Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BOZP a PO

Súbory sú zverejnené na Sharepointe fakulty (login a heslo je to isté ako do emailu, Office365, AIS). Sharepoint je súčasť Office365.

BOZP 2020 smernica

BOZP = Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - staré dokumenty do roku 2019

PO = Požiarna ochrana

In english - dokumenty v angličtine

KBU - Karta bezpečnostných údajov  

Chemický zákon 67/2010 Z.z. Zákon z 2. februára 2010
o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)  [.pdf]   [.docx]

Bezpečnostné listy (napr. CO2)

Riziká pri práci v súvislosti s expozíciou biologickými faktormi

Riziká pri práci v súvislosti s nebezpečnými chemickými látkami

Kontakty

Komisia BOZP 

Ustanovenie komisie BOZP [.doc]
Členovia komisie BOZP [.doc]

Zoznam zodpovedných vedúcich zamestnancov [.xls]

Pracovná zdravotná služba

MIOMED, s.r.o.
Mýtna 28
811 07 Bratislava
tel. kontakt: 0905 203 004
mail: ambulanciamiomed.sk

Komplexné služby v odbore Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
a Požiarnej ochrane (PO)


PROFIS spol. s r.o.
Ul.Palárikova 16
908 51 Holíč
Telefón: 034 – 6684548
Zuzana Cifrová – autorizovaný bezpečnostný technik
Kancelária: Hroboňova 1, 811 04 Bratislava
Mobil: 0911 824 800
E-mail: cifrovaprofisslovakia.sk
Web: http://www.profisslovakia.sk/