Mgr. Tatiana Kúdelová, PhD.

Oblasť výskumu:

Venujem sa výskumu čeľade Simuliidae. Tieto na prvý pohľad nenápadné mušky sú zaujímavé nielen ako parazity napádajúce ľudí aj zvieratá, ale aj ako veľmi dôležitá súčasť ekosystému tečúcich vôd. Spolu s kolegami a študentami, sa snažíme odhaľovať skryté druhové bohatstvo tejto skupiny hmyzu pomocou klasickej taxonómie ale aj pomocou molekulárnych metód. Venujeme sa výskumu areálov Simuliidae v Európe a hľadáme parazity, ktoré sa môžu podieľať na regulácii ich populácií, alebo ktoré môžu byť prenášané na iné živočíchy. Naši študenti, ktorí sú dôležitou súčasťou nášho tímu, sa podieľajú na výskume v teréne aj v laboratóriu.  

Súčasne riešené výskumné projekty:

VEGA 1/0704/20
Biodiverzita modelových skupín článkonožcov (Arthropoda) strednej a juhovýchodnej Európy

APVV-19-0076
Diverzita a evolúcia vybraných skupín prvokov a živočíchov

Pedagogická činnosť

Cvičenia:

 • Anatómia a morfológia živočíchov
 • Zoológia

Témy záverečných prác:

 • Identifikácia druhov mušiek (Diptera: Simuliidae) pomocou molekulárnych markerov (Bakalárska práca)
  Anotácia: Druhy čeľade Simuliidae (Diptera) sú náročné na identifikáciu na základe morfologických znakov. Správna identifikácia druhov je však kľúčová pre ďalší výskum čeľade z hľadiska parazitológie, ekológie aj taxonómie. Najnovšie výskumy ukázali, že často používaný mitochondriálny marker – gén pre cytochróm c oxidázu I v mnohých prípadoch nestačí na identifikáciu druhov. Cieľom práce je zhrnúť poznatky o molekulárnych markeroch používaných na identifikáciu druhov a následne overiť použiteľnosť vybraných markerov na niekoľkých druhoch mušiek.

 • Ekológia a rozšírenie mušiek (Diptera: Simuliidae) podrodu Wilhelmia v Európe (Bakalárska práca)
  Anotácia: Mušky (Diptera: Simuliidae) napádajú človeka aj zvieratá a môžu prenášať niektoré parazitárne ochorenia. Do podrodu Wilhelmia patria široko rozšírené druhy mušiek, ktoré sa vyvíjajú prevažne vo väčších riekach. Vo viacerých oblastiach spôsobujú problémy s napádaním dobytka aj ľudí, s čím sú spojené ekonomické škody. Podieľajú sa aj na prenose parazitárnych ochorení. Správna identifikácia druhov je preto kľúčová pre ďalší výskum ale aj pre manažment. Mnohé druhy sú však náročné na identifikáciu, preto je potrebná kombinácia morfologických a molekulárnych metód. Cieľom práce je zhrnúť poznatky o druhoch podrodu Wilhelmia v Európe, ich rozšírení, ekologických nárokoch a problémoch, ktoré spôsobujú.

 • Morfologická a genetická charakteristika mušiek (Diptera: Simuliidae) podrodu Wilhelmia (Diplomová práca)
  Anotácia: Simulium maximum je semiakvatický druh rozšírený vo vyšších pohoriach strednej a čiastočne južnej Európy, ktorý ma prirodzene fragmentovaný areál a je viazaný na rýchlo tečúce horské potoky. V práci sa na materiáli z rôznych pohorí v rámci areálu druhu charakterizuje molekulárna variabilita viacerých genetických markerov jednotlivých populácii a morfologická variabilita taxonomicky rôznych vývinových štádií. Na základe kombinácie molekulárnych a morfologických znakov a porovnaním s blízko príbuznými druhmi sa rekonštruuje fylogenéza druhu a charakterizuje sa jeho fylogeografia.

 • Genetická variabilita skupiny druhov Simulium ornatum (Diptera: Simuliidae) (Diplomová práca)
  Anotácia: Druhy čeľade Simuliidae sú známe hlavne ako parazity, ktoré napádajú človeka aj zvieratá a prenášajú parazitárne ochorenia. Do skupiny druhov Simulium ornatum patria krv cicajúce mušky schopné prenášať filárie rodu Onchocerca. Pre ďalší výskum ako aj manažment týchto druhov je veľmi dôležitá ich správna identifikácia. Mnohé druhy skupiny S. ornatum sú však morfologicky len ťažko odlíšiteľné. Pre ich identifikáciu je preto potrebná kombinácia morfologických a molekulárnych metód. Cieľom práce je zistiť genetickú variabilitu druhov skupiny S. ornatum vo vybraných jadrových a mitochondriálnych génoch a porovnať efektivitu jednotlivých markerov pri identifikácii druhov. 

          Ostatné témy záverečných prác pracovníkov Katedry zoológie možno nájsť TU.

Najvýznamnejšie publikácie

Peña, D.L., Kúdela, M., Kúdelová, T. & Falcó-Garí, J.V., 2024. Simuliids from Madrid Autonomous Region (Spain): update and new contributions: Simúlidos (Diptera: Simuliidae) de la Comunidad de Madrid (España): actualización y nuevas aportaciones. Cuadernos de Biodiversidad, (66), pp.15-27. doi.org/10.14198/cdbio.26427

Kúdelová, T., Krčmárik, S., Lužáková, I., Bujačková, B., Matická, K. & Kúdela, M., 2023. DNA Barcoding of Black Flies (Diptera: Simuliidae) in Slovakia and Its Utility for Species Identification. Diversity, 15(5), p.661. doi.org/10.3390/d15050661

Vršanský, P., Aristov, D., Hain, M., Kúdelová, T., Kúdela, M., Metscher, B., Palková, H., Káčerová, J. & Hinkelman, J., 2023. Longest-surviving Carboniferous-family insect found in Mesozoic amber. Biologia, 78(6), pp.1611-1626. doi.org/10.1007/s11756-022-01192-7

Sendi, H., Vršanský, P., Podstrelena, L., Hinkelman, J., Kúdelová, T., Kúdela, M., Vidlička, Ľ., Ren, X. & Quicke, D.L., 2020. Nocticolid cockroaches are the only known dinosaur age cave survivors. Gondwana Research, 82, pp.288-298. doi.org/10.1016/j.gr.2020.01.002

Sendi, H., Hinkelman, J., Vršanská, L., Kúdelová, T., Kúdela, M., Zuber, M., van de Kamp, T. & Vršanský, P., 2020. Roach nectarivory, gymnosperm and earliest flower pollination evidence from Cretaceous ambers. Biologia, 75, pp.1613-1630. doi.org/10.2478/s11756-019-00412-x

Vršanský, P., Koubová, I., Vršanská, L., Hinkelman, J., Kúdela, M., Kúdelová, T., Liang, J.H., Xia, F., Lei, X., Ren, X. & Vidlička, Ľ., 2019. Early wood-boring ‘mole roach’ reveals eusociality “missing ring”. AMBA projekty, 9(1), pp.1-28. LINK

Kúdela, M., Adler, P.H. & Kúdelova, T., 2018. Taxonomic status of the black fly Prosimulium italicum Rivosecchi (Diptera: Simuliidae) based on genetic evidence. Zootaxa, 4377(2), pp.280-290. doi.org/10.11646/zootaxa.4377.2.8

Vidlička, Ľ., Vršanský, P., Kúdelova, T., Kúdela, M., Deharveng, L. & Hain, M., 2017. New genus and species of cavernicolous cockroach (Blattaria, Nocticolidae) from Vietnam. Zootaxa, 4232(3), pp.361-375. doi.org/10.11646/zootaxa.4232.3.5

Ivkovic, M., Kúdela, M. & Kúdelová, T., 2016. Blackflies (Diptera: Simuliidae) in Croatia: species richness, distribution and relationship to surrounding countries. Zootaxa 4109: 16-30. doi.org/10.11646/zootaxa.4109.1.2

Adler, P.H., Kúdelová, T., Kúdela, M., Seitz, G. & Ignjatović-Ćupina, A., 2016. Cryptic biodiversity and the origins of pest status revealed in the macrogenome of Simulium colombaschense (Diptera: Simuliidae), history’s most destructive black fly. PLoS One, 11(1), p.e0147673. doi.org/10.1371/journal.pone.0147673

Adler, P.H., Inci, A., Yildirim, A., Duzlu, O., McCreadie, J.W., Kúdela, M., Khazeni, A., Brúderová, T., Seitz, G., Takaoka, H. & Otsuka, Y., 2015. Are black flies of the subgenus Wilhelmia (Diptera: Simuliidae) multiple species or a single geographical generalist? Insights from the macrogenome. Biological Journal of the Linnean Society, 114(1), pp.163-183. doi.org/10.1111/bij.12403

Kúdela, M., Brúderova, T., Jedlička, L., Bernotienė, R., Celec, P. & Szemes, T., 2014. The identity and genetic characterization of Simulium reptans (Diptera: Simuliidae) from central and northern Europe. Zootaxa, 3802(3), pp.301-317. doi.org/10.11646/zootaxa.3802.3.1

Ignjatović Ćupina, A., Werner, D., Kúdela, M., Vujanović, L., Brúderová, T., Giannelli, A., Zgomba, M. & Petrić, D., 2014. Outbreaks of blackflies and related problems in Serbia: past and present situation. Parasites & Vectors, 7, pp.1-1. doi.org/10.1186/1756-3305-7-S1-O3

Brúderová T., Kúdela M. 2012. Simulium colombaschense and S. voilnese in Slovakia and Austria. Folia faunistica Slovaca, 17: 133-138.

Mišíková Elexová E., Ščerbáková S., Lešťáková M., Kováč V., Plachá M., Bitušík P., Očadlík M., Brúderová T., Vráblová Z., Haviar M. 2015. Výsledky monitorovania vodných útvarov povrchových vôd Slovenska. Vodná fauna. Výskumný ústav vodného hospodárstva. Bratislava.