prof. RNDr. Milada Holecová, CSc.

Oblasť výskumu:

Na Katedre zoológie pôsobí od roku 1983 ako vysokoškolský pedagóg. Prednáša povinné predmety Bc. stupňa: Anatómia a morfológia živočíchov/Základy anatómie a morfológie živočíchov a Mgr. stupňa: Zoogeografia, Zoocenológia, Porovnávacia morfológia bezchordátov. Voliteľné predmety v Bc. stupni: Základy etológie hmyzu, Základy entomológie, Forenzná biológia rastlín a živočíchov, Metódy biologického boja; v Mgr. stupni: Etológia hmyzu, Lesnícka entomológia. Vedie seminár z predmetu: Porovnávacia morfológia živočíchov. Zaoberá sa cytogenetikou, biodiverzitou a ekológiou chrobákov, najmä na fytofágnych a afidofágnych skupín (nosáčiky a lienky) a čiastočne blanokrídlovcov. V súčasnosti orientuje výskum na štúdium zmien v prírodných ekosystémoch ako aj v urbánnom prostredí s dôrazom na spoločenstvá hmyzu vrátane inváznych druhov.

Výskumné projekty:

VEGA 2/0032/19 Reakcie živočíchov na aktuálne zmeny v lesných ekosystémoch a urbánnom prostredí

VEGA 2/0022/23  
Populácie a spoločenstvá arborikolného hmyzu v kontexte globálnych  a lokálnych zmien:  distribúcia a adaptácie na nové prostredie

Aktuálne tiež skúma faunu nosáčikov (Curculionoidea) Balkánu, najmä Albánska.

Pedagogická činnosť:

Prednášky:

  • Anatómia a morfológia živočíchov
  • Morfológia živočíchov
  • Porovnávacia morfológia bezchordátov
  • Zoogeografia
  • Etológia hmyzu
  • Zoocenológia
  • Lesnícka entomológia

Semináre: 

  • Porovnávacia morfológia bezchordátov

Vysokoškolské učebnice

Holecová M. 2012:  Úvod do lesníckej entomológie. Bratislava : AQ-BIOS,163 s.
Odkaz na stiahnutie TU

Holecová M. 2012:  Vybrané kapitoly z etológie hmyzu : AQ-BIOS,117 s.
Odkaz na stiahnutie TU

Blažeková M., Čerevková A., Dubinský P., Hanzelová V., Holecová M., Majláthová V., Mrva M., Ondriska F., Peťko B., Špakulová M., 2013: Vybrané kapitoly z parazitológie (Parazity ľudí, živočíchov a rastlín). Košice, Parazitologický ústav SAV, 1. vydanie, 220 s.

Schlarmannová J., Országhová Z., Holecová M., Matejovičová B. 2014: Morfológia živočíchov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1. vydanie, 304 s. 

Holecová M., Schlarmannová J., Országhová Z., Matejovičová B., 2016: Anatómia a morfológia živočíchov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 1. vydanie, 416 s.

Holecová M., Schlarmannová J., Országhová Z., Matejovičová B., 2020: Anatómia a morfológia živočíchov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2. vydanie, 418 s.

Najvýznamnejšie publikácie

Patočka J., Krištín A., Kulfan J., Zach P., Bianchi Z., Brutovský D., Bublinec E., Čapek M., Finďo S., Gogola E., Heško J., Holecová M., Novotný J., Štepanovičová O., Turčáni M. 1999. Die Eichenschädlinge und ihre Feinde. Institut für Waldökologie der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Zvolen (1. vydanie), 396 s. LINK

Adamčíková K., Baláž P., Barna M., Bolvanský M., Bublinec E., Bučinová K., Cicák A., Ditmarová Ľ., Dubová M., Fabrika M., Gömöry D., Gregor J., Greguš C., Hlásny T., Hlôška L., Hohti P., Holecová M., Jamnická G., Janík R., Jarčuška B., Ježík M., Juhásová G., Kaňuch P., Kellerová D., Kmeť J., Kobza M., Kodrík M., Krištín A., Kúdela J., Kukla J., Kuklová M., Kulfan J., Mihál I., Ondrušková E., Oszlányi J., Pichler V., Saniga M., Saniga M., Sedmák R., Schieber B., Slezák M., Střelcová K., Štefančík I., Šteffek J., Turčáni M., Tužinský J., Ujházy K., Ujházyová M., Váľka J., Zach P. 2011. Buk a bukové ekosystémy Slovenska. Vydavateľstvo VEDA, Bratislava, 1. vydanie, 636 s. LINK

Holecová M., Christophoryová J., Mrva M., Roháčová M., Stašiov S., Štrichelová J., Šustek Z., Tirjaková E., Tuf I. H., Vďačný P., Zlinská J. 2012. Biodiversity of soil micro- and macrofauna in oak-hornbeam forest ecosystem on the territory of Bratislava. Univerzita Komenského, Bratislava, 144 s. LINK

Holecová M., Šebestová M., Hollá K. 2016: Synecological specifics in diversity and dynamics of selected beetle assemblages associated with Scots pine canopies in the Borská nížina lowland (SW Slovakia). Univerzita Komenského, Bratislava, 82 s.

Rożek M., Lachowska D., Petitpierre E., Holecová M. 2004: C-bands on chromosomes of 32 beetle species (Coleoptera: Elateridae, Cantharidae, Oedemeridae, Cerambycidae, Anthicidae, Chrysomelidae, Attelabidae and Curculionidae). Hereditas 140: 161-170. doi.org/10.1111/j.1601-5223.2004.01810.x

Holecová M., Rożek M., Lachowska D. 2005. Evidence of B-chromosomes in the karyotype of Barypeithes pellucidus Boheman 1834 (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) from Central Europe. Folia biologica (Kraków) 53 (1): 65-68. doi.org/10.3409/1734916054663500

Holecová M., Rożek M., Lachowska D. 2008. The first cytogenetic report on Laena reitteri Weise, 1877 (Coleoptera, Tenebrionidae, Lagriinae) with notes on karyotypes of darkling beetles). Folia biologica (Kraków) 56 (3-4): 213-217. doi.org/10.3409/fb.56_3-4.213-217

Lachowska D., Rożek M., Holecová M. 2008. New data on the cytology of parthenogenetic weevils (Coleoptera, Curculionidae). Genetica 134 (2): 235-242. doi.org/10.1007/s10709-007-9230-x

Lachowska D. , Rożek M., Holecová M. 2008. Cytotaxonomy and karyology of the tribe Otiorhynchini (Coleoptera: Curculionidae). European Journal of Entomology 105 (2): 175-184. doi.org/10.14411/eje.2008.026

Lachowska D., Rożek M., Holecová M. 2009. Chromosomal similarities and differences among three sibling species of the Acalles echinatus group (Coleoptera, Curculionidae, Cryptorhynchinae). Zootaxa  1985: 63-68. doi.org/10.11646/zootaxa.1985.1.7

Rożek M., Lachowska D., Holecová M., Kajtoch L. 2009. Karyology of parthenogenetic weevils (Coleoptera, Curculionidae): Do meiotic prophase stages occur? Micron. 40 (8): 881-885. doi.org/10.1016/j.micron.2009.06.006

Kubisz D., Kajtoch Ł., Mazur M.A., Lis A., Holecová M. 2012. Conservation genetics of highly isolated populations of the xerothermic beetle Crioceris quatuordecimpunctata (Chrysomelidae). Invertebrate Biology 131 (4): 333-344. doi.org/10.1111/j.1744-7410.2012.00276.x

Holecová M., Maryanska-Nadachowska A., Rożek M. 2013. Cytogenetic Analysis of Otiorhynchus bisulcatus (Fabricius, 1781) and O.(Zadrehus) atroapterus (De Geer, 1775) (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) using C Bands, NORs, andDAPI/CMA(3) Staining. Folia biologica (Kraków) 61 (3-4): 177-183. doi.org/10.3409/fb61_3-4.177

Kulfan M., Holecová M., Beracko P. 2013. Dalechampii oak (Quercus dalechampii Ten.), an important host plant for folivorous lepidoptera larvae. Animal Biodiversity and Conservation 36 (1): 13-31. doi.org/10.32800/abc.2013.36.0013

Šebestová M., Holecová M., Hollá K., Šestáková A. 2015:Winter occurrence of diprionid larvae (Hymenoptera, Symphyta) on pines in Central Europe: An effect of global warming? Folia Oecologica 42 (2): 130-133. LINK

Mazur M.A., Holecová M., Lachowska-Cierlik D., Lis A., Kubisz D., Kajtoch Ł. 2016: Selective sweep of Wolbachia and parthenogenetic host genomes - the example of the weevil Eusomus ovulum.  Insect Molecular Biology 25 (6): 701-711. doi.org/10.1111/imb.12255

Zach P., Holecová M., Brabec M., Hollá K., Šebestová M., Martinková Z., Skuhrovec J., Honěk A., Nedvěd O., Holec J., Brown P., Saniga M., Jauschová T., Kulfan J. 2020: Scots pine forest in Central Europe as a habitat for Harmonia axyridis: temporal and spatial patterns in the population of an alien ladybird. Folia oecologica 47(2): 81-88. LINK

Kolasa M., Kubisz D., Gutowski J., Scibior R., Mazur M., Holecová M., Kajtoch Ł. 2018: Infection by Endosymbiotic "Male-Killing" Bacteria in Coleoptera. Folia biologica (Kraków) 66 (4): 165-177. doi.org/10.3409/fb_66-4.18

Holecová M., Zach P., Hollá K., Šebestová M., Klesniaková M., Šestáková A., Honěk A., Nedvěd O., Parák M., Martinková Z., Holec J., Viglášová S., Brown P., Roy H., Kulfan J. 2018: Overwintering of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) on Scots pine in Central Europe . European Journal of Entomology 115: 658-667. doi.org/10.14411/eje.2018.065

Klesniaková M., Pavlíková A. & Holecová M. 2018: Temnothorax rogeri (Emery, 1869) becoming an established neozoon in Central Europe? (Hymenoptera, Formicidae). Spixiana 41 (1): 110. LINK

Kajtoch Ł., Kolasa M., Kubisz D., Gutowski J., Scibior  R., Mazur M., Holecová M. 2019: Using host species traits to understand the Wolbachia infection distribution across terrestrial beetles. Scientific reports 9 (29): 1-15, Art. no. 847. doi.org/10.1038/s41598-018-38155-5

Purkart A., Depa L., Holecová M., Kollár J., Suvák M., Országhová Z., Goffová K. 2020: Citizen science reveals the current distribution of the new plant pest Aphis nerii in Slovakia. Plant Protection Science 56 (2): 101-106. doi.org/10.17221/46/2019-PPS 

 Kulfan J., Zach P., Holec J., Skuhrovec J., Martinková Z., Honěk A., Váľka J., Holecová M., Saniga M. 2020: The invasive box tree moth five years after introduction in Slovakia: damage risk to box trees in urban habitats. Forests 11 (9):1-12, art. no. 999. doi.org/10.3390/f11090999

Purkart A., Wagner H., Goffová K., Selnekovič D., Holecová M. 2022: Laboratory observations on Anergates atratulus (Schenck, 1852): mating behaviour, incorporation into host colonies, and competition with Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852). Biologia 77 (1): 125-135. doi.org/10.1007/s11756-021-00901-y

Soares A.O., Haelewaters D., Ameixa O.M.C.C., Borges I., Brown P.M., Cardoso P., de Groot M.D., Evans E.W., Grez A.A., Hochkirch A., Holecová M., Honěk A., Kulfan J., Lillebo A.I., Martinková Z., Michaud J.P., Nedvěd O., Omkar, Roy H.E., Saxena S., Shandilya A., Sentis A., Skuhrovec J., Viglášová S., Zach P., Zaviezo T., Losey J.E. 2023: A roadmap for ladybird conservation and recovery. Conservation Biology 37(1): 1-12, art. no. e13965. doi.org/10.1111/cobi.13965

Honěk A., Novák I., Martinková Z., Saska P., Kulfan J., Holecová M., Jauschová T., Zach P. 2023: Trophic Ecology Drives Annual Variation in Abundance of Aphidophagous (Coccinellidae, Coleoptera and Chrysopidae, Neuroptera) and Phytophagous (Noctuidae, Lepidoptera) Insects: Evidence From Light Traps. Annals of the Entomological Society of America 116 (2): 125-140. doi.org/10.1093/aesa/saad002

Jauschová, T., Sarvašová L., Saniga M., Langraf V., Holecová M., Honěk A., Martinková Z., Skuhrovec J., Kulfan J., Zach P. 2024: Ladybird (Coleoptera, Coccinellidae) communities on nonnative blue spruce in central Europe. Folia oecologica 51(1): 18-28. doi.org/10.2478/foecol-2024-0002

Giusto C., Košťál M., Holecová M. 2024: Synapion (Giustiapion) benedikti Giusto, Košťál and Holecová, a new species from Albania and Greece (Coleoptera, Apionidae). Zootaxa, 5397(4): 551-562. doi.org/10.11646/zootaxa.5397.4.6