Mgr. Mária Mrvová Garajová, PhD.

Oblasť výskumu:

Interdisciplinárny výskum v problematike testovania nových potenciálnych antiprotozoík proti patogénnym amfizoickým meňavkám. Definovanie mechanizmu cytotoxického účinku potenciálne amebicídnych zlúčenín identifikovaním cytomorfologických zmien patogénnych meňaviek na celulárnej a subcelulárnej úrovni.

Riešené výskumné projekty:

VEGA 1/0600/11
Taxonómia a rozšírenie nálevníkov (Ciliophora) a meňaviek (Rhizopoda) na Slovensku s dôrazom na ich indikačný význam, 2011-2013

VEGA 1/0796/12
Cytotoxicita potenciálne amebicídnych liečiv na izoláty amfizoických meňaviek rodu Acanthamoeba, 2012-2015

VEGA 1/0365/16
Cytotoxický efekt potenciálne amebicídnych zlúčenín na parazitologicky významné pôdne amfizoické améby - pôvodcov závažných infekcií živočíchov, 2016-2019 (zástupca vedúceho projektu)

VEGA 1/0389/19
Parazitologicky významné pôdne meňavky: identifikácia hostiteľských vzťahov, fenotypová plasticita, cytomorfologická variabilita a nové stratégie ich eliminácie, 2019-2022 (vedúci projektu)

KEGA 041UK-4/2015
Parazitické protista – nový predmet s integráciou moderných metód parazitologickej praxe, 2015-2017 (zástupca vedúceho projektu)

APVV SK-CZ-2013-0058
Cytologické zmeny izolátov akantaméb po aplikácii potenciálne amebicídnych zlúčenín, 2014-2015 

APVV-15-0123
Medicínsky významné amfizoické améby a nové stratégie ich eliminácie, 2016-2020 

APVV-19-0056
Parazitologicky významné amfizoické meňavky a nové stratégie ich eliminácie, 2020-2024

ITMS 26240220086
Univerzitný Vedecký Park Univerzity Komenského v Bratislave Enviromedicína pre 21. storočie – biotické a abiotické faktory krajiny a ich vplyv, 2013-2015

Pedagogická činnosť

Prednášky:

  • Parazitické protista

Najvýznamnejšie publikácie

Lukáč M., Slobodníková L., Mrva M., Dušeková A., Garajová M., Kello M., Šebová D., Pisárčik M., Kojnok M., Vrták A., Kurin E., Bittner Fialová S. 2024. Caffeic acid phosphanium derivatives: Potential selective antitumor, antimicrobial and antiprotozoal agents. International Journal of Molecular Sciences 25: 1200. doi.org/10.3390/ijms25021200

Mrva M., Borovičková T., Garajová M. 2022. First isolation of Leptomyxa (Amoebozoa, Leptomyxida) from endozoic conditions: an interaction between two common soil organisms. The European Zoological Journal 89(1): 1174-1179. doi.org/10.1080/24750263.2022.2121435

Ondriska F., Boldiš V., Kaiglová A., Mrva M., Mrvová Garajová M., Steinhübel J. 2022. Atlas parazitov človeka. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, Veda. 140 pp. LINK

Dušeková A., Garajová M., Lukáč M., Mrva M. 2021. Derivatisation of metronidazole enhances cytotoxic effect against Acanthamoeba genotype T4 isolates and leads to cytomorphological changes in trophozoites. Acta Tropica 216: 105830. doi.org/10.1016/j.actatropica.2021.105830

Lukáč M., Pisárčik M., Garajová M., Mrva M., Dušeková A., Vrták A., Horáková R., Horváth B., Devínsky F. 2020. Synthesis, Surface Activity, and Biological Activities of Phosphonium and Metronidazole Salts. Journal of Surfactants and Detergents 23(6): 1025-1032. doi.org/10.1002/jsde.12439

Timko L., Pisárčik M., Mrva M., Garajová M., Juhásová A., Mojžiš J., Mojžišová G., Bukovský M., Devínsky F., Lukáč M. 2020. Synthesis, physicochemical properties and biological activities of novel alkylphosphocholines with foscarnet moiety. Bioorganic Chemistry 104: 104224. doi.org/10.1016/j.bioorg.2020.104224

Bittner Fialová S., Kello M., Čoma M., Slobodníková L., Drobná E., Holková I., Garajová M., Mrva M., Zachar V., Lukáč M. 2019. Derivatization of Rosmarinic Acid Enhances its in vitro Antitumor, Antimicrobial and Antiprotozoal Properties. Molecules 24(6): 1078. doi.org/10.3390/molecules24061078

Borovičková T., Mrva M., Garajová M. 2019. Thecamoeba quadrilineata (Amoebozoa, Lobosa) as a new member of amphizoic amoebae - first isolation from endozoic conditions. Parasitology research 118(3): 1019-1023. doi.org/10.1007/s00436-019-06207-y

Garajová M., Mrva M., Vaškovicová N., Martinka M., Melicherová J., Valigurová, A. 2019. Cellulose fibrils formation and organisation of cytoskeleton during encystment are essential for Acanthamoeba cyst wall architecture. Scientific Reports 9: 4466. doi.org/10.1038/s41598-019-41084-6

Mrva M., Garajová M. 2018. The Efficiency of Cultivation Media in Recovering Naked Lobose Amoebae from Freshwater Environments. Zoological Studies 57: 9. doi:10.6620/ZS.2018.57-09

Ondriska F., Boldiš V., Garajová M., Mrva M. 2016. Klinická parazitológia. Bratislava: PRIF Univerzita Komenského v Bratislave. 239 pp.

Timko L., Fischer-Fodor E., Garajová M., Mrva M., Chereches G., Ondriska F., Bukovský M., Lukáč M., Karlovská J., Kubincová J., Devínsky F. 2015. Synthesis of structural analogues of hexadecylphosphocholine and their antineoplastic, antimicrobial and amoebicidal activity. European Journal of Medicinal Chemistry 93: 263–273. doi.org/10.1016/j.ejmech.2015.02.014

Garajová M., Mrva M., Timko L., Lukáč M., Ondriska F. 2014. Cytomorphological changes and susceptibility of clinical isolates of Acanthamoeba spp. to heterocyclic alkylphosphocholines. Experimental Parasitology 145: 102–110. doi.org/10.1016/j.exppara.2014.05.015

Lukáč M., Garajová M., Mrva M., Devínsky F., Ondriska F., Kubincová J. 2014. Novel fluorinated dialkylphosphonatocholines: Synthesis, physicochemical properties and antiprotozoal activities against Acanthamoeba spp. Journal of Fluorine Chemistry 164: 10–17. doi.org/10.1016/j.jfluchem.2014.04.008

Lukáč M., Mrva M., Garajová M., Mojžišová G., Varinská L., Mojžiš J., Sabol M., Kubincová J., Haragová H., Ondriska F., Devínsky F. 2013: Synthesis, self-aggregation and biological properties of alkylphosphocholine and alkylphosphohomocholine derivatives of cetyltrimethylammonium bromide, cetylpyridinium bromide, benzalkonium bromide (C16) and benzethonium chloride. European Journal of Medicinal Chemistry 66: 46-55. doi.org/10.1016/j.ejmech.2013.05.033

Lukáč M., Garajová M., Mrva M., Bukovský M., Ondriska F., Máriássy E., Devínsky F., Lacko, I. 2012: Relationshop between aggregation properties and antimicrobial activities of alkylphosphocholines with branched alkyl chains. International Journal of Pharmaceutics, 423: 247-256. doi.org/10.1016/j.ijpharm.2011.11.047

Mrva M., Garajová M., Lukáč M., Ondriska F. 2011. Weak cytotoxic activity of miltefosine against clinical isolates of Acanthamoeba spp. Journal of Parasitology 97: 538-540. doi.org/10.1645/ge-2669.1