Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

O katedre

Katedra sa zameriava na systémový a integračný prístup k štúdiu fyziologických a behaviorálnych procesov v interakcii s faktormi prostredia, pričom dôraz kladieme na rytmické zmeny prostredia. Ukazuje sa, že narušenie týchto faktorov prostredia predstavuje jednu z príčin vzniku civilizačných ochorení, najmä kardiovaskulárneho, neurálneho a gastrointestinálneho systému. Vo výskume týchto systémov je preto determinujúci chronobiologický prístup. Kĺúčovým motívom je poznávanie mechanizmu fungovania biologických hodín a prenosu rytmického signálu na jednotlivé orgánové sústavy a ovplyvňovanie ich funkcie.


Prezentácia katedry

Ďalšou perspektívnou oblasťou, ktorej sa na katedre venujeme je štúdium epigenetických faktorov prostredia, najmä maternálnych vplyvov, na formovanie fenotypu jedinca. Tento prístup študujeme na modeli cicavcov, kde sa sústredíme na neurobiologické aspekty podmieňujúce vznik niektorých neurologických porúch (najmä depresie a autizmus). Na aviárnom modeli študujeme vplyv maternálnej investície na vývin a fungovanie “coping strategii“ čiže individuálnych stratégií, ktorými sa živočíchy vyrovnávajú s fluktuáciami v podmienkach vonkajšieho prostredia. Pokračujeme v analýze vrodených a naučených foriem správania, ako aj jeho porúch u zvierat žijúcich v zoologických záhradách.

Integrujúcim aspektom je spoločné rozvíjanie fyziológie a etológie na jednom pracovisku, ktoré dovoľujú funkčné a tesné prelínanie oboch disciplín s možnosťou vzniku nových poznatkov v hraničných oblastiach. Takto orientovaný výskum bude naďalej smerovať do oblasti behaviorálnych zmien spojených so vznikom porúch kardiovakulárneho systému (najmä hypertenzie), ale aj neurologických porúch až po vznik a progresiu nádorov.

Dobrým východiskovým predpokladom pre naplnenie týchto smerovaní vo výučbe a výskume na katedre je existencia zvládnutých a validovaných techník stanovenia expresie celej škály génov ako aj kvantifikácie proteínových produktov, najmä hormónov, metódami real time PCR, in situ hybridizácie, western blotu, imunofluorescencie, prietokovej fluorescenčnej cytometrie a rádioimunoanalýzy. Pre tieto metódy existuje ma katedre kvalitná infraštruktúra (Applied Biosystems Step One PCR System, Accurri C6, Cryostat Zeiss, fluorescenčný mikroskop Zeiss, ELISA reader, termocykléry a na spoločnom rádioizotopickom pracovisku aj kvalitný detektor beta žiarenia Packard). Molekulárne postupy uplatňujeme jednak na úrovni integrovaného organizmu (potkan, prepelica, ale aj človek), ako aj v in vitro podmienkach, pričom v našom in vitro laboratóriu máme zavedenú kultiváciu ľudských umbilikálnych buniek, ako aj stabilných línií (HeLa, BHK).

Pri štúdiu fyziologických procesov využívame moderné telemetrické sledovanie fyziologických funkcií na voľne pohybujúcich sa zvieratách bez priameho kontaktu s človekom systémom DataSciences, pre ktorý sme referenčným pracoviskom pre Strednú a Východnú Európu. Tento postup vhodne spájame s etologickými testami na zariadeniach, ktoré sme buď sami navrhli, alebo na komerčnom systéme firmy Experimetria. Výhodou katedry pre rozvoj v danom smere sú dobre fungujúce kontakty a spolupráce s viacerými ústavmi SAV, s klinickými pracoviskami v Bratislave, ako aj viacerými zahraničnými pracoviskami.


Svetelná kontaminácia / Light pollution

Príklad z Rakúska ako môže vyzerať verejné osvetlenie, ktoré neruší


Svetelné znečistenie sa celosvetovo zvyšuje s ročnou mierou 2-6 %. Plánovanie a realizácia nových systémov osvetlenia a modernizácia existujúcich systémov sa často zameriava len na efektívnosť osvetlenia a neberie do úvahy ochranu obytných zón a ekosystémov. Vedecké štúdie ukazujú, že rušivé svetlo môže mať negatívne dôsledky na organizmy, ekosystémy a ľudské zdravie. Musíme posilniť reguláciu trvalo udržateľného vonkajšieho osvetlenia. Nasledujúce odporúčania umožňujú kvalitné osvetlenie, a zároveň chránia pred rušivým osvetlením v obytných zónach a ekosystémoch:

  • Prispôsobte intenzitu vonkajšieho osvetlenia svojmu účelu a času využitia
  • Smerujte svetlo na cieľovú oblasť, vyhýbajte sa najmä horizontálnemu osvetleniu a oslneniu
  • Použite svetelné spektrá „priateľské“ k životnému prostrediu, preferujte použitie „teplého“ bieleho svetla s nízkym podielom modrého svetla.