Geológia Jánošíkovho kraja

Predstavujeme vám monografiu „Structure, composition and tectonic evolution of the Pieniny Klippen Belt – Central Western Carpathians contiguous zone (Kysuce and Orava regions, NW Slovakia)“, ktorú zostavil široký okruh autorov pod vedením profesora Dušana Plašienku. Práca sumarizuje výsledky multidisciplinárneho geologického výskumu, ktoré sme v ostatných rokoch získali podrobným geologickým mapovaním, litologicko-sedimentologickým, biostratigrafickým a štruktúrnym výskumom. Je to tiež výstup projektov APVV-17-0170 „Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát“ a VEGA 1/0435/21 „Dynamika vývoja mezozoických sedimentárnych paniev Západných Karpát“ riešených na Katedre geológie a paleontológie našej fakulty.

Pieninské bradlové pásmo je výnimočná tektonická štruktúra Západných Karpát s neobyčajne zložitou stavbou, jej pochopenie je však nevyhnutnou podmienkou správnej interpretácie geologickej stavby a vývoja celých Západných Karpát. Tiahne sa ako len pár km široké pásmo od západného Slovenska, sčasti cez južné Poľsko, a cez východné Slovensko až na Ukrajinu. Oddeľuje pásmo jadrových pohorí centrálnych Karpát na juhu, ktoré majú mezozoickú príkrovovú stavbu, od flyšového pásma externých Karpát na severe, ktoré vzniklo počas mladšieho kenozoického obdobia. Opisovaná oblasť medzi, Terchovou, Zázrivou a Dolným Kubínom je unikátna tým, že tieto pásma sú tam v tesnom styku a najmä bradlové pásmo je v tejto nárazníkovej zóne silne stlačené a deformované. Naše početné nové poznatky vyústili do syntetického modelu tektonického vývoja danej oblasti. Knihu si môžete pozrieť v online pdf verzii na stránke Research Gate tu.