Referát propagácie

O nás

Referát propagácie plní úlohy, ktoré majú za cieľ popularizovať Prírodovedeckú fakultu UK pre širšiu verejnosť s hlavným zreteľom na stredné školy a potenciálnych uchádzačov o štúdium. Vytvárame pre fakultu spektrum grafických a audiovizuálnych materiálov, ktoré sprostredkúvajú informácie o fakulte nielen študentom stredných škôl a širokej verejnosti, ale aj akademickej obci UK. Úzko spolupracujeme s Oddelením vzťahov z verejnosťou na RUK, čím sa posilňuje jednotná stratégia propagácie na UK, realizujeme popularizačné aktivity a zabezpečujeme účasť PriF UK na veľtrhoch vzdelávania. Referát propagácie asistuje pri príprave celofakultných podujatí a slúži ako informačný a poradný útvar pre akademickú obec PriF UK v oblasti propagačných aktivít.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na: prif.pruniba.sk

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

prodekan pre vnútorný systém kvality a vonkajšie vzťahy

Náplň práce: koordinácia a manažment referátu propagácie

 

 

 

Mgr. Zuzana Provazník

odborná referentka (55% úväzok)

Náplň práce: administratívne záležitosti, propagačný merch, príprava podujatí

 

 

Mgr. Jana Havranová

odborná referentka (55% úväzok)

Náplň práce: administratívne záležitosti, propagačný merch, príprava podujatí

 

 

 

RNDr. Michal Klobučník, PhD.

odborný referent (20% úväzok)

Náplň práce: grafické práce, správa informačnej obrazovky, príprava podujatí

 

 

 

 

Bc. Karin Iková

odborná referentka na dohodu

Náplň práce: správa sociálnych sietí na fakulte (Facebook, Instagram)

E-mail: ikova1uniba.sk

 

 

 

Z našej tvorby

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší.
Potom šípkou vpravo -> prejdite na ďalší obrázok.