doc. RNDr. Ján Kodada, CSc.

Oblasť výskumu:

Taxonómia, systematika, morfológia, ekológia a rožšírenie chrobákov čeľadí Elmidae a Dryopidae celosvetovo; distribúcia, taxómia a ochrana ekologickej skupiny „vodné chrobáky“ na území Slovenska.

Súčasne riešené výskumné projekty:

VEGA 1/0541/23
Integratívna taxonómia Elmidae a Dryopidae (Insecta: Coleoptera) ostrova Borneo - významného evolučného hotspotu biodiverzity.

Pedagogická činnosť

Prednášky:

 • Zoológia
 • Zoológia 1
 • Systematická entomológia

Semináre:

 • Seminár k diplomovej práci 

Cvičenia:

 • Metódy zoologického výskumu 1
 • Vedecká fotografia

Témy záverečných prác:

 • Rod Graphelmis Delėve, 1968 na Sarawaku (Malajzia): prehľad publikovaných druhov a ich súčasné nálezy, nároky na habitát a identifikácia larválnych štádií za použitia barkódingových metód COI mtDNA (Insecta: Coleoptera: Elmidae) (Bakalárska práca)
  Anotácia: Na severnom Borneu je zo Sarawaku doposiaľ publikovaných 13 druhov rodu Graphelmis. Väčšina je pestro žlto-čierno sfarbená a sfarbenie tela spolu s ostatnými morfologickými znakmi je považované za druhovo špecifické. Práca podáva prehľad publikovaných údajov a o identifikácii materiálu nazbieraného v rokoch 2018-2019 počas troch expedícií na Sarawak včítane národných parkov: Gunung Mulu, Pulong Tau, San Tubong a Gunung Gading. Pestrý materiál zahŕňa dospelé jedince zbierané v prirodzených habitatoch, jedince zbierané na svetlo a malú vzorku lariev. Jedince sú fixové spôsobom umožňujúcim izoláciu DNA, jej následné spracovanie a vyhodnotenie. Súčasťou sú základné údaje o habitatoch, preferovaných substrátoch a bohatá foto-dokumentácia jedincov a biotopov. Prínosom sú: získané dáta COI mtDNA pre endemické druhy, priradenie larválnych štádií k dospelým živočíchom, testovanie možnej fenotypovej plasticity a zistenie súčasného rozšírenia v porovnaní s údajmi z rokov 1993/1994 vo svetle klimatickej zmeny.

 • Prehľad druhov rodu Riolus Mulsant & Rey, 1872 (Coleoptera: Elmidae) na Slovensku (Bakalárska práca)
  Anotácia: Z rodu Riolus boli na Slovensku historicky hlásené štyri druhy: R. cupreus, R. subviolaceus, R. nitens a R. sodalis. Z muzeálneho materiálu boli po preštudovaní morfologických znakov potvrdené len druhy R. cupreus a R. subviolaceus. Druhy R. sodalis a R. nitens boli nesprávne identifikované. Materiál z roku 2023 zbieraný na východnom Slovensku obsahoval aj druh R. nitens, ktorého identifikácia bola potvrdená aj na základe barkodingu. Prezentované sú redeskribcie druhov ktorých identifikácia bola potvrdená aj na základe barkódingu, analyzované sú brachypterné populácie druhov a morfologická aj genetická variabilita.

          Ostatné témy záverečných prác pracovníkov Katedry zoológie možno nájsť TU.

Najvýznamnejšie publikácie

Jäch M.A., Kodada J., Brojer M., Shepard W.D., Čiampor Jr F. 2016. Coleoptera: Elmidae and Protelmidae. World Catalogue of Insects, Volume 14. Brill, Leiden, XXI + 318 pp. LINK

Kodada J., Jäch M.A. 2016. Family Dryopidae Billberg, 1820 (1817). In: Löbl I. & Löbl D. (eds) Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Revised and updated edition. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea and Byrrhoidea: 603–607. Brill, Leiden & Boston. LINK

Kodada J., Jäch M.A., Čiampor Jr F. 2016. 19.2. Elmidae Curtis, 1830. In: Beutel R.G. and Leschen R.A.B. (Eds) Coleoptera, Beetles. Volume 1: Morphology and Systematics (Archostemata, Adephaga, Myxophaga, Polyphaga partim), Handbook of Zoology, Arthropoda: Insecta (2nd edition). Walter de Gruyter, Berlin, pp. 561–589. LINK

Kodada J., Jäch M.A., Čiampor F. 2016. 19.3. Dryopidae Bilberg, 1820 (1817). In: Beutel R.G. & Leschen R.A.B. (eds) Coleoptera, Beetles. Volume 1: Morphology and Systematics (Archostemata, Adephaga, Myxophaga, Polyphaga partim), Handbook of Zoology, Arthropoda: Insecta: 590–602. 2nd Ed. Walter de Gruyter, Berlin. LINK

Kodada J., Jäch M.A., Freitag H., Čiamporová-Zaťovičová Z., Goffová K., Selnekovič D., Čiampor Jr F. 2020. Ancyronyx clisteri, a new spider riffle beetle species from Borneo, redescription of A. sarawacensis Jäch including a description of the larva and new distribution data for A. procerus Jäch using DNA barcodes (Coleoptera: Elmidae). ZooKeys 912: 25–64. doi.org/10.3897/zookeys.912.47796