Projekty

   Číslo projektu    Názov projektu    Obdobie
APVV-14-0318 Analýza mikroRNA a charakterizácia expresie vybraných proteínov v cirkadiánnom kontexte ako prognostický biomarker pre kolorektálny karcinóm 2015-2019
VEGA 2/0166/16 Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti 2016-2019
VEGA 1/0499/15 Vplyv potravovej odmeny na cirkadiánnu reguláciu príjmu potravy. 2015-2018
VEGA 1/0557/15 Rytmické zmeny kardiovaskulárnych parametrov u potkanov a ich modulácia zmenami podmienok prostredia 2015-2018
VEGA 1/0686/15 Determinanty genetickej a environmentálnej variability depozície maternálnych hormónov do vajca a dôsledky na fyziologický a behaviorálny fenotyp prepelice japonskej 2015-2018
APVV-0291-12 Identifikácia mechanizmov mediujúcich negatívne dôsledky chronodisrupcie na kardiovaskulárny systém – modelová štúdia u potkanov 2013-2016
APVV SK-AT-0006-12 Úloha melatonínu v regulácii tlaku krvi: Identifikácia a funkcia melatonínových receptorov v cievach potkanov 2012-2014
VEGA 1/0686/12 Maternálne hormóny ako kľúčové efektory epigenetických regulácii fyziologických funkcií a správanie cicavcov a vtákov 2012-2014
VEGA 1/1262/12 Vplyv načasovania potravového režimu, potravovej odmeny a osvetlenia v noci na metabolizmus kardiovaskulárneho systému – diskriminačná analýza sprostredkovania účinku 2012-2014
APVV-0047-10 Epigenetické, fyziologické a neurobehaviorálne aspekty welfaru hydiny 2011-2014
APVV-0150-10 Výskum svetelného prostredia v budovách bázovaných na chronobiológii a cirkadiánnej fotometrii 2011-2014
VEGA 1/0365/10 Epigenetická modulácia vývinu a správania potomstva prostredníctvom maternálnych hormónov u vtákov a cicavcov 2010-2012
VEGA 1/0452/10 Úloha hodinového génu NPAS2 v regulácii správania pri poruchách biologických rytmov v dôsledku diabetu a práce na zmeny 2010-2012
Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj KraBio-Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu 2009-2011
APVV-0214-07 Vplyv narušených rytmických podmienok prostredia na cirkadiánnu rytmicitu a funkciu kardiovaskulárneho a gastrointestinálneho systému 2007-2010
VEGA 1/4328/07 Úloha hodinových a hodinami kontrolovaných génov v regulácii činnosti kardiovaskulárneho systému a pri poruchách metabolizmu 2007-2009
VEGA 1/4343/07 Transgeneračný prenos hormónov a následné adaptácie počas postnatálneho vývinu živočíchov 2007-2009
ESF JPD 2005.NP1-032. Súčasné trendy vo fyziologickom a behaviorálnom výskume – rozširovaním praktických zručností k vyššej efektivite doktorandského štúdia 2006-2008
APVT 20/022704 Zmeny v cirkadiánnej organizácii a expresii hodinových génov pri poruchách biorytmov v kardiovaskulárnom a gastrointestinálnom systéme 2005-2007
VEGA 1/1294/04 Epigenetické účinky proximálnych faktorov prostredia a hormonálnych zásahov na vývin cirkadiánneho systému a reguláciu funkcií živočíchov 2004-2006

Granty Univerzity Komenského pre mladých výskumníkov do 30 rokov

Rok Číslo grantu Meno Pridelené finančné prostriedky (€)
2017 UK/100/2017 Horváthová Jana 1000
UK/270/2017 Kaňková Zuzana 1000
UK/378/2017 Senko Tomáš 1000
UK/137/2017 Voglová Kristína 1000
2016 UK/124/2016 Kaňková Zuzana 1000
UK/191/2016 Moravčík Roman 1000
UK/140/2016 Pastíriková Sofia 1000
UK/356/2016 Senko Tomáš 1000
UK/114/2016 Voglová Kristína 1000
2015 UK/180/2015 Molčan Ľuboš 1000
UK/431/2015 Senko Tomáš 1000
UK/505/2015 Svitok Pavel 1000
UK/230/2015 Židlíková Katarína 1000
2014 UK/033/2014 Kaňková Zuzana 1000
UK/237/2014 Kavická Dorota 1000
UK/360/2014 Senko Tomáš 1000
UK/480/2014 Svitok Pavel 1000
2013 UK/007/2013 Mokošáková Miroslava 1000
UK/175/2013 Olexová Lucia 1000
UK/204/2013 Molčan Ľuboš 1000
UK/351/2013 Moravčík Roman 1000
2012 UK/116/2012 Kaňková Zuzana 1000
UK/156/2012 Moravčík Roman 1000
UK/337/2012 Šoltésová Dorota 1000
2011 UK/201/2011 Šoltésová Dorota 1200
UK/256/2011 Olexová Lucia 1130
UK/259/2011 Molčan Ľuboš 1350