Mgr. Michal Benovics, PhD.

Oblasť výskumu:

V rámci svojho výskumu sa zaoberám štúdiom diverzity a fylogenézy parazitov prevažne akvatických stavovcov, ako sú ryby, obojživelníky, ale aj nutrie alebo bobry. Špeciálne zameranie mám na helminty, čo sú vlastne parazitické červy, ktoré môžu cudzopasiť ako vo vnútri svojich hostiteľov, tak aj na ich povrchu. Takéto parazity sú zaujímavé nielen z pohľadu poznania celkovej diverzity organizmov a v tomto prípade konkrétne patogénov, ale aj z evolučného hľadiska. V rámci evolučného času dochádza medzi parazitom a jeho hostiteľom k takzvanému závodu v zbrojení, kedy hostiteľ sa snaží adaptovať na svojho parazita s cieľom zbaviť sa ho a naopak cudzopasník sa snaží obchádzať obranné mechanizmy hostiteľa. V tomto smere sú parazity niečím ako “katalyzátorom evolúcie” a svojim pôsobením urýchľujú diverzifikáciu druhov. Výskum týchto parazitov uskutočňujem v rámci rôznych regiónov, ako v Európe, tak aj v Ázii alebo v Afrike. Za posledné roky sa mi spolu s kolegami podarilo opísať niekoľko nových druhov helmintov a aj to len vyzdvihuje neprebádanosť týchto fascinujúcich živočíchov.

Výskumné projekty:

VEGA 1/0583/22
Diverzita, fylogenéza a biogeografia helmintov parazitujúcich akvatické a semiakvatické studenokrvné stavovce

APVV DS-FR-22-0006
Náhľad pod hladinu: štúdium asociácií medzi hostiteľmi, parazitmi a mikrobiómom vo vodnom prostredí

Pedagogická činnosť:

Prednášky:

 • Parazitológia 
 • Molekulárna ekológia

Semináre: 

 • Molekulárna ekológia
 • Molekulárno-genetické metódy v zoologickom výskume

Cvičenia: 

 • Parazitológia
 • Molekulárna ekológia
 • Molekulárno-genetické metódy v zoologickom výskume

Témy záverečných prác:

 • Diverzita a distribúcia parazitických motolíc rodu Prosotocus Looss, 1899 u obojživelníkov v Európe (Bakalárska práca)
  Anotácia: Obojživelníky hrajú dôležitú úlohu v životnom cykle mnohých parazitov a pre motolice môžu figurovať v pozícii ako definitívneho hostiteľa, tak aj medzihostiteľa. Pre mnohé motolice parazitujúce obojživelníky však nie sú životné cykly a celkovo aj diverzita úplne preskúmaná. Jedným z takých taxónov je aj rod Prosotocus, ktorého zástupcovia sú bežnými cudzopasníkmi žiab v Európe. Druhy rodu Prosotocus sa vyznačujú komplexným životným cyklom, pri ktorom pre svoj vývoj využívajú dvoch rôznych medzihostiteľov a výraznou priestorovou špecificitou v rámci hostiteľa. Cieľom bakalárskej práce teda bude (1) zosumarizovať poznatky o tomto parazitickom rode a určiť a charakterizovať parazitologický materiál získaný zo skorších zberov v rámci rôznych lokalít Slovenska, ako po (2) morfologickej, tak aj po (3) molekulárnej stránke. Študent si počas práce naviac osvojí aj metódy zberu čerstvého parazitologického materiálu, fixácie, farbenie a identifikáciu motolíc a spektrum bežne využívaných molekulárno-genetických metód.

 • Parazitofauna medvedíka čistotného naprieč pôvodným a nepôvodným areálom rozšírenia (Bakalárska práca)
  Anotácia: Do Európy bol medvedík čistotný zavlečený začiatkom 20. storočia ako kožušinové zviera a postupne boli po menších počtoch jedince vypúšťané do voľnej prírody. Na Slovensku je však výskyt tejto šelmy relatívne ojedinelý, hoci už bola snaha o jeho lokálne vysadenie do voľnej prírody. V pôvodnom areáli rozšírenia, ktorým je severná Amerika je medvedík čistotný prenášačom mnohých parazitov so zoonotickým potenciálom, medzi ktorými sú najvýznamnejšie napríklad hlístovce Baylisascaris procyonis alebo motolice Plagiorchis muris. Tieto parazity sa čoraz častejšie začínajú vyskytovať už aj v Európe avšak ich rozšírenie v rámci Slovenskej a Českej republiky zatiaľ nie je známe. Cieľmi práce teda bude zhrnúť poznatky o parazitoch medvedíka čistotného, ako v pôvodnom areáli rozšírenia, tak aj v regiónoch, kde bol tento živočích introdukovaný a porovnať medzi sebou diverzitu v jednotlivých regiónoch. Pri vlastnom praktickom výskume sa študent oboznámi s metodikou zberu cudzopasníkov z medvedíkov čistotných a identifikuje vlastne nazbieraný parazitologický materiál zo zvierat z vybraných lokalít v rámci Českej republiky

 • Rozšírenie, ekológia a diverzita parazitov psíka medvedíkovitého (Nyctereutes procyonoides) (Bakalárska práca)
  Anotácia: Psík medvedíkovitý je pôvodom juhoázijská psovitá šelma, ktorá bola v minulom storočí introdukovaná do východnej Európy za účelom kožušinového chovu. Z tamojších fariem sa im následne podarilo uniknúť do ďalších krajín a v dnešnej dobe môžeme tohto živočícha nájsť na väčšine územia Slovenska. Ako nepôvodný a invázny živočích predstavuje výraznú hrozbu pre našu faunu, a to nie len ako predátor alebo konkurent o zdroje, ale aj ako pôvodca rôznych, nepôvodných patogénov. Títo ko-introdukovaní „biologickí stopári“ sú často opomínaní v štúdiách zaoberajúcimi sa biologickými inváziami a hoci sa vie relatívne dosť o parazitoch psíka v pôvodnom areáli rozšírenia, len málo prác sa venovalo ich diverzite v Európe. Dá sa teoreticky predpokladať, že diverzita bude nižšia, nakoľko nie všetky parazitické museli byť zavlečené spolu hostiteľmi, alebo naopak aj vyššia, ak je psík nositeľom pôvodom európskych druhov. Cieľom bakalárskej práce bude preto (1) vytvoriť prehľad cudzopasníkov psíka medvedíkovitého v pôvodnom areáli rozšírenia a (2) porovnať diverzitu ich parazitov v oblastiach nepôvodného rozšírenia, t.j., v Európe. Študent si pri vypracovávaní práce osvojí metódy pitvy šeliem za účelom zberu parazitologického materiálu, naučí sa identifikovať intestinálne helminty cicavcov a morfologicky a molekulárne charakterizuje vybrané získané vzorky parazitov.

          Ostatné témy záverečných prác pracovníkov Katedry zoológie možno nájsť TU.

Najvýznamnejšie publikácie

Papežík P, Sciberras A, Benovics M, Sciberras J, Deidun A, Mikulíček P (2024) Far from home: tracing the origin of non‑native water frogs (genus Pelophylax) in Malta by molecular markers. Biological Invasions 26: 1045-1059. doi: 10.21203/rs.3.rs-2985502/v1

Benovics M., Rahmouni C., Řehulková E., Nejat F., Šimková A. (2024) Uncovering the monogenean species diversity of cyprinoid fish in Iraq using an integrative approach. Parasitology 151: 220-246. doi: 10.1017/S0031182023001348

Rahmouni C., Seifertová M., Benovics M., Šimková A (2023) Diversity and phylogeny of Gyrodactylus spp. (Monogenea: Gyrodactylidae) across the Strait of Gibraltar: parasite speciation and historical biogeography of west Mediterranean cyprinid Hosts. Diversity 15: 1152. doi: /10.3390/d15111152

Molokomme P.S., Benovics M., Luus-Powell W.J., Lukhele L.P., Přikrylová I. (2023) Dactylogyrus spp. (Dactylogyridae, Monogenea) from tinfoil barb, Barbonymus schwanenfeldii imported into South Africa: morphometric and molecular characterization. Parasite 30. 10.1051/parasite/2023031

Ehlers L.P., Slaviero M., De Lorenzo C., Fagundes-Moreira R., de Souza V.K., Perles L., Baggio-Souza V., Bezerra-Santos M.A., Modrý D., Benovics M., Panziera W., Driemeier D., Pavarini S.P., Soares J.F., Otranto D., Sonne L. (2023) Pathological findings associated with Dipetalonema spp. (Spirurida: Onchocercidae) infection in two species of Neotropical monkeys from Brazil. Parasitology Research 122: 1973-1982. doi: 10.1007/s00436-023-07895-3

Papežík P., Mikulíček P., Benovics M., Balogová M., Choleva L., Doležálková-Kaštánková M., Lymberakis P., Miszei E., Papežíková S., Poulakakis N., Sacdanaku E., Szabolcs M., Šanda R., Uhrín M., Vukić J., Jablonski D. 2023. Comparative mitochondrial phylogeography of water frogs (Ranidae: Pelophylax spp.) from the southwestern Balkans. Vertebrate Zoology 73: 525-544. doi: 10.3897/vz.73.e95220

Nejat F., Benovics M., Řehulková E., Vukić J., Šanda R., Kaya C., Tarkan S.A., Abdoli A., Aksu S., Šimková A. (2023) Diversity, phylogeny and intraspecific variability of Paradiplozoon species (Monogenea: Diplozoidae) parasitizing endemic cyprinoids in the Middle East. Parasitology 150: 705-722. doi: 10.1017/S0031182023000446

Benovics M., Vukić J., Šanda R., Nejat F., Charmpila E.A., Buj I., Shumka S., Porcelloti S., Tarkan S.A., Aksu S., Emiroğlu O., Šimková A. (2023) Monogeneans and chubs: ancient host-parasite system under the looking glass. Molecular Phylogenetics and Evolution 179: 107667. doi: 10.1016/j.ympev.2022.107667

Seidlová L., Benovics M., Šimková A. (2022) Gill monogeneans of neotropical cichlid fish: diversity, phylogenetic relationships, and host-parasite cophylogenetic associations. International Journal for Parasitology 52: 603–615. doi: 10.1016/j.ijpara.2022.05.001

Benovics M., Mikulíček P., Žákovicová Z., Papežík P., Pantoja C. (2022) Hidden in plain sight: novel molecular data reveal unexpected genetic diversity among paramphistome parasites (Digenea: Paramphistomoidea) of European water frogs. Parasitology 149: 1425–1438. doi: 10.1017/S003118202200083X

Benovics M., Reslová N., Škorpíkova L., Seidlová L., Mikulka O. (2022) Helminth fauna of the Eurasian beaver in the Czech Republic with remarks on the genetic diversity of specialist Stichorchis subtriquetrus (Digenea: Cladorchiidae). Parasitology Research 121: 633–644. doi: 10.1007/s00436-021-07379-2

Benovics M., Nejat F., Abdoli A., Šimková A. (2021) Molecular and morphological phylogeny of host-specific Dactylogyrus parasites (Monogenea) sheds new light on the puzzling Middle Eastern origin of European and African lineages. Parasites & Vectors 14: 372. doi: 10.1186/s13071-021-04863-7

Benovics M., Gettová L., Šimková A. (2021) De novo developed microsatellite markers in gill parasites of the genus Dactylogyrus (Monogenea): Revealing the phylogeographical pattern of population structure in the generalist parasite Dactylogyrus vistulae. Ecology and Evolution 11: 16585–16599. doi: 10.1002/ece3.8230

Mikulíček P., Mešková M., Cyprich M., Jablonski D., Papežík P., Hamidi D., Akın Pekşen C., Vörös J., Herczeg D., Benovics M. (2021) Weak population-genetic structure of widely distributed nematode parasite of frogs in the western Palearctic. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 59: 1698–1702. doi: 10.1111/jzs.12575

Papežík P., Kubala P., Jablonski D., Doležálková-Kaštánková M., Choleva L., Benovics M., Mikulíček P. (2021) Morphological differentiation of endemic water frogs (Ranidae: Pelophylax) from the southwestern Balkans. Salamandra 57: 105–123. LINK

Benovics M., Koubková B., Civáňová K., Rahmouni I., Čermáková K., Šimková A. (2021) Diversity and phylogeny of Paradiplozoon species (Monogenea: Diplozoidae) parasitising endemic cyprinoids in the peri-Mediterranean area, with a description of three new Paradiplozoon species. Parasitology Research 120: 481–496. doi: 10.1007/s00436-020-06982-z

Benovics M., Francová K., Volta P., Dlapka V., Šimková A. (2021) Helminth communities of endemic cyprinoids of the Apennine Peninsula, with remarks on ectoparasitic monogeneans, and a description of four new Dactylogyrus Diesing, 1858 species. Parasitology 148: 1003–1018. doi: 10.1017/S0031182021000615

Benovics M., Vukić J., Šanda R., Rahmouni I., Šimková A. (2020) Disentangling the evolutionary history of peri-Mediterranean cyprinids using host-specific gill monogeneans. International Journal for Parasitology 50: 969–984. doi: 10.1016/j.ijpara.2020.05.007

Řehulková E., Benovics M., Šimková A. (2020) Uncovering the diversity of monogeneans (Platyhelminthes) on endemic cypriniform fishes of the Balkan Peninsula: new species of Dactylogyrus and comments on their phylogeny and host-parasite associations in a biogeographic context. Parasite 27: 66. doi: 10.1051/parasite/2020059

Jablonski D., Benovics M., Vorel J., Mohammed S.I., Afrasiab S.R. (2020) The first record of the genus Microgecko Nikolskii, 1907 for Iraq. Herpetozoa 33: 149-155. doi: 10.3897/herpetozoa.33.e52736

Benovics M., Desdevises Y., Šanda R., Vukić J., Scheifler M., Doadrio I., Sousa-Santos C., Šimková A. (2020) High diversity of fish ectoparasitic monogeneans (Dactylogyrus) in the Iberian Peninsula: a case of adaptive radiation? Parasitology 147: 418–430. doi: 10.1017/S0031182020000050

Benovics M., Desdevises Y., Šanda R., Vukić J., Šimková A. (2020) Cophylogenetic relationships between Dactylogyrus (Monogenea) ectoparasites and endemic cyprinoids of the north-eastern European peri-Mediterranean region. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 58: 1–21. doi: 10.1111/jzs.12341

Benovics M., Desdevises Y., Vukić J., Šanda R. Šimková A. (2018) The phylogenetic relationships and species richness of host-specific Dactylogyrus parasites shaped by the biogeography of Balkan cyprinids. Scientific Reports 8: 13006. doi: 10.1038/s41598-018-31382-w

Roudnický P., Vorel J., Ilgová J., Benovics M., Norek A., Jedličková L., Mikeš L., Potěšil D., Zdráhal Z., Dvořák J., Gelnar M., Kašný M. (2018) Identification and partial characterization of a novel serpin from Eudiplozoon nipponicum (Monogenea, Polyopisthocotylea). Parasite 25: 61. doi: 10.1051/parasite/2018062

Benovics M., Kičinjaová M. L., Šimková A. (2017) The phylogenetic position of the enigmatic Balkan Aulopyge huegelii (Teleostei: Cyprinidae) from the perspective of host-specific Dactylogyrus parasites (Monogenea), with a description of Dactylogyrus omenti n. sp. Parasites & Vectors 10: 547. doi: 10.1186/s13071-017-2491-z

Herczeg D., Vörös J., Christiansen D., Benovics M., Mikulíček P. (2017) Taxonomic composition and ploidy level among European water frogs (Anura: Ranidae: Pelophylax) in eastern Hungary. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 55: 129–137. doi: 10.1111/jzs.12158

Ilgová J., Jedličková L., Dvořáková H., Benovics M., Mikeš L., Janda L., Vorel J., Roudnický P., Potěšil D., Zdráhal Z., Gelnar M., Kašný M. (2017) A novel type I cystatin of parasite origin with atypical legumain-binding domain. Scientific Reports 7: 17526. doi: 10.1038/s41598-017-17598-2

Šimková A., Benovics M., Rahmouni I., Vukić J. (2017) Host-specific Dactylogyrus parasites revealing new insights on the historical biogeography of Northwest African and Iberian cyprinid fish. Parasites & Vectors 10: 589. doi: 10.1186/s13071-017-2521-x