Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Referát verejného obstarávania

*************************************************

Formuláre finančného oddelenia

VZOR KONTROLNY LIST od 1.9.2021  [.docx]

Vzor záznamu z prieskumu trhu  [.doc]

Príkaz rektora UK č. 4/2015 [.pdf] k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK

*************************************************

Vzor tlačiva - Výzva na predloženie ponuky [doc]

*************************************************

Vnútorný predpis č. 24/2017 [.pdf] o verejnom obstarávaní
Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní
Predpis platný od 31.10. 2017 a účinný od 1.11.2017

*************************************************

Dodávatelia - zmluvy

*************************************************

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 606/1, 821 09 Bratislava

P.O.BOX 98
820 05 Bratislava
Tel.: 02/50264 111
Web: http://www.uvo.gov.sk

*************************************************

Úrad pre publikácie

https://op.europa.eu/sk/home

Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev (Úrad pre publikácie) je vydavateľstvom inštitúcií a ostatných orgánov Európskej únie (EÚ).

*************************************************

TED - Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/