Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

BOZP 2020 smernica

Vnútorný predpis PriF UK č. 10/2020 [.docx]   [Sharepoint]
BOZP - o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Príloha č. 1 - Pokyny na kontrolu požitia alkoholických nápojov a iných omamných látok [.doc
Príloha č. 2 - Pokyn na ochranu nefajčiarov [.doc
Príloha č. 3 - Traumatologický plán [.doc
Príloha č. 4 - Postup pri poskytovaní prvnej pomoci [.doc
Príloha č. 5 - Záznam o úraze [.docx
Príloha č. 6 - Klasifikácia úrazu  [.docx
Príloha č. 7 - Záznam o registrovanom pracovnom úraze [.xls
Príloha č. 8 - Zápis z  prerokovania rozsahu zodpovednosti za škodu [.doc
Príloha č. 9 - Oznámenie poistnej udalosti (Sociálna poisťovňa) [.doc
Príloha č. 10 - Správa z vyšetrenia príčin vzniku závažného pracovného úrazu [.xls
Príloha č. 11 - Oznámenie závažného pracovného úrazu [.doc]
Príloha č. 12 - Evidencia priznaných chorôb z povolania [.doc]
Príloha č. 13 - Zoznam pracovných pozícií na poskytovanie OOPP  [.docx]
Príloha č. 14 - Záznam z vykonanej kontroly na riadne používanie OOPP [.doc]
Príloha č. 15 - Druhy a frekvencia poskystovania OOPP + Evidenčná karta [.doc]
Príloha č. 16 - Návod na používanie a údržbu OOPP [.doc]
Príloha č. 17 - Intervaly pre vykonávanie jednotlivých druhov oboznamovania  [.doc]
Príloha č. 18 - Osnova školenia zástupcov zamestnancov pre BOZP [.doc]
Príloha č. 19 - Ustanovenie komisie BOZP [.doc]
Príloha č. 20 - Zástupca zamestnancov pre BOZP - tlačivo [.docx]
Príloha č. 21 - Záznamová kniha [.doc]
Príloha č. 22 - Záznam z poučenia zamestnanca na pracovisku [.doc]
Príloha č. 23 - Oboznámenie zamestnancov dodávateľskej spoločnosti s BOZP a OPP [.doc]
Príloha č. 24 - Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci [.doc]
Príloha č. 25 - Analýza rizík [.doc]
Príloha č. 26 - Určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním regálov a rebríkov  [.doc]
Príloha č. 27 - Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko  [.doc]
Príloha č. 28 - Koncepcia politiky BOZP [.doc]
Príloha č. 29 - Predpis o zabezpečení podmienok na ochranu zdravia pri záťaži teplom a chladom [.docx]
Príloha č. 30 - Zoznam pracovísk bez denného osvetlenia [.docx]
Príloha č. 31 - Pokyn na zaistenie BOZP pre zamestnanov vykonávajúcich práca z domu [.docx]
Príloha č. 32 - Zoznam prác nevhodných pre tehotné ženy, matky po pôrode a dojčiace matky [.docx]
Evidencia iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí  [.doc]
Evidencia pracovných úrazov a iných nebezpečných udalostí [.doc]
Povinnosti užívateľov kopírovacieho stroja  [.doc]
Povinnosti užívateľov mikrovlnnej rúry  [.doc]
Povinnosti užívateľov ohrievačov  [.doc]
Povinnosti užívateľov rýchlovarnej kanvice  [.doc]
Povinnosti užívateľov skartovacieho stroja  [.doc]
Špecifické činnosti - bezpečnosť pri zimných športoch   [.doc]
Špecifické činnosti - bezpečnosť pri cyklistike [.docx]
Špecifické činnosti - bezpečnosť pri streľbe [.docx]
Špecifické činnosti - bezpečnosť pri turistike [.docx]
Špecifické činnosti - bezpečnosť pri vodnej turistike [.docx]
Všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku  [.doc]
Predpis pre prácu so zobrazovacími jednotkami  [.doc]
Základné zásady bezpečného zaobchádzania s chemickými látkami  [.docx]
Základné zásady pri bezpečnej preprave tlakových nádob a plynov [.docx]
Zoznam dokumentácie z BOZP [.xlsx]

Bezpečnosť práce v chemickom  laboratóriu [.docx]
Všeobecné povinnosti pri práci s tlakovými flašami  [.docx]