Výskumná stanica Šúr

Inde taká hnusná chrobač už dávno vydochla, len u nás ju chráni „univerzita“, bodaj zhorela! Pekná univerzita, čo sa zastáva takej zlezby a ľudia nemajú čo jesť a lichvy čo žrať! Keď to tak necháme, pamätajte na moje slová: toľko chrobače sa nám tu nakotí, že nás všetkých požerie“

František Hečko v románe Svätá tma ústami vládneho komisára

V Národnej prírodnej rezervácii Šúr

Rezervácia Šúr (MAJZLAN et VIDIČKA 2010) sa ako jedna z troch prvých lokalít na Slovensku dostala v roku 1990 do zoznamu medzinárodne významných mokradí podľa Ramsarskej konvencie (KOCIANOVÁ 1995). Okrem toho figuruje ako jadrové územie Národnej ekologickej siete Slovenska pod kódovým číslom N4 Šúr a jeho časť (433,71 ha) je aj územím európskeho významu NATURA 2000 (SKUEV0279 Šúr). V roku 1993 bola ustanovená za Štátnu prírodnú rezerváciu (ŠPR Šúr) a v roku 1994 v prílohe č. 3 zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny bolo územie Šúru (988,6857 ha aj s ochranným pásmom) prekategorizované a zaradené do zoznamu národných prírodných rezervácií (NPR Šúr). V tom istom roku bola vypracovaná „Aktuálna koncepcia ochrany štátnej prírodnej rezervácie Šúr“ ktorej hlavnou úlohou bolo opätovné zavodnenie Jelšového lesa. Toto sa však napriek podpore Ministerstva životného prostredia SR nepodarilo. Dokonca sa v oblasti Čiernej Vody začalo s pôvodne neplánovanou rozsiahlou bytovou výstavbou a smerom od Svätého Jura sa uskutočnila výstavba skladových areálov (logistického centra)

Účelom rezervácie je zabezpečenie ochrany pôvodných spoločenstiev slatinného jelšového lesa a vŕbovo-topoľového nížinného lužného lesa, dubovo-brestovo-jaseňového nížinného lužného lesa, vnútrozemských slanísk a slaných lúk, ako aj mokraďných lúčnych spoločenstiev po obvode jelšového lesa (Vyhláška č. 1/2009 KÚŽP v Bratislave).

Viac z histórie Šúru: www.ses.entomology.sk/prace/pdf-kniha-sur/02historia-vzniku-suru.pdf

O Výskumnej Stanici Šúr a jej revitalizácii

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zriadila v roku 1958 na území rezervácie Šúr v časti Panónskeho hája a v blízkosti Šúrskeho jazera výskumnú Biologickú stanicu Šúr. Vybudovanie tejto vedeckovýskumnej stanica výrazne ovplyvnilo možnosti výskumu a množstvo prác o flóre a faune vzácnych lokálnych ekosystémov. Veľa cenných údajov bolo získaných aj v rámci záverečných prác študentov PriF UK. 

Stanica, ktorá bola dlhé roky dôležitou súčasťou terénnej vedeckovýskumnej činnosti fakulty, zažila v druhom desaťročí 21. storočia postupný úpadok svojich početných objektov. Nie je nutné zamýšľať sa nad otázkou, aké súvislosti k tomu viedli a prispeli. Od roku 2020 začala Prírodovedecká fakulta UK s postupnou revitalizáciou výskumnej stanice v intenciách jej zmysluplného poslania, možno na hranici základného výskumu a aplikovaných prírodovedných disciplín. Pod záštitou dekana prof. Petra Fedora bolo načrtnutých viacero možných platforiem na budúce využitie objektu od oblasti druhovej ochrany (osobitne rehabilitácie ekosozologicky významných druhov) po animoterapiu - osobitne hipoterapiu. Fakulta získala projekt na postupnú rekonštrukciu najzachovalejších stavieb tak, aby mohli byť naďalej bezpečne využívané aj v rámci prírodovedného vzdelávania ako „Zelená Univerzita Komenského“.

Hipoterapia alebo keď sú prírodné vedy viac ako teóriou

V rámci projektu podporovaného Nadáciou monackého kniežaťa Alberta II. využíva Prírodovedecká fakulta UK noriky muránske na hipoterapiu. Hipoterapia je liečebná metóda, ktorá zapája koňa ako pomocníka pri liečbe a rozvíjaní fyzickej a psychickej stránky človeka. Jednou z podoblastí hipoterapie je pedagogicko-psychologické jazdenie (PPJ), ktoré sa  viac než na fyzickú stránku zameriava na psychickú stránku človeka, kde rozvíja napríklad kognitívne funkcie (pamäť, pozornosť, myslenie, priestorová orientácia...), pozitívne ovplyvňuje emocionálne prežívanie alebo správanie. PPJ spadá pod oblasť psychológie, pedagogiky, sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky. Samozrejme ovplyvnenie psychiky je dôležité pri akejkoľvek diagnóze.

V areáli výskumnej stanice prebieha hipoterapia pod vedením skúsených profesionálov.

https://hipoterapiedusicka.sk/

Logo