Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanát

Email na sekretariát dekana PriF UK: sekrdekfns.uniba.sk ; marta.sakolciovauniba.sk

 

Email na sekretariát tajomníčky PriF UK: sekrtajfns.uniba.sk ; monika.urikova@uniba.sk

Dekan fakulty

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

Sekretariát dekana

Marta Sakolciová
Telefon: +421 2 60296 671,
Miestnosť: pavilón B2, č. dv. 309
marta.sakolciovauniba.sk

Tajomníčka fakulty

Ing.  Beata Rajnáková
Telefón: +421 2 60296 674
Miestnosť: pavilón B2, č. dv. 308

Sekretariát tajomníčky

Monika Uríková
asistentka tajomníčky
Miestnosť: B2 308
Telefón: +421 2 60296 728
Fax +421 2 65429064
monika.urikova@uniba.sk

Právnička fakulty

JUDr. Dagmar Forbaková
Telefón: +421 2 602 96 504
Miestnosť: pavilón CH 2, č. dv. 119
Úradné hodiny:
Pondelok - štvrtok: 13.00 - 15.00 hod.

*********************************

Študijné oddelenie

Ekonomické oddelenie

Finančné oddelenie

Oddelenie prevádzky

Personálne a mzdové oddelenie

Oddelenie ekonomiky práce

Oddelenie pracovných ciest

Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov

Referát pre verejné obstarávanie

Referát evidencie a správy majetku

Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany BOZP a PO

Referát CO

Referát právnych služieb

Registratúrne stredisko fakulty - archív