Katedra molekulárnej biológie

Okruhy otázok prijímacieho konania na študijné programy magisterského štúdia v programoch – Molekulárna biológia a Biotechnológie 2024-2025

Témy Bc. prác pre akademický rok 2024-2025

30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA

O KATEDRE

 

Katedra sa zaoberá výskumom v oblasti molekulárnej biológie. Zároveň zabezpečuje výuku v balárskom, magisterskom a doktoradskom stupni štúdia.  V bakalárskom stupni študijného programu Biológia zabezpečuje výučbu základných predmetov z oblasti Molekulárnej biológieBiotechnológií. Výučba týchto predmetov prebieha formou prednášok ako aj formou praktických cvičení, pri ktorých sa všetci študenti druhého ročníka bakalárskeho stupňa programu Biológia majú možnosť oboznámiť so základnými technikami práce s nukleovými kyselinami a proteínmi ako aj metódami prípravy rekombinantných DNA.

Hlavnou časťou magisterského štúdia je vypracovanie diplomovej práce, preto najväčší dôraz a priestor počas štúdia je venovaný práve vypracovaniu experimentálnej časti práce. Pracovné skupiny Katedry molekulárnej biológie sa venujú viacerým projektom z rôznych oblastí molekulárnej biológie mikroorganizmov a človeka, na ktorých sa výraznou mierou podieľajú práve študenti magisterského stupňa svojimi diplomovými prácami. Katedra má však aj vskutku dobré, dlhoročné vzťahy s mnohými pracovnými skupinami iných pracovísk najmä viacerých ústavov Slovenskej akadémie vied (ÚMB, VÚ, ÚMFG, ÚEO...), na ktorých každoročne vypracujú a následne úspešne obhája svoju prácu mnohí študenti katedry. Takéto prepojenie medzi Univerzitou a viacerými externými, v súčasnosti aj súkromnými, pracoviskami je dobrým predpokladom pre následnú úspešnú integráciu absolventov katedry do praxe.

Vedecká činnosť pracovníkov obidvoch hlavných skupín katedry je podporená existenciou špecializovaných Laboratórií Genomiky a Bioinformatiky a Laboratória Fermentácií a Génovej expresie vybavených viacerými unikátnymi prístrojmi a zariadeniami určenými pre pokročilé metódy v oblasti analýzy DNA a biotechnológií.

Skupina Prof. Turňu, ktorá sa zaoberá molekulárnou biológiou prokaryotov, je zameraná na štúdium regulácie expresie génov, identifikáciu mikroorganizmov pomocou DNA typizačných metód, prípravu nových klonovacích systémov, rekombinatných proteínov a biologicky aktívnych látok s ich využitím v oblasti farmaceutických a potravinárskych biotechnológií.

Laboratórium genetiky človeka, v spolupráci s Laboratóriom genetiky Molekulárno-medicínského centra SAV, rieši s využitím najmodernejších metód analýzy DNA spoločné výskumné projekty zamerané na viaceré oblasti genetiky človeka. V deväťdesiatych rokoch bolo toto pracovisko prvým v rámci republiky, na ktorom boli zavedené a využívané metódy identifikácie osôb pomocou DNA analýzy pre kriminalistické účely, vďaka ktorým bol v tom čase na základe DNA usvedčený prvý vrah a neskôr odhalený aj bratislavský masový vrah. V súčasnosti sa laboratórium zameriava najmä na štúdium molekulárnych mechanizmov patogenézy viacerých monogénne podmienených (cystická fibróza, hemofília, fenylketonúria, alkaptonúria, Huntingtonova chorea, strata zraku a sluchu, svalové dystrofie a mnohé iné...) ako aj komplexných (parkinsonizmus, epilepsia, mentálne retardácie...) ochorení s cieľom identifikácie kľúčových génov a mutácií zohrávajúcich úlohu v etiológii týchto ochorení. S využitím pokročilých genomických, biochemických a bunkových prístupov sú v rámci laboratória okrem rozvoja diagnostických postupov skúmané aj genetické faktory ovplyvňujúce závažnosť a priebeh ochorenia, ako aj odpoveď na liečbu v snahe o vylepšenie terapeutických postupov prístupom individuálnej, personalizovanej medicíny.