Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Riziká pri práci v súvislosti s expozíciou biologickými faktormi

Manuál

Manuály nájdete aj na Sharepointe PriF UK

Manuály sú prístupné pre zamestnancov PriF UK

Prezentácia biologické faktory 2020    [.pptx]

2020 Smernica [.pdf]  Príloha V  [.pdf]  Príloha VI  [.pdf]

Prezentácia biologické faktory 2019   [.pdf]   [.pptx

Prezentácia biologické faktory 2018   [.pdf]   [.pptx]

Prezentácia biologické faktory 2017   [.pdf]   [.pptx]

Pozvánka na školenie

Zrušené, školenie prebehne náhradnou formou (zverejnenie materiálov v elektronickej podobe)

Zamestnanci a doktorandi
prichádzajúci pri práci do styku s biologickými faktormi 

Oznamujem Vám, že informovanie zamestnancov o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci (povinnosť vyplýva zo zákona NV SR č. 83/2013 Z.z., § 10)

sa bude konať:

Dňa 18.9.2020 v čase od 9.00 hod. v miestnosti č. CH1-1 (Aula), pavilón CH1. 

V prípade, že sa akcie v danom termíne nemôžete zúčastniť, prosím, kontaktujte Helenu Feketeovú kl. 9752 alebo feketeova42uniba.sk. Ďakujem.