Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BOZP a PO

Aktuálne súbory budú zverejnené na Sharepointe fakulty (login a heslo je to isté ako do emailu, Office365, AIS). Sharepoint je súčasť Office365.

BOZP = Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

PO = Požiarna ochrana

In english - dokumenty v angličtine

KBU - Karta bezpečnostných údajov  

Chemický zákon 67/2010 Z.z. Zákon z 2. februára 2010
o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)  [.pdf]   [.docx]

Bezpečnostné listy (napr. CO2)

Riziká pri práci v súvislosti s expozíciou biologickými faktormi

Riziká pri práci v súvislosti s nebezpečnými chemickými látkami