Osobnosti slovenskej vedy si prevzali vedecké hodnosti doktor vied

V Aule Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa v piatok 16. decembra 2022 konalo slávnostné odovzdávanie diplomov doktorov vied. Titul získalo 23 špičkových vedeckých osobností. Vedeckú hodnosť doktor vied (DrSc.) udeľuje slovenská komisia pre vedecké hodnosti na základe kvality a významu vedeckých výstupov či stanoviska rešpektovanej osobnosti zo zahraničia.

 V Slovenskej akadémii vied obhájili titul 15 vedci, v UK traja odborníci, zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dvaja a po jednom v Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Celkovo titul získali štyri ženy.

Slávnosť bola výnimočná niekoľkými významnými osobnosťami, ktoré sa stali doktormi vied. Diplom si prevzal aj predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti a podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied, botanik Karol Marhold, rektor Univerzity Komenského v Bratislave a expert na občianske právo Marek Števček či dekan Prírodovedeckej fakulty UK a entomológ Peter Fedor.

Titul DrSc. na rozdiel od akademických titulov neudeľuje vysoká škola, ale Slovenská komisia pre vedecké hodnosti. Osobnosti schvaľuje vedecká rada výskumnej inštitúcie. Vedecká hodnosť doktora vied vyjadruje zvlášť vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť.

 

Na Slovenskej akadémii vied titul získali:

diplom doktora biologických vied
RNDr. Štefan Číkoš, DrSc., z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v. v. i., v Košiciach,

diplom doktora biologických vied
MMedSc. Eliyhu Dremencov, DrSc., z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, v. v. i., v Bratislave,

diplom doktora biologických vied
prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,

diplom doktora základných lekárskych a farmaceutických vied
RNDr. Peter Gál, DrSc., MBA, z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

diplom doktora biologických vied
Ing. Jozef Hanes, DrSc., z Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i., v Bratislave,

diplom doktora ekologických vied
Ing. Richard Hrivnák, DrSc., z Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., v Bratislave,

diplom doktora biologických vied
RNDr. Ivica Hromadová, DrSc., z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., v Košiciach,

diplom doktora ekologických vied
Ing. Rastislav Jakuš, DrSc., z Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., vo Zvolene,

diplom doktora lekárskych viedprof. Ing. Igor Jurišica, DrSc., z Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i., v Bratislave,

diplom doktora technických vied
Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach,

diplom doktora technických vied
RNDr. Vladimír Kovaľ, DrSc., z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., v Košiciach,

diplom doktora technických vied
prof. Ing. Tibor Kvačkaj, DrSc., z Fakulty materiálov, metalurgie, a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach,

diplom doktora biologických vied
Ing. Juraj Majtán, DrSc., z Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., v Bratislave,

diplom doktora biologických vied
prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.,  z Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., v Bratislave,

diplom doktora chemických vied
doc. Ing. Ján Moncoľ, DrSc., z Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., v Bratislave,

diplom doktora technických vied
Dr. rer. nat. Peter Šiffalovič, DrSc., z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., v Bratislave,

diplom doktora historických vied
PhDr. Ján Steinhubel, DrSc., z Historického ústavu SAV, v. v. i.,  v Bratislave,

diplom doktora geologických vied
Mgr. Adam Tomašových, DrSc., z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i., v Bratislave,

diplom doktora technických vied
prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc., z  Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

diplom doktora matematických vied
Mgr. Andrea Zemánková, DrSc.,  z Matematického ústavu SAV, v. v. i., v Bratislave.

 

Fotogaléria z podujatia

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj: uniba.sk

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/osobnosti-slovenskej-vedy-si-prevzali-vedecke-hodnosti-doktor-vied/

Foto: Martin Bystriansky

 

Zdroj https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10951