Dekanát

Email na sekretariát dekana PriF UK: sekrdekfns.uniba.sk ; marta.sakolciovauniba.sk

Email na sekretariát tajomníčky PriF UK: sekrtajfns.uniba.sk 

Dekan fakulty

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
Telefón na sekretariát dekana +421 2 9014 1001
peter.fedoruniba.sk

PriF UK má od 1.2.2019 nového dekana

Bližšie informácie o prof. RNDr. Petrovi Fedorovi, DrSc.
nájdete na webovej stránke Katedry environmentálne ekológie PriF UK

Sekretariát dekana

Marta Sakolciová
Telefón na sekretariát dekana +421 2 9014 1001 alebo 1002
Klapka: 1001, 1002
Miestnosť: pavilón B2, č. dv. 309
marta.sakolciovauniba.sk

Tajomníčka fakulty

JUDr. Ing. Eva Lindáková  (od 1.3.2021)
Telefón na sekretariát: +421 2 9014 1002
Klapka: 1002
Miestnosť: pavilón B2, č. dv. 308
eva.lindakovauniba.sk

Právnička fakulty

JUDr. Dagmar Forbaková
Telefón: +421 2 9014 9504
Klapka: 9504
Miestnosť: pavilón CH 2, č. dv. 119
Email: dagmar.forbakovauniba.sk

Úradné hodiny:
Pondelok - štvrtok: 13.00 - 15.00 hod.

*********************************

Pasportizácia [.xlsx]

*********************************

Ekonomické oddelenie

Finančné oddelenie

Oddelenie prevádzky

Personálne a mzdové oddelenie

Oddelenie ekonomiky práce

Oddelenie pracovných ciest

Referát pre verejné obstarávanie

Referát evidencie a správy majetku

Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany BOZP a PO

Referát CO

Referát právnych služieb

Registratúrne stredisko fakulty - archív