Projekty

Projekty riešené na Katedre zoológie v roku 2014

Usporiadanie záznamov v poradí: číslo projektu, zodpovedný riešiteľ/spoluriešiteľ za PRIF UK, názov projektu.

VEGA

1/1043/11 - Dávid Žiak - Vplyv krajinných prvkov na prežívanie reliktných druhov drobných cicavcov.

1/0796/12 - Martin Mrva - Cytotoxicita potenciálne amebicídnych liečiv na izoláty amfizoických meňaviek rodu Acanthamoeba.

1/1095/12 - Peter Fenďa - Výskyt, rozšírenie a ekologické nároky pôdnych roztočov čeľade Veigaiidae (Acari, Mesostigmata) na Slovensku v kontexte revízie európskych druhov.

2/0035/13 - Milada Holecová - Reakcie živočíchov na meniacu sa štruktúru lesa.

1/0066/13 - Milada Holecová - Synekologické špecifiká v diverzite a dynamike entomofauny borovicových porastov (Pinus sylvestris) na Borskej nížine.

1/0248/13 - Peter Vďačný - Taxonómia, fylogenéza a rozšírenie voľne žijúcich litostomátnych nálevníkov (Protista: Ciliophora: Litostomatea).

1/0073/14 - Peter Mikulíček - Genetická diverzita, fylogeografia a hybridizácia slepúchov rodu Anguis (Reptilia, Anguidae).

1/0395/14 - Ján Kodada - Taxonómia a fylogenéza rodov Roraima Kodada & Jäch a Neblinagea Spangler (Coleoptera: Elmidae).

1/0561/14 - Matúš Kúdela - Taxonómia a fylogeografia Simuliidae (Insecta: Diptera) v strednej a južnej Európe.

 

KEGA

007UKF-4/2012 - Zlatica Országhová - Morfológia živočíchov - moderná vysokoškolská učebnica.

059UK-4/2014 - Peter Fenďa - Arachnológia a akarológia – moderné vysokoškolské učebnice.

 

APVV

APVV-0213-10 - Ján Kodada - Biodiverzita riečnych koridorov tropických pralesov: sučasný stav, vplyv antropogénnej činnosti a perspektíva obnovy.

APVV-0436-12 - Peter Degma - Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými.

APVV-15-0147 - Peter Vďačný - Rekonštrukcia fylogenézy a vymedzenie druhov prvokov a živočíchov.

 

LIFE

LIFE07 NAT/SK/000707 - Matúš Kúdela - Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja.

LIFE08 NAT/SK/000239 - Matúš Kúdela - Ochrana hraboša severského panónskeho Microtus oeconomus mehelyi.

LIFE10 NAT/SK/000080 - Daniel Gruľa - Restoration of Natura 2000 sites in cross - border Bratislava capital region.

 

Granty UK

UK/20/2014 - Daniel Jablonski - Genetická diverzita čtyř druhů slepýšů na Balkánském poloostrově.

UK/263/2014 - Mária Garajová - Cytomorfologické zmeny a citlivosť patogénnych kmeňov akantaméb po aplikácií vybraných membránovo aktívnych zlúčenín.

UK/542/2014 - Tatiana Brúderová - Molekulárna a cytotaxonomická charakterizácia stredoeurópskych druhov skupiny Simulium reptans (Diptera: Simuliidae).