Mgr. Peter Miklós, PhD.

Oblasť výskumu:

Teriologický kolektív sa aktuálne zaoberá drobnými cicavcami (najmä hrabošom severským panónskym (Alexandromys oeconomus mehelyi) a sysľom pasienkovým (Spermophilus citellus)), ktoré skúma v trávnatých spoločenstvách (mokrade, pasienky) Slovenska, Maďarska a Rakúska. Zameriava sa na spoločenstvá drobných cicavcov, ich habitatové preferencie, predáciu, priestorovú aktivitu s výstupom do praktickej ochrany druhov. Vo výskume skupina využíva telemetriu, infračervené kamery, priame odchyty a pozorovania, botanické záznamy či molekulárnu genetiku.

Súčasne riešené výskumné projekty:

LIFE19 NAT/SK/001069
Ochrana sysľa pasienkového (Spermophilus citellus)

LIFE17 NAT/SK/000621
Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

Pedagogická činnosť

Prednášky:

 • Porovnávacia morfológia chordátov

Semináre:

 •  Teriológia

 Cvičenia:

 • Fylogenéza a systém chordátov
 • Zoológia 
 • Špeciálne terénne práce pre zoológov
 • Terénne práce zo zoológie stavovcov

Témy záverečných prác:

 • Fylogeografia vybraného taxónu drobných cicavcov (Bakalárska práca)
  Anotácia: Práca typu literárnej rešerše. Práca má priniesť prehľad poznatkov o fylogeografických vzťahoch vybraného druhu alebo rodu drobných cicavcov. Dôraz bude kladený na druhy vyskytujúce sa v strednej Európe (Clethrionomys glareolus, rod Microtus, rod Apodemus a pod.). Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.

 • Drobné zemné cicavce vybranej lokality/oblasti (Bakalárska práca)
  Anotácia: Poznanie zloženia fauny určitej oblasti prináša nielen základné poznatky o vývoji rozšírenia určitých druhov alebo o ekologických vzťahoch v krajine, ale poskytuje aj podklady pre praktickú ochranu prírody. Práca má priniesť vyhodnotenie doterajších literárnych údajov o faune drobných cicavcov určitej časti územia Slovenska, prípadne aj výsledky vlastného inventarizačného výskumu v danej oblasti. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.

 • Vplyv štruktúry vegetácie na spoločenstvo drobných cicavcov (Bakalárska práca)
  Anotácia: Práca prinesie prehľad teórií zameraných na súvis vlastností prostredia a diverzity živočíšnych druhov, so zameraním na drobné cicavce. Bude analyzovať výsledky prác, ktoré na základe kvantifikovaných habitatových premenných zisťujú napr. vplyv zloženia vegetácie na zloženie spoločenstva drobných cicavcov. Prehľad a analýza publikovaných výsledkov by mali smerovať k objasneniu súvislosti medzi štruktúrou prostredia (fyzikálne vlastnosti, heterogenita, druhová diverzita rastlín, úživnosť) a zložením spoločenstva drobných cicavcov a zastúpením jednotlivých druhov, resp. foriem v synúzii. Práca má charakter literárnej rešerše.

 • Priestorová aktivita drobných cicavcov (Bakalárska práca)
  Anotácia: Poznatky o priestorovej aktivite druhu a intenzite využívania prostredia patria medzi dôležité populačné parametre a sú využívané napr. v populačnej ekológii, ochranárskej praxi alebo vo výskume zoonóz. Jednou z charakteristík priestorovej aktivity je koncept tzv. domovského okrsku (angl. home range), ktorý je použiteľný pre rôzne živočíšne taxóny, najmä pre cicavce. Cieľom práce je prehľad a analýza publikovaných informácií o priestorovej aktivite vybraného druhu na základe veľkosti domovského okrsku, ale aj alternatívnych ukazovateľov priestorovej aktivity, a metód ich zisťovania. Práca typu literárnej rešerše. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.

 • Variabilita populácií drobných cicavcov (Bakalárska práca)
  Anotácia: Populácie drobných cicavcov sa menia v čase aj priestore. Podľa kvality obývaného habitatu sa môžu líšiť napr. početnosť druhu, zastúpenie pohlaví a podiel mladých jedincov v populácii, reprodukčná aktivita, priestorová aktivita atď. Charakter prostredia môže ovplyvniť aj genetickú štruktúru populácií, mieru parazitácie a aj druhovú skladbu parazitov. V práci je možné zhromaždiť a porovnať poznatky o variabilite populačných znakov rôznych druhov drobných cicavcov. Práca typu literárnej rešerše. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.

 • Metódy terénneho výskumu vybraného taxónu cicavcov (Bakalárska práca)
  Anotácia: Práca prinesie prehľad vybraných prác študujúcich populácie vybraných druhov cicavcov a na ich základe prehľad metód výskumu samotných populácií (početnosť a jej dynamika, prežívanie, správanie, disperzia) a vplyvu faktorov prostredia na tieto populácie. Práca má charakter literárnej rešerše, ale môže reagovať aj na potreby praxe a obsahovať aj návrh metódy alebo kombinácie metód na riešenie otázok spojených s konkrétnymi populáciami.

 • Zmeny areálu druhu (dynamika, šírenie, zmenšovanie, fragmentácia) u vybranej skupiny drobných cicavcov (Bakalárska práca)
  Anotácia: Práca prináša rozbor zmien areálu vybranej skupiny cicavcov v širších časových a priestorových súvislostiach. Okrem toho sa môže zamerať aj na dopad zmien areálu na dotknuté spoločenstvá

 • Metódy terénneho výskumu druhov rodu Spermophilus (Bakalárska práca)
  Anotácia: Úspešnosť populácií sysľov závisí od mnohých faktorov, vrátane potravnej bázy, štruktúry prostredia, vplyvu predátorov, antropického vplyvu a pod. Práca prinesie prehľad vybraných prác študujúcich populácie druhov rodu Spermophilus a na ich základe prehľad metód výskumu samotných populácií (početnosť a jej dynamika, prežívanie, správanie, disperzia) a vplyvu faktorov prostredia na tieto populácie. Práca má charakter literárnej rešerše, ale môže reagovať aj na potreby praxe a obsahovať aj návrh metódy alebo kombinácie metód na riešenie otázok spojených s konkrétnymi populáciami.

 • Vplyv manažmentu habitatu na priestorovú aktivitu drobných cicavcov  (Diplomová práca)
  Anotácia: Poznatky o priestorovej aktivite druhu a intenzite využívania prostredia sú využívané napr. v populačnej ekológii, ochranárskej praxi alebo vo výskume zoonóz. Pre ochranársku prax je dôležité napr. porovnanie intenzity využívania manažovaného a nezmeneného prostredia chráneným druhom, alebo zmena priestorového správania konkurenčných druhov. Cieľom práce bude terénnym výskumom (žívolovné odchyty, telemetria) zistiť charakteristiky priestorovej aktivity (domovský okrsok, prebehy, intenzita využitia prostredia, časová aktivita) vybraného druhu drobného cicavca.

          Ostatné témy záverečných prác pracovníkov Katedry zoológie možno nájsť TU.

Najvýznamnejšie publikácie

Sládkovičová, V.H., Feketeová, Z., Miklós, P., Žiak, D., 2023. Živočíchy a človek. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. 194 pp.

Sládkovičová, V., Žiak, D., Miklós, P., Gubányi, A. and Horváth, G., 2021. The history of genetic diversity and effective population size of an isolated Microtus oeconomus population on Kis Balaton. Mammalian Biology: 1-12. doi.org/10.1007/s42991-021-00199-y

Hulejová Sládkovičová V., Michał J. D., Žiak D., Miklós P., Gubányi A., J. La Haye M., Dick Bekker et al. 2018. Genetic Variability of the Cold-tolerant Microtus oeconomus Subspecies Left behind Retreating Glaciers. Mammalian Biology 88: 85-93.  doi.org/10.1016/j.mambio.2017.11.007.

Hulejová Sládkovičová V., Žiak D., Miklós P. et al. 2019. Age determination and individual growth rate of Microtus oeconomus mehelyi based on live-trapping. Biologia 74: 487–492. doi.org/10.2478/s11756-018-00188-6

Tulis F., Ambros M., Baláž I., Žiak D., Hulejová Sládkovičová V., Miklós P., Dudich A., Stollmann A., Klimant P., Somogyi B., Horváth G. 2016. Expansion of the Striped field mouse (Apodemus agrarius) in the south-western Slovakia during 2010–2015. Folia Oecologica 43: 64–73. LINK

Miklós P., Hulejová Sládkovičová V., Kocian Ľ., Žiak D. 2014. Historical findings of the Pannonian root vole (Microtus oeconomus mehelyi) in the first half of 20th century. Folia faunistica Slovaca, 19 (3): 313-318. LINK

Miklós P., Žiak D., Ambros M., Dudich A., Stollmann A., Hulejová Sládkovičová V. 2014. Records of Pannonian root vole (Microtus oeconomus mehelyi) in the south-western Slovakia in 2011. Folia faunistica Slovaca, 19 (1): 57-63. LINK

Kocian Ľ., Kocianová-Adamcová M., Miklós P. 2012. Myšovka horská - Sicista betulina, pp. 85-90. In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. Vydavateľstvo Veda, Bratislava.

Miklós P. 2012. Lasica obyčajná (myšožravá) - Mustela nivalis. pp. 471-477. In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. Vydavateľstvo Veda, Bratislava.

Miklós P. 2012. Hranostaj čiernochvostý - Mustela erminea. pp. 462-465. In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. Vydavateľstvo Veda, Bratislava.

Ambros M., Dudich A., Miklós P., Stollmann A., Žiak D. 2010. Ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius) - nový druh cicavca Podunajskej roviny (Rodentia: Muridae). Lynx, nová serie, 41: 5-13. LINK

Trubenová K., Žiak D., Miklós P. 2006. Population ecology of Apodemus flavicollis in two lowland forest habitats (Rodentia: Muridae). Lynx, nová serie, 37: 263-273. LINK

Miklós P., Kolbová M. 2006. Synúzie drobných zemných cicavcov subalpínskeho stupňa v Belianskych a Západných Tatrách. Folia faunistica Slovaca, 11: 1-5. LINK

Miklós P., Kocian Ľ., Kocianová-Adamcová M. 2006. Sicista betulina v subalpínskom stupni Západných a Belianskych Tatier. Folia faunistica Slovaca, 11: 11-14. LINK

Miklós P., Žiak D. 2002. Microhabitat selection by three small mammal species in oak-elm forest. Folia zoologica, 51 (4): 275‑288. LINK