V blízkosti Nitry vzniká unikátny projekt Divé Lúky

Máj 2022

V blízkosti Nitry vzniká unikátny projekt Divé Lúky vďaka spolupráci Katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a spoločností Granvia a Granvia Operation.

Cieľom projektu je vytvoriť na rozlohe 16 000m2 kvitnúcu lúku, ktorá má v inak hospodárskej krajine potenciál slúžiť ako biocentrum pre miestnu faunu a flóru. Po vysadení kombinácie 80 druhov tráv a kvitnúcich rastlín sa tím odborníkov z Katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny bližšie pozrie na zmeny, ktoré na tejto lokalite nastanú po vysadení rastlín.

Výsledky výskumu môžu napomôcť budúcim snahám o vytvorenie podobných lokalít a objasniť zmeny, a potenciálny benefit podobných projektov, ktoré sú stále viac populárne nielen na Slovensku.

In english

May 2022

A unique project the Wild Meadows is being developed near Nitra thanks to the cooperation of the Department of Environmental Ecology and Landscape Management of the Faculty of Natural Sciences of the University of Bratislava and the companies Granvia and Granvia Operation.

The aim of the project is to create a flowering meadow on an area of 16 000 m2, which has the potential to serve as a biocentre for local fauna and flora in an otherwise agricultural and urbanized landscape. After planting a combination of 80 species of grasses and flowering plants, a team of experts from the Department of Environmental Ecology and Landscape Management will take a closer look at the changes that will occur on the site once the plants are present.

The results of the research may help future efforts to create similar sites and shed light on the changes and potential benefits of similar projects, which are becoming increasingly popular not only in Slovakia.