História katedry

 

Katedra molekulárnej biológie vznikla v roku 1992 ako odpoveď na potrebu zabezpečiť výuku a výskum v odbore molekulárna biológia na Prírodovedeckej fakulte. Od zriadenia katedry sa výskumné zameranie uberalo dvoma hlavnými smermi. Jeden, prezentovaný doc. V. Ferákom, bolo využitie molekulárne biologických prístupov v oblasti genetiky človeka, kde V. Ferák patril k priekopníkom týchto metód nielen na Slovensku, ale aj v rámci vtedajšieho Československa. Druhý smer, ktorý rozvíjal hlavne prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., bola molekulárna biológia prokaryotov spojená sa zavádzaním metód technológie rekombinantných DNA a ich využitia v biotechnologických aplikáciách. Tento smer začal Ján Turňa s kolektívom mladých absolventov a študentov budovať ešte v roku 1982 na Katedre biochémie PríF UK.

V roku 1997 po zvolení doc. V. Feráka, CSc. za dekana fakulty sa vedúcim katedry stal prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. Katedra pokračovala v odbornom zameraní, pričom bola úspešná v získavaní grantových prostriedkov, čo sa prejavilo v prístrojovom vybavení pracoviska a neskôr aj rekonštrukciách laboratórií.

Po odchode doc. V. Feráka do dôchodku na katedru prešiel zo SAV doc. RNDr. Ľudevít Kádasi, DrSc., ktorý dlhodobo pôsobil v kolektíve priamo na spoločnom pracovisku Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v priestoroch na PriF UK.

V r. 2011 po zániku Ústavu bunkovej biológie a biotechnológie boli delimitovaní na pracovisko doc. RNDr. Mária Mikulášová, CSc. a RNDr. Anna Belicová, CSc.