Referát propagácie

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Ústredná knižnica, Referát propagácie

O nás

Referát propagácie plní úlohy, ktoré majú za cieľ popularizovať Prírodovedeckú fakultu UK pre širšiu verejnosť s hlavným zreteľom na stredné školy a potenciálnych uchádzačov o štúdium.

Vytvárame pre fakultu spektrum grafických a audiovizuálnych materiálov, ktoré sprostredkúvajú informácie o fakulte nielen študentom stredných škôl a širokej verejnosti, ale aj  akademickej obci UK.

Úzko spolupracujeme s Oddelením vzťahov z verejnosťou na RUK, čím sa posilňuje jednotná stratégia propagácie na UK. V spolupráci so Študentskou časťou akademického senátu PriF UK realizujeme popularizačné aktivity a zabezpečujeme účasť PriF UK na veľtrhoch vzdelávania.

Referát propagácie asistuje pri príprave celo-fakultných podujatí a slúži ako informačný a poradný útvar pre akademickú obec PriF UK v oblasti propagačných aktivít.

 

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ:

Ak chcete zorganizovať prezentáciu prírodovedných či spoločenských aktuálnych tém v priestoroch fakulty. Vo vybraných priestoroch vieme zabezpečiť vybavenie na projekciu, počítačovú techniku a tiež panely vhodné na umiestnenie vizuálnych materiálov.

Ak organizujete na fakulte významné podujatie a potrebujete zabezpečiť fotografie či krátke video.

Ak organizujete fakultné podujatie, ktoré by ste radi spropagovali na webových platformách fakulty (Facebook, Instagram, web fakulty).

Radi v rámci kapacitných možností pomôžeme aj s prípravou vizuálov plagátov podujatí.

 

Z NAŠEJ TVORBY:

Propagácia fakulty