Mgr. Katarína Goffová, PhD.

O mne:

Od bakalárskeho štúdia sa venujem hmyzu, čo je skutočne pestrá skupina živočíchov. Vždy ma veľmi zaujímali ekologické otázky ako napríklad tritrofické vzťahy vošiek (bakalárske štúdium) alebo výskyt inváznych druhov (diplomantské štúdium). Na dokorandskom štúdiu (na SAV) som sa venovala populačnej genetike pakomárov v tatranských plesách a odvtedy sa nebojím využívať molekulárne metódy aj v taxonomických otázkach, najmä vodných chrobákov v tíme doc. Kodadu. Druhú časť mojej práce tvorí výskum v rámci LIFE projektov zameraných na praktickú ochranu prírody. Tu sa okrem monitoringu článkonožcov venujem aj ekosystémovým službám v rámci spolupráce s ochranárskym združením BROZ. Na katedre zastrešujem aj administratívu LIFE projektov. Keďže považujem za dôležité vzdelávať nielen študentov fakulty, ale aj širokú verejnosť či deti, venujem sa aj osvetovej činnosti. Na katedre pôsobím od roku 2017, kedy som sa intenzívne venovala analýze potravy včelárika zlatého. Okrem toho rada školím študentov, pričom do tém ich prác často infiltrujem pedagogické alebo ochranárske ciele tak, aby z nich vzišli praktické výsledky vhodné do učiteľskej praxe alebo na publikovanie.

Oblasť výskumu:

ekológia a taxonómia hmyzu s využitím molekulárnych metód, opeľovače, ekosystémové služby

Monitoring článkonožcov pomocou zemných pascí.

Výskumné projekty:

LIFE
DLLD - LIFE18 NAT/AT/000733: Dynamické línie života Dunaja

VEGA 1/0541/23
Integratívna taxonómia Elmidae a Dryopidae (Insecta: Coleoptera) ostrova Borneo - významného evolučného hotspotu biodiverzity

Najvýznamnejšie publikácie

Goffová K, Bitušík P, Čiamporová-Zaťovičová Z, Bukvová D, Hamerlík L 2015. Seasonal dynamics and life cycle of Heterotrissocladius marcidus (Diptera: Chironomidae) in high altitude lakes (High Tatra Mts, Slovakia). Biologia 70(7): 943–947. doi.org/10.1515/biolog-2015-0103

Goffová K, Čiamporová-Zaťovičová Z, Čiampor Jr. F 2015. Twenty-one new microsatellite markers for the ecologically important midge Heterotrissocladius marcidus, and their use in studies of alpine lake populations. Biochemical Systematics and Ecology, 61: 329-335. doi.org/10.1016/j.bse.2015.06.037

Goffová K, Purkart A, Bohuš M. 2017. Hymenoptera vo vývržkoch včelárika zlatého (Merops apiaster). In: Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku - 13. ročník, Zborník abstraktov z konferencie konanej 31.5. – 4. 6. 2017, Plavecký štvrtok, 10 pp. LINK

Goffová K, Bohuš M, Purkart A, Kúdela M. 2018. Vplyv extenzívnej pastvy na potravu včelárika zlatého (Merops apiaster) v podmienkach južného Slovenska. In: zoologické dny Praha 2018, Sborník abstraktů z konferennce 8. –  9. února 2018, Praha, 74-75 pp. LINK

Goffová K, Bohuš M. 2018. Včelárik zlatý (Merops apiaster) v blízkosti včely medonosnej (Apis mellifera). Máme sa báť o naše úle? In: Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku - 14. ročník, Zborník abstraktov z konferencie konanej 7. – 10. 6. 2018, Komárno, 12 pp. LINK

Goffová K, Purkart A, Bogusch P, Benda D, Straka J, Roller L, Macek J, Smetana V, Šíma P, Erhart J. 2019. Predbežné výsledky výskumu blanokrídlovcov (Hymenoptera) na vybraných environmentálne manažovaných biotopoch južného Slovenska. In: Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku - 15. ročník, Zborník abstraktov z konferencie konanej 30. 5. – 2. 6. 2019, Hradec Králové, 12 pp. LINK

Purkart A, Goffová K. 2019. Príspevok k poznaniu mravcov Podunajska. In: Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku - 14. ročník, Zborník abstraktov z konferencie konanej 30. 5. – 2. 6. 2019, Hradec Králové, 17 pp. LINK

Goffová K, Krčmárik S, Matisková D, Krajanová V, Bohuš M. 2019. Diptera in diet of the European Bee-eater (Merops apiaster) in Southern Slovakia. In Chamutiová,  T.  &  Hamerlík,  L. (eds.).  The  10thCentral  European Dipterological    Conference: Conference    Abstracts (Kežmarské  Žľaby,  23rd–25th September, 2019). Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica. ISBN 978-80-557-1600-8, p. 19. LINK

Purkart A, Kollár J, Goffová K. 2019. Fauna mravcov (Hymenoptera: Formicidae) vybraných pieskových habitatov podunajska. Naturae Tutela 23(1): 101-111. LINK

Kodada J, Selnekovič D, Goffová K. 2019. Hydnobius punctulatus Hampe, 1861 (Coleoptera: Leiodidae): Redescription of species, comments on variability and new distributional data for Central Europe. Biologia 74: 975–980. doi.org/10.2478/s11756-019-00220-3

Purkart A, Depa Ł, Holecová M, Kollár J, Suvák M, Országhová Z, Goffová K. 2020. Citizen science reveals the current distribution of the new plant pest Aphis nerii in Slovakia. Plant Protection Science 56: 101–106. doi.org/10.17221/46/2019-PPS

Kodada J, Jäch MA, Freitag H, Čiamporová-Zaťovičová Z, Goffová K, Selnekovič D, Čiampor Jr. F. 2020a. Ancyronyx clisteri, a new spider riffle beetle species from Borneo, redescription of A. sarawacensis Jäch including a description of the larva and new distribution data for A. procerus Jäch using DNA barcodes (Coleoptera, Elmidae). ZooKeys 912: 25–64. doi.org/10.3897/zookeys.912.47796

Kodada J, Jäch MA, Freitag H, Čiamporová-Zaťovičová Z, Goffová K, Selnekovič D, Čiampor Jr. F. 2020b. Ancyronyx lianlabangorum sp. nov., a new spider riffle beetle from Sarawak, and new distribution records for A. pulcherrimus Kodada, Jäch & Čiampor based on DNA barcodes (Coleoptera, Elmidae). ZooKeys 1003: 31–55. doi.org/10.3897/zookeys.1003.55541

Goffová K, Matisková D, Selnekovič D, Purkart A, Smetana V. 2021. Polistes associus (Kohl, 1898) recorded from Slovakia after 66 years (Hymenoptera, Vespidae). Check List 17 (1): 247–252. doi.org/10.15560/17.1.247

Selnekovič D, Goffová K, Kodada J, Improta R. 2021. Identities of Mordellistena minima Costa, 1854 and M. pseudorhenana Ermisch, 1977 revealed based on re-examined type material and DNA barcodes, with new distributional records and comments on morphological variability (Coleoptera: Mordellidae). The Canadian Entomologist 1–25. doi.org/10.4039/tce.2021.3

Kodada J, Selnekovič D, Jäch MA, Goffová K, Vďačný P. 2021. Taxonomic revision of the genus Elmomorphus Sharp, 1888 I. Japanese and Korean species (Coleoptera: Dryopidae). European Journal of Taxonomy 758: 97–121. doi.org/10.5852/ejt.2021.758.1427

Purkart A, Herbert CW, Goffová K, Selnekovič D, Holecová M. 2021. Laboratory observations on Anergates atratulus (Schenck, 1852): mating behaviour, incorporation into host colonies, and competition with Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852). Biologia 52(1). doi.org/10.1007/s11756-021-00901-y

Goffová K, Selnekovič D, Krčmárik S, Langraf V, Bohuš M, Purkart A. 2021. Does breeding habitat affect the amount of ants in the diet of European bee‑eater nestlings? Biologia. doi.org/10.1007/s11756-021-00926-3