Referát verejného obstarávania

Zamestnanci PriF UK nájdu súbory aj na Sharepointe

Vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave  č. 1/2023
[.pdf] [.docx]  Smernica rektora UK c. 1/2023 o obehu a kontrole účtovných dokladov Uk v Bratislave
Predpis bol vydaný 16. januára 2023

Pokyny k predkladaniu a vyplňovaniu Kontrolného listu - požiadavky na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb
[.docx] Kontrolný list – Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru , prác a služieb – s komentárom

Pokyny k predkladaniu a vyplňovaniu Kontrolného listu - požiadavky na vykonanie finančnej operácie
[.doc] Kontrolný list – požiadavka na vykonanie finančnej operácie  - s komentárom
[.doc] Kontrolný list – požiadavka na vykonanie finančnej operácie  - od 1.4.2024

Vnútorný predpis č. 9/2023
Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 17/2020
Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní.
Predpis je platný a účinný od 01.02.2023
Prílohy č. 1 až 5 [.docx] [.pdf]
Príloha1 [.docx] Požiadavka na realizáciu verejného obstarávania
Príloha2 [.docx] Požiadavka na realizáciu verejného obstarávania cez elektronický kontraktačný systém
Príloha3 [.docx] Požiadavka na realizáciu verejného obstarávania cez dynamický nákupný systém
Príloha4 [.docx] Vzor záznamu z prieskumu trhu
Príloha5 [.docx] Vzor záznamu o uplatnení výnimky

Vnútorný predpis č. 8/2022
Smernice rektora UK č. 17/2020 o verejnom obstarávaní v znení Dodatku č. 1.
Predpis bol vydaný dňa 28. 04. 2022.

Obstarávanie chemikálií a spotrebného tovaru na výskum [.pdf

Formuláre finančného oddelenia

Vzor záznamu z prieskumu trhu  [.doc]

Príkaz rektora UK č. 4/2015 [.pdf]
k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK

link na hlavný CPV slovník: https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/elektronicke-zasielanie-oznameni/spolocny-slovnik-obstaravania-cpv-443.html

Dodávatelia - zmluvy

*************************************************

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 606/1, 821 09 Bratislava

P.O.BOX 98
820 05 Bratislava
Tel.: 02/50264 111
Web: http://www.uvo.gov.sk

*************************************************

Úrad pre publikácie

https://op.europa.eu/sk/home

Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev (Úrad pre publikácie) je vydavateľstvom inštitúcií a ostatných orgánov Európskej únie (EÚ).

*************************************************

TED - Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/