Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Peter FEDOR

Výskum a jeho aplikácia

Peter Fedor zameriava svoju pozornosť na štúdium fauny strapiek (Thysanoptera), v poslednom období predovšetkým v rovine aplikácie vybraných metód umelej inteligencie v taxonómii a identifikácii ekonomicky významných druhov, vrátane karanténnych škodcov (Fedor et al., 2008, 2009). V praktickej dimenzii má táto problematika široké uplatnenie aj v monitoringu inváznych druhov. V širšom – karpatskom kontexte sa podieľal na vydaní monografie v Poľsku (Sierka et Fedor, 2004). Dielo prináša syntézy na úrovni faunistiky, ekológie a diverzity druhov, ako aj základnú metodiku pri zbere materiálu, jeho spracovaní a vyhodnotení. Je autorom prvej monografie o faune Thysanoptera na území Slovenska. V globálnom meradle sa podieľa aj na štúdiu strapiek niektorých ďalších oblastí, napr. Oceánie.

Pri riešení tejto problematiky prednášal na viacerých zahraničných univerzitách (napr. Nový Zéland, Austrália, Kanada, viaceré európske krajiny).

Okrem strapiek je Peter Fedor zameraný aj na štúdium orthopteroidného hmyzu (Ensifera, Caelifera, Mantodea, Dermaptera) stredoeurópskeho regiónu najmä v dimenzii ekológie a praktických konsekvencií vo forme bioindikačného potenciálu na úrovni druhu i spoločenstva. V tomto zmysle sa venoval aj vplyvu antropogénneho impaktu na vybrané skupiny bezstavovcov a hľadal možnosti využitia rovnokrídleho hmyzu pri detekcii rozmanitých stresových faktorov (napr. globálne klimatické zmeny).

Svoje vedecké aktivity rozvíja aj na poli teoretickej ekológie. Predovšetkým v spolupráci s expertami na Lincoln University, New Zealand pracuje v teoretickej a metodologickej oblasti bioindikácie a biomonitoringu. V tomto zmysle publikoval prácu o Shannonovej entropii (Spellerberg et Fedor, 2003).

Okrem iného sa zaoberá aj historickým kontextom a náboženskými aspektami vzťahu medzi živočíšnou ríšou a ľudskou spoločnosťou.

Napokon sa jeho záujem dotýka aj ekosozologických aspektov fauny bezstavovcov v národnom i globálnom meradle. Niekoľko rokov pôsobí ako člen Poradného zboru Ministerstva ŽP SR pre CITES, čo sa prirodzene prejavuje aj v praktických oblastiach kontroly obchodu s chránenými živočíchmi.

Peter Fedor habilitoval v odbore zoológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorom paralelne s odborom „Ekológia“ a  „Ochrana a využívanie prírody a krajiny“ školí viacerých doktorandov.   

Publikačná činnosť (výber)

Peter Fedor je autorom alebo spoluautorom vyše 80 pôvodných vedeckých článkov doma i v zahraničí, 6 monografií (z toho 1 v zahraničí) ako aj 2 vysokoškolských učebníc (Zoológia bezchordátov, Vybrané kapitoly z monitoringu životného prostredia), na ktoré má okolo 200 citácií, predovšetkým v zahraničí.

- publikácie

THYSANOPTERA:

Fedor, P., Doričová, M., Prokop, P., Mound, L., 2010: Heinrich Uzel, the father of Thysanoptera studies. Zootaxa, 2645: p. 55-63.

Varga, L., Fedor, P., Suvák, M., Kiseľák, J., Atakan, E., 2010: Larval and adult food preferences of the poinsettia thrips Echinothrips americanus Morgan, 1913 (Thysanoptera: Thripidae).  Journal of Pest Science, DOI 10.1007/s10340-010-0301-x

Fedor, P., Vaňhara, J., Havel, J., Malenovský, I., Spellerberg, I., 2009: Artificial intelligence in pest insect monitoring. Systematic Entomology, 34: p. 398-400.

Fedor, P., Doričová, M., 2009: Thrips of Bratislava. Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, 120 pp.

Fedor, P., Malenovský, I., Vaňhara, J., Sierka, W., Havel, J., 2008: Thrips (Thysanoptera) identification using artificial neural networks. Bulletin of Entomologial Research, DOI: doi:10.1017/S0007485308005750.

Sierka, W., Fedor, P. J., 2004: Wciornastki (Insecta, Thysanoptera). Katowice: Universytet Śląski, 173 pp.

Fedor, P. J., Sierka, W., Majzlan, O., 2004: The Thrips (Thysanoptera) of Slovakia. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 39, 1-3: p. 301-309.

Pelikán, J., Fedor, P. J., Krumpál, M., Cyprich, D., 2002: Thrips (Thysanoptera) in nests of birds and mammals in Slovakia. Ekológia (Bratislava), 21, 3: p. 275-282.

ORTHOPTERA:

Derka, T., Fedor, P., 2010: Hydrolutos breweri sp. n., a new aquatic Lutosini species (Orthoptera: Anostostomatidae) from Churí-tepui (Chimantá Massif, Venezuela). Zootaxa, 2653: p. 51-59.

Fedor, P.J., 2001: Bioindication Importance of Orthopterous Insects (Ensifera et Caelifera) in the Surroundings of the Gabčíkovo Dam. Folia faunistica Slovaca, 6, 1. Bratislava: 91 pp.

Fedor, P. J., Majzlan, O., 2001: Distribution and infiltration of the tree cricket Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) to unoriginal conditions in Slovakia. Bulletin de la Societé des Naturalistes Luxembourgeois, Vol. 102, p. 103-108.

Fedor, P. J., 2001: Seasonal Dynamics of the Tree Cricket Oecanthus pellucens (SCOPOLI, 1763) (Ensifera, Gryllidae) in South-Western Slovakia. Articulata. Vol. 16, p. 21-26.

Vidlička, L., Janský, V., Fedor, P. J., Krumpál, M., Lukáš, J., 2002: Distribution of Saga pedo (Pallas, 1771) in Slovakia. Articulata, Vol. 17, No. 1, p. 95-100.

Fedor, P., Holuša, J., Majzlan, O., Prokop, P., 2004: Distribution, conservation and prognosis for Gampsocleis glabra (Herbst, 1786) (Insecta: Ensifera) in Slovakia and the Czech Republic. Articulata, Vol. 19, No. 2, p. 217–224.

OSTATNÉ:

Spellerberg, I. F., Fedor, P. J., 2003: A tribute to Claude Shannon (1916-2001) and a plea for more rigorous use of species richness, specie diversity and the "Shannon-Wiener" Index. Global Ecology and Biogeography, 12, 3: p. 177-179.

Matis, D., Krumpál, M., Beláková, A., Fedor, P. J., 2003: Invertebrate zoology II (Zoológia bezchordátov II): Tentaculata, Pogonophora, Onychophora, Arthropoda, Hemichordata, Echinodermata. Bratislava: Faunima, 168 pp.

Fedor, P., 2008: Vybrané kapitoly z monitoringu životného prostredia. AX Inzert, Bratislava, 79 s.

Fedor, P.J. et al., 2004: Senec - bránou do tretieho milénia. Senec: Sinex, 328 pp.

Výučba (Pedagogická činnosť)

Výučba v uvedených predmetoch:

  • Bioindikácia a biomonitoring
  • Ekológia ekosystémov
  • Biodiverzita

Fotogaléria

Po kliknutí na náhľad sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na náhľade sa ukáže titulok fotografie. :)