Projekty

Projekty riešené na Katedre zoológie v roku 2022

Usporiadanie záznamov v poradí: číslo projektu, zodpovedný riešiteľ/spoluriešiteľ za PRIF UK, názov projektu.

APVV

APVV-19-0076 - Peter Vďačný - Diverzita a evolúcia vybraných skupín prvokov a živočíchov.

APVV-19-0056 - Martin Mrva - Parazitologicky významné amfizoické meňavky a nové stratégie ich eliminácie.

 

VEGA

1/0389/19 - Mária Mrvová Garajová - Parazitologicky významné pôdne meňavky: identifikácia hostiteľských vzťahov, fenotypová plasticita, cytomorfologická variabilita a nové stratégie ich eliminácie.

2/0032/19 - Milada Holecová - Reakcie živočíchov na aktuálne zmeny v lesných ekosystémoch a urbánnom prostredí.

2/0042/20 - Ján Kodada - NGS dáta v taxonómii vodných živočíchov: nové postupy vo výskume diverzity vodných chrobákov v čase drastického celosvetového úbytku hmyzu.

1/0704/20 - Matuš Kúdela - Biodiverzita modelových skupín článkonožcov (Arthropoda) strednej a juhovýchodnej Európy.

2/0065/20 - Lucia Rubáčová - Reprodukčné stratégie vo vzťahu k akustickým parametrom a migračným stratégiám: štúdie na trsteniarikovi bahennom (Acrocephalus scirpaceus) a strakošovi kolesárovi (Lanius minor).

1/0242/21 - Daniel Jablonski - Genetická diverzita, fylogeografia a taxonómia hadov čeľadí Colubridae a Natricidae (Reptilia: Ophidia) v západnom palearkte.

1/0450/21 - Dávid Jandzík - Tkanivové a génové interakcie v evolúcii a vývine stavovčích znakov.

1/0013/21 - Peter Vďačný - Evolúcia a diverzita nálevníkov asociovaných s bezstavovcami.

1/0583/22 - Michal Benovics - Diverzita, fylogenéza a biogeografia helmintov parazitujúcich akvatické a semiakvatické studenokrvné stavovce.

 

LIFE

LIFE19 NAT/SK/001069 - Matúš Kúdela - Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus).

LIFE17 NAT/SK/000621 - Matúš Kúdela - Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi.

LIFE18 NAT/AT/000733 - Matúš Kúdela - Dynamické línie Dunaja - Dynamic LIFE Lines Danube.