Dekanát

Email na sekretariát dekana PriF UK: sekrdekfns.uniba.sk ; marta.sakolciovauniba.sk

Dekan fakulty

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
Telefón na sekretariát dekana +421 2 9014 1001
peter.fedoruniba.sk

Bližšie informácie o prof. RNDr. Petrovi Fedorovi, DrSc.
nájdete na webovej stránke Katedry environmentálne ekológie PriF UK

Sekretariát dekana

Marta Sakolciová
Telefón na sekretariát dekana +421 2 9014 1001
Klapka: 1001
Miestnosť: pavilón B2, č. dv. 309
marta.sakolciovauniba.sk

Poverená funkciou tajomníčky fakulty

Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová  (od 1.4.2024)
Telefón na sekretariát: +421 2 9014 1002
Klapka: 1002
Miestnosť: pavilón B2, č. dv. 308
kuzmaregrutovauniba.sk

Sekretariát tajomníčky

Mgr. Katarína Hanúsková
Telefón na sekretariát tajomníčky +421 2 9014 1002
Klapka: 1002
Miestnosť: pavilón B2, č. dv. 308
katarina.hanuskovauniba.sk

*********************************

Pasportizácia [.xlsx]

*********************************

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Oddelenie technicko-prevádzkových činností

Oddelenie ľudských zdrojov

Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany BOZP a PO

Referát CO

Referát právnych služieb

Registratúrne stredisko fakulty - archív