Výskumná stanica Šúr

Biologická stanica

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zriadila v roku 1958 na území rezervácie Šúr v časti Panónskeho hája a v blízkosti Šúrskeho jazera výskumnú Biologickú stanicu Šúr. Vybudovanie tejto vedeckovýskumnej stanica výrazne ovplyvnilo možnosti výskumu a množstvo prác o flóre a faune Šúru. Veľa cenných údajov bolo získaných aj v rámci diplomových prác študentov PriF UK. 

História Šúra [.docx]

Projekt revitalizácie Výskumnej stanice Šúr HIPORADOSŤ

Stanica, ktorá bola dlhé roky dôležitou súčasťou terénnej vedeckovýskumnej činnosti fakulty, zažila v posledných rokoch značný úpadok svojich početných objektov. Nie je nutné zamýšľať sa nad otázkou, aké súvislosti k tomu viedli a prispeli. Primárnym cieľom Prírodovedeckej fakulty je devastáciu stanice zastaviť a nájsť jej zmysluplné poslanie, možno na hranici základného výskumu a aplikovaných prírodovedných disciplín. Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave spolu s prírodovedcami a pod  záštitou rektora UK, prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. načrtlo viacero možných platforiem na jeho budúce využitie od oblasti druhovej ochrany (osobitne rehabilitácie ekosozologicky významných druhov) po animoterapiu - osobitne hipoterapiu. Na tomto základe sa v súčasnosti vďaka dekanovi Prírodovedeckej fakulty pripravuje Projekt revitalizácie Výskumnej stanice Šúr HIPORADOSŤ, ktorý bol spustený v septembri 2020 a chystá množstvo prínosných aktivít a možností trávenia voľného času. Plánuje začať dvomi koňmi slovenského chovu - muránskym norikom a slovenským teplokrvníkom - čím sa podporia tieto krásne národné plemená a zároveň sa im dá možnosť poskytnúť radosť detským i dospelým návštevníkom, či už v podobe hipoterapie, prirodzenej komunikácie s koňmi alebo spoznaniu krásneho šúrskeho okolia z konského chrbta. Všetky aktivity budú mať hipoterapeutický alebo edukatívny charakter. 

Fotogaléria 2021

Článok v časopise Naša univerzita (rok 2023)