pomôcka pri výučbe, ktorej dôležitým posolstvom by malo byť aj jednoznačné rozpoznávanie našich 13 druhov plazov.

       Vtáky

       Mgr. Richard Schnürmacher (schnurmacher.richard@gmail.com)

       • Zmena akustických vlastností spevu lelka lesného (Caprimulgus europaeus) v priebehu sezóny
        Anotácia: Sezónna zmena akustickej aktivity väčšiny vtákov, najmä spevavcov, je pomerne dobre známym faktom. Prevažne samce sú vokálne najaktívnejšie na začiatku hniezdnej sezóny, pretože musia obhajovať teritóriá a lákať samičky. Po spárení potreba signalizovať svoje kvality spevom postupne klesá a s ňou sa výrazne znižuje aj čas, ktorý samce trávia spievaním. U niektorých druhov sa zistilo, že postupom sezóny neklesá len hlasová aktivita samcov, ale menia sa aj akustické vlastnosti ich spevov. Dá sa povedať, že sa v priebehu sezóny znižuje ako kvantita, tak aj kvalita ich spevu. Cieľom bakalárskej práce je zistiť, či k takýmto zmenám kvality spevu dochádza aj u samcov lelka lesného.

       • Rozdiely v hlasovom prejave medzi samcami a samicami lelka lesného (Caprimulgus europaeus)
        Anotácia: U väčšiny druhov vtákov žijúcich v miernom pásme spievajú prevažne samce, a to hlavne počas hniezdnej doby. Spev je ich doménou, venujú mu veľa času, obhajujú ním svoje teritóriá a lákajú partnerky. Samice mnohých druhov mierneho pásma nespievajú vôbec, alebo spievajú, no v oveľa menšej miere. Ich spev má často jednoduchšiu štruktúru a využívajú ho len v špecifických situáciách. Okrem spevu majú vtáky aj ďalšie hlasové prejavy, ako sú napríklad rôzne typy volaní. Volania majú jednoduchšiu štruktúru, sú viazané na určitý kontext, no sú využívané obomi pohlaviami v priebehu celého roka. Cieľom bakalárskej práce je zistiť, aké rôzne hlasové prejavy majú samice lelka lesného; či sú tieto hlasové prejavy podobné tým samčím a ak podobné nie sú, v čom sa odlišujú.

        Cicavce

        RNDr. Veronika Hulejová Sládkovičová, PhD., Mgr. Peter Miklós, PhD., Mgr. Dávid Žiak, PhD. (veronika.sladkovicova@uniba.sk, peter.miklos@uniba.sk, david.ziak@uniba.sk, B1 413)

        • Fylogeografia vybraného taxónu drobných cicavcov
         Anotácia: Práca typu literárnej rešerše. Práca má priniesť prehľad poznatkov o fylogeografických vzťahoch vybraného druhu alebo rodu drobných cicavcov. Dôraz bude kladený na druhy vyskytujúce sa v strednej Európe (Clethrionomys glareolus, rod Microtus, rod Apodemus a pod.). Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
        • Drobné zemné cicavce vybranej lokality/oblasti
         Anotácia: Poznanie zloženia fauny určitej oblasti prináša nielen základné poznatky o vývoji rozšírenia určitých druhov alebo o ekologických vzťahoch v krajine, ale poskytuje aj podklady pre praktickú ochranu prírody. Práca má priniesť vyhodnotenie doterajších literárnych údajov o faune drobných cicavcov určitej časti územia Slovenska, prípadne aj výsledky vlastného inventarizačného výskumu v danej oblasti. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
        • Vplyv štruktúry vegetácie na spoločenstvo drobných cicavcov
         Anotácia: Práca prinesie prehľad teórií zameraných na súvis vlastností prostredia a diverzity živočíšnych druhov, so zameraním na drobné cicavce. Bude analyzovať výsledky prác, ktoré na základe kvantifikovaných habitatových premenných zisťujú napr. vplyv zloženia vegetácie na zloženie spoločenstva drobných cicavcov. Prehľad a analýza publikovaných výsledkov by mali smerovať k objasneniu súvislosti medzi štruktúrou prostredia (fyzikálne vlastnosti, heterogenita, druhová diverzita rastlín, úživnosť) a zložením spoločenstva drobných cicavcov a zastúpením jednotlivých druhov, resp. foriem v synúzii. Práca má charakter literárnej rešerše.
        • Priestorová aktivita drobných cicavcov
         Anotácia: Poznatky o priestorovej aktivite druhu a intenzite využívania prostredia patria medzi dôležité populačné parametre a sú využívané napr. v populačnej ekológii, ochranárskej praxi alebo vo výskume zoonóz. Jednou z charakteristík priestorovej aktivity je koncept tzv. domovského okrsku (angl. home range), ktorý je použiteľný pre rôzne živočíšne taxóny, najmä pre cicavce. Cieľom práce je prehľad a analýza publikovaných informácií o priestorovej aktivite vybraného druhu na základe veľkosti domovského okrsku, ale aj alternatívnych ukazovateľov priestorovej aktivity, a metód ich zisťovania. Práca typu literárnej rešerše. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
        • Variabilita populácií drobných cicavcov
         Anotácia: Populácie drobných cicavcov sa menia v čase aj priestore. Podľa kvality obývaného habitatu sa môžu líšiť napr. početnosť druhu, zastúpenie pohlaví a podiel mladých jedincov v populácii, reprodukčná aktivita, priestorová aktivita atď. Charakter prostredia môže ovplyvniť aj genetickú štruktúru populácií, mieru parazitácie a aj druhovú skladbu parazitov. V práci je možné zhromaždiť a porovnať poznatky o variabilite populačných znakov rôznych druhov drobných cicavcov. Práca typu literárnej rešerše. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
        • Metódy terénneho výskumu vybraného taxónu cicavcov
        • Anotácia: Práca prinesie prehľad vybraných prác študujúcich populácie vybraných druhov cicavcov a na ich základe prehľad metód výskumu samotných populácií (početnosť a jej dynamika, prežívanie, správanie, disperzia) a vplyvu faktorov prostredia na tieto populácie. Práca má charakter literárnej rešerše, ale môže reagovať aj na potreby praxe a obsahovať aj návrh metódy alebo kombinácie metód na riešenie otázok spojených s konkrétnymi populáciami.
        • Zmeny areálu druhu (dynamika, šírenie, zmenšovanie, fragmentácia) u vybranej skupiny drobných cicavcov
         Anotácia: Práca prináša rozbor zmien areálu vybranej skupiny cicavcov v širších časových a priestorových súvislostiach. Okrem toho sa môže zamerať aj na dopad zmien areálu na dotknuté spoločenstvá.
        • Metódy terénneho výskumu druhov rodu Spermophilus
         Anotácia: Úspešnosť populácií sysľov závisí od mnohých faktorov, vrátane potravnej bázy, štruktúry prostredia, vplyvu predátorov, antropického vplyvu a pod. Práca prinesie prehľad vybraných prác študujúcich populácie druhov rodu Spermophilus a na ich základe prehľad metód výskumu samotných populácií (početnosť a jej dynamika, prežívanie, správanie, disperzia) a vplyvu faktorov prostredia na tieto populácie. Práca má charakter literárnej rešerše, ale môže reagovať aj na potreby praxe a obsahovať aj návrh metódy alebo kombinácie metód na riešenie otázok spojených s konkrétnymi populáciami.

        Evolučná vývojová biológia

        Mgr. David Jandzík, PhD. (david.jandzik@uniba.sk)

        • Evolúcia a vývin párových a nepárových plutiev stavovcov
         Anotácia: Cieľom BP je rešerš publikovaných údajov o evo-devo (evolúcii a ontogenéze) párových a nepárových plutiev stavovcov s dôrazom na fylogeneticky zaujímavé skupiny ako sú mihule a sliznatky, neteleostné ryby a larvy obojživelníkov. Práca by mala pripraviť prehľad morfológie plutiev a ich vývinovo-genetických základov. BP v tejto komplexnej téme je dizajnovaná ako prvý krok k výskumnému projektu vedúcemu k doktorandskej dizertácii a je vhodná pre zanieteného študenta či študentku s víziou dlhodobého štúdia evolúcie stavovcov.
        • Patternovanie raného mozgu stavovcov
         Anotácia: BP by mala priniesť prehľad toho, čo dnes moderné evo-devo vie o patternovaní ranej nervovej rúry a mozgu stavovcov a príbuzných chordátov s dôrazom na určenie predo-zadnej orientácie a regionalizáciu mozgových štruktúr. BP v tejto komplexnej téme je nadizajnovaná ako prvý krok k výskumnému projektu vedúcemu k doktorandskej dizertácii a je vhodná pre zanietenú študentku či študenta s víziou dlhodobého štúdia evolúcie stavovcov.

        • Úloha cis-regulačných elementov v evolúcii morfologických inovácií stavovcov
         Anotácia: Cis-regulačné elementy génovej expresie, teda enhancery, zohrávajú zásadnú úlohu v aktivácii vývinových génov a ich evolúcia je tak priamo zodpovedná za modifikáciu ontogenéz v evolučnom procese vedúcom k vzniku morfologických noviniek. BP by mala priniesť prehľad toho, čo vieme o úlohe enhancerov v ontogenéze dôležitých morfologických štruktúr stavovcov ako sú hlava, zmyslové orgány, končatiny, zuby či perie. BP v tejto komplexnej téme je nadizajnovaná ako prvý krok k výskumnému projektu vedúcemu k doktorandskej dizertácii a je vhodná pre zanieteného študenta či študentku s víziou dlhodobého štúdia evolúcie stavovcov.