doc. RNDr. Martin Mrva, PhD.

Oblasť výskumu:

Taxonómia a morfológia nahých meňaviek s dôrazom na identifikáciu patogénnych amfizoických meňaviek. Interdisciplinárny výskum potenciálnych terapeutík amébových infekcií. Výskum mechanizmu cytotoxického účinku potenciálne amebicídnych zlúčenín.

Riešené výskumné projekty:

VEGA 1/0796/12
Cytotoxicita potenciálne amebicídnych liečiv na izoláty amfizoických meňaviek rodu Acanthamoeba, 2012-2015 (vedúci projektu)

VEGA 1/0365/16
Cytotoxický efekt potenciálne amebicídnych zlúčenín na parazitologicky významné pôdne amfizoické améby - pôvodcov závažných infekcií živočíchov, 2016-2019 (vedúci projektu)

VEGA 1/0389/19
Parazitologicky významné pôdne meňavky: identifikácia hostiteľských vzťahov, fenotypová plasticita, cytomorfologická variabilita a nové stratégie ich eliminácie, 2019-2022 (zástupca vedúceho projektu)

KEGA 041UK-4/2015
Parazitické protista – nový predmet s integráciou moderných metód parazitologickej praxe, 2015-2017 (vedúci projektu)

KEGA 013TTU-4/2019
Vytvorenie zbierky trvalých preparátov parazitov a napísanie publikácie Atlas parazitov človeka, 2019-2021 (zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska)

APVV SK-CZ-2013-0058
Cytologické zmeny izolátov akantaméb po aplikácii potenciálne amebicídnych zlúčenín, 2014-2015 (vedúci projektu)

APVV-15-0123
Medicínsky významné amfizoické améby a nové stratégie ich eliminácie, 2016-2020 (vedúci projektu)

APVV-19-0056
Parazitologicky významné amfizoické meňavky a nové stratégie ich eliminácie, 2020-2024 (vedúci projektu)

Pedagogická činnosť

Prednášky:

 • Biológia bunky
 • Cell Biology
 • Porovnávacia morfológia bezchordátov
 • Zoológia 1 (učiteľstvo biológie)
 • Zoológia 1 (rozširujúce štúdium pre učiteľov biológie)
 • Zoológia
 • Fylogenéza a system bezchordátov 1
 • Parazitické protista
 • Forenzná biológia rastlín a živočíchov

Semináre:

 • Porovnávacia morfológia bezchordátov

Cvičenia:

 • Biológia bunky
 • Cell Biology

Témy záverečných prác:

 • Patogenéza a terapie akantamébových infekcií (Bakalárska práca)
  Anotácia: Práca sa zameriava na sumarizáciu doposiaľ zistených poznatkov o priebehu patogenézy akantamébových infekcií a ich terapie (prehľad literatúry).

Ostatné témy záverečných prác pracovníkov Katedry zoológie možno nájsť TU.

Najvýznamnejšie publikácie

Corsaro D., Mrva M., Colson P., Walochnik J. 2024. Validation and redescription of Acanthamoeba terricola Pussard, 1964 (Amoebozoa: Acanthamoebidae). European Journal of Protistology 94: 126091. doi.org/10.1016/j.ejop.2024.126091

Lukáč M., Slobodníková L., Mrva M., Dušeková A., Garajová M., Kello M., Šebová D., Pisárčik M., Kojnok M., Vrták A., Kurin E., Bittner Fialová S. 2024. Caffeic acid phosphanium derivatives: Potential selective antitumor, antimicrobial and antiprotozoal agents. International Journal of Molecular Sciences 25: 1200. doi.org/10.3390/ijms25021200

Mrva M., Borovičková T., Garajová M. 2022. First isolation of Leptomyxa (Amoebozoa, Leptomyxida) from endozoic conditions: an interaction between two common soil organisms. The European Zoological Journal 89(1): 1174-1179. doi.org/10.1080/24750263.2022.2121435

Ondriska F., Boldiš V., Kaiglová A., Mrva M., Mrvová Garajová M., Steinhübel J. 2022. Atlas parazitov človeka. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, Veda. 140 pp. LINK

Dušeková A., Garajová M., Lukáč M., Mrva M. 2021. Derivatisation of metronidazole enhances cytotoxic effect against Acanthamoeba genotype T4 isolates and leads to cytomorphological changes in trophozoites. Acta Tropica 216: 105830. doi.org/10.1016/j.actatropica.2021.105830

Lukáč M., Pisárčik M., Garajová M., Mrva M., Dušeková A., Vrták A., Horáková R., Horváth B., Devínsky F. 2020. Synthesis, Surface Activity, and Biological Activities of Phosphonium and Metronidazole Salts. Journal of Surfactants and Detergents 23(6): 1025-1032. doi.org/10.1002/jsde.12439

Timko L., Pisárčik M., Mrva M., Garajová M., Juhásová A., Mojžiš J., Mojžišová G., Bukovský M., Devínsky F., Lukáč M. 2020. Synthesis, physicochemical properties and biological activities of novel alkylphosphocholines with foscarnet moiety. Bioorganic Chemistry 104: 104224. doi.org/10.1016/j.bioorg.2020.104224

Bittner Fialová S., Kello M., Čoma M., Slobodníková L., Drobná E., Holková I., Garajová M., Mrva M., Zachar V., Lukáč M. 2019. Derivatization of Rosmarinic Acid Enhances its in vitro Antitumor, Antimicrobial and Antiprotozoal Properties. Molecules 24(6): 1078. doi.org/10.3390/molecules24061078

Borovičková T., Mrva M., Garajová M. 2019. Thecamoeba quadrilineata (Amoebozoa, Lobosa) as a new member of amphizoic amoebae - first isolation from endozoic conditions. Parasitology research 118(3): 1019-1023. doi.org/10.1007/s00436-019-06207-y

Garajová M., Mrva M., Vaškovicová N., Martinka M., Melicherová J., Valigurová, A. 2019. Cellulose fibrils formation and organisation of cytoskeleton during encystment are essential for Acanthamoeba cyst wall architecture. Scientific Reports 9: 4466. doi.org/10.1038/s41598-019-41084-6

Mrva M., Garajová M. 2018. The Efficiency of Cultivation Media in Recovering Naked Lobose Amoebae from Freshwater Environments. Zoological Studies 57: 9. doi:10.6620/ZS.2018.57-09

Smirnov A., Nassonova E., Geisen S., Bonkowski M., Kudryavtsev A., Berney C., Glotova A., Bondarenko N., Dyková I., Mrva M., Fahrni J., Pawlowski J. 2017. Phylogeny and Systematics of Leptomyxid amoebae (Amoebozoa, Tubulinea, Leptomyxida). Protist 168: 220–252. doi.org/10.1016/j.protis.2016.10.006

Aebischer A., Mrva M. 2016. Leishmania, pp. 195–216. Parasitology. Protozoan Parasites and their Molecules. Wien: Springer-Verlag.

Köhsler M., Mrva M., Walochnik J. 2016. Acanthamoeba, pp. 285–324. Molecular Parasitology. Protozoan Parasites and their Molecules. Wien: Springer-Verlag.

Ondriska F., Boldiš V., Garajová M., Mrva M. 2016. Klinická parazitológia. Bratislava: PRIF Univerzita Komenského v Bratislave. 239 pp.

Timko L., Fischer-Fodor E., Garajová M., Mrva M., Chereches G., Ondriska F., Bukovský M., Lukáč M., Karlovská J., Kubincová J., Devínsky F. 2015. Synthesis of structural analogues of hexadecylphosphocholine and their antineoplastic, antimicrobial and amoebicidal activity. European Journal of Medicinal Chemistry 93: 263–273. doi.org/10.1016/j.ejmech.2015.02.014

Garajová M., Mrva M., Timko L., Lukáč M., Ondriska F. 2014. Cytomorphological changes and susceptibility of clinical isolates of Acanthamoeba spp. to heterocyclic alkylphosphocholines. Experimental Parasitology 145: 102–110. doi.org/10.1016/j.exppara.2014.05.015

Lukáč M., Garajová M., Mrva M., Devínsky F., Ondriska F., Kubincová J. 2014. Novel fluorinated dialkylphosphonatocholines: Synthesis, physicochemical properties and antiprotozoal activities against Acanthamoeba spp. Journal of Fluorine Chemistry 164: 10–17. doi.org/10.1016/j.jfluchem.2014.04.008

Lukáč M., Mrva M., Garajová M., Mojžišová G., Varinská L., Mojžiš J., Sabol M., Kubincová J., Haragová H., Ondriska F., Devínsky F. 2013: Synthesis, self-aggregation and biological properties of alkylphosphocholine and alkylphosphohomocholine derivatives of cetyltrimethylammonium bromide, cetylpyridinium bromide, benzalkonium bromide (C16) and benzethonium chloride. European Journal of Medicinal Chemistry 66: 46-55. doi.org/10.1016/j.ejmech.2013.05.033

Lukáč M., Garajová M., Mrva M., Bukovský M., Ondriska F., Máriássy E., Devínsky F., Lacko, I. 2012: Relationshop between aggregation properties and antimicrobial activities of alkylphosphocholines with branched alkyl chains. International Journal of Pharmaceutics, 423: 247-256. doi.org/10.1016/j.ijpharm.2011.11.047

Mrva M., Garajová M., Lukáč M., Ondriska F. 2011. Weak cytotoxic activity of miltefosine against clinical isolates of Acanthamoeba spp. Journal of Parasitology 97: 538-540. doi.org/10.1645/ge-2669.1