Mgr. Kristína Žitňanová, PhD.

Oblasť výskumu:

Invázne druhy rýb, ich fenotypová plasticita, životné stratégie, reprodukčné parametre a vplyv znečisteného prostredia na morfológiu rýb.

Výskumné projekty:

VEGA 1/0448/23
Environmentálne riziká v Dunaji a jeho povodí: hodnotenie ich pôsobenia na niektoré prvky bioty 

Pedagogická činnosť:

Cvičenia:

  • Zoológia (ZS)

Témy záverečných prác:

  • Reprodukčné parametre býčka hlavatého Ponticola kessleri (Günther, 1861) zo slovenského úseku Dunaja (Bakalárska práca)
    Anotácia: Býčko hlavatý je úspešným inváznym druhom, ktorý sa z pôvodných oblastí v Čiernom mori rozšíril do viacerých vodných tokov naprieč Európou. Takéto invázne druhy sa vyznačujú variabilnými životnými stratégiami, ktoré im pomáhajú prispôsobiť sa rôznym podmienkam prostredia. Podľa teórie alternatívnych ontogenéz a invazívneho potenciálu sa môžu meniť životné stratégie nepôvodného druhu počas procesu invázie, posunom z generalizovaných foriem na začiatku invázie na špecializované formy v neskoršej fáze invázie. Tieto formy sa dajú vyhodnotiť analýzou reprodukčných parametrov v kontexte spomínanej teórie. Cieľom bakalárskej práce je spracovať literárny prehľad k danej problematike. V praktickej časti zase analyzovať vybrané reprodukčné parametre dlhodobo etablovanej nepôvodnej populácie býčka (>20rokov).
  • Životné stratégie býčka hlavatého Ponticola kessleri (Günther, 1861) zo slovenského úseku Dunaja v rôznych štádiách invázie (Diplomová práca)
    Anotácia: Úspešné invázne druhy sa vyznačujú rôznorodými vlastnosťami, medzi inými najmä fenotypovou plasticitou a flexibilitou v životných stratégiách, ktoré im pomáhajú sa prispôsobiť novým podmienkach prostredia. Jedným z takýchto druhov je aj býčko hlavatý, ktorý sa na našom území vyskytuje už viac ako 25 rokov. Podľa teórie alternatívnych ontogenéz a invazívneho potenciálu sa môžu meniť životné stratégie nepôvodného druhu počas procesu invázie, posunom z generalizovaných foriem na začiatku invázie na špecializované formy v neskoršej fáze invázie. Vytvárané formy sa tak vzájomne líšia rozdielnou alokáciou získaných zdrojov do reprodukcie a somatického rastu. Rozdielna alokácia zdrojov sa dá vyhodnotiť na základe analýzy reprodukčných parametrov. Cieľom diplomovej práce je analyzovať reprodukčné parametre krátkodobo (cca 5 rokov) a dlhodobo etablovanej nepôvodnej populácie býčka (>20 rokov) a vyhodnotiť ich na pozadí teórie o alternatívnych ontogenézach.

          Ostatné témy záverečných prác pracovníkov Katedry zoológie možno nájsť TU.

Najvýznamnejšie publikácie

Hôrková K., Kováč V. 2014. Different life-histories of native and invasive Neogobius melanostomus and the possible role of phenotypic plasticity in the species’ invasion success. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, (412):01, doi.org/10.1051/kmae/2013081

Hôrková K., Kováč V. 2015. Ontogenetic phenomena, temporal aspect, and ecological factors in the successful invasion of round goby Neogobius melanostomus in the River Danube. Aquatic Invasions, 10(2):227-235, doi.org/10.3391/ai.2015.10.2.11

Hôrková K., Kováč V. 2015. Rapid response of invasive round goby (Neogobius melanostomus)(Pallas, 1814) to an environmental perturbation demonstrated in reproductive parameters of females. Journal of Applied Ichthyology, 31(2):328-332, doi.org/10.1111/jai.12690

N'guyen A., Hirsch P. E., Bozzuto C., Adrian‐Kalchhauser I., Hôrková K. a Burkhardt‐Holm P. 2018. A dynamical model for invasive round goby populations reveals efficient and effective management options. Journal of Applied Ecology, 55(1):342-352, doi.org/10.1111/1365-2664.12934

Hôrková-Žitňanová K., Švolíková K., Haruštiaková D. a Kováč V. 2021. A new approach to evaluate reproductive traits in batch-spawning fishes of indeterminate fecundity and asynchronous oocyte maturation. Reviews in Fisheries Science and Aquaculture, 29(4):666-681, doi.org /10.1080/23308249.2020.1863331

Vilizzi L., Copp G. H., Hill J. E., Adamovich B.,.... Žitňanová K. et al. 2021. A global-scale screening of non-native aquatic organisms to identify potentially invasive species under current and future climate conditions. Science of the Total Environment, 788:147868, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147868

Števove B., Arendt D., Slovák-Švolíková K. , Szabóová D., Žitňanová K. a Gruľa D. 2023. Environmental DNA captured on the fish skin mucus – a potential bias to molecular diet analyses. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystemes, 424 (17):1-11, doi.org/10.1051/kmae/2023013