Výroba a vyvesovanie vtáčích búdok v okolí PriF UK a FMFI UK, Mlynská Dolina

Cieľ:

Cieľom rozvešania vtáčích búdok v okolí prírodovedeckej fakulty UK a Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave bolo zvýšiť dostupnosť miest na hniezdenia pre dutinové hniezdiče v okolí fakulty. Vtáčie búdky sú vhodnou náhradou za prirodzené dutiny v miestach kde tieto chýbajú alebo je ich nedostatok. Vyvesením vtáčích búdok môžeme prilákať do nášho okolia, ktoré využívajú dutiny na svoje hniezdenie. V okolí PriF UK a FMFI UK  je nedostatok hniezdnych dutím, pretože stromy v okolí budov sú relatívne mladé. Drobné druhy vtákov hniezdiace v dutinách sa teda v okolí fakúlt síce vyskytovali (najmä v zimnom období), avšak nehniezdili tu. Vyvesením vtáčích búdok bola im poskytnutá možnosť využiť na hniezdenie zelené plochy v okolí PriF a FMFI. Študentom katedry zoológie  pod vedením doc. RNDr. Zlatice Országhovej CSc. bola tiež poskytnutá možnosť rozšíriť pokusné plochy o túto, a tak pokračovať vy výskume hniezdnej biológie a nocovania dutinových hniezdičov, čo bolo okrem zvýšenia biodiverzity pridruženým cieľom.

Výstupy a výsledky:

Dňa 1. 3. 2022 sme v rámci akcie postavme búdky pre fakultné sýkorky poskladali 48 vtáčích búdok z 60.  Jedná sa o búdky typu sýkorník vhodné pred drobné dutinové hniezdiče akými sú napríklad sýkorky, vrabce či mucháriky. Samotnému skladaniu však predchádzali mnohé prípravné práce. Prvý bol nápad p. prodekana Mgr. Petra Hanajíka PhD. túto akciu zrealizovať. Nasledovalo naplánovanie umiestnenia vtáčích búdok, ich nákres, objednanie dreva a jeho napílenie. Drevo nám ochotne napílil pán stolár Miroslav Pavlík, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

V nasledujúcich 3 týždňoch bolo 37 búdok vyvesených v okolí prírodovedeckej fakulty. Z toho 5 búdok bolo vyvesených ešte 1. 3. 2022 v rámci akcie postavme búdky pre fakultné sýkorky. Ďalších 12 búdok bolo vyvesených žiakmi osemročného gymnázia Ladislava Sáru, pod vedením Doc. RNDr. Zlatice Országhovej CSc. a ich učiteľky RNDr. Lenky Praženkovej za prispenia študentov učiteľstva biológie. Zvyšné búdky boli vyvesené študentami zoológie, prírodovedeckej fakulty.

Sýkorky prijali vyvesené búdky takmer okamžite po inštalácii. Prvý hniezdny materiál sme v nich zaznamenali už 23. 3. 2022. Prvé vajíčko v sezóne bolo na tejto lokalite znesené 1. 4. 2022. Teraz sýkorky pokračujú v kompletizácii znášok a v najbližšom čase začnú samice, ktoré začali so znáškou najskôr s ich inkubáciou.

Plány:

V najbližšom období sa chystajú študenti zoológie dokončiť a vyvesiť ostávajúce vtáčie búdky. Podobne budú pokračovať v kontrolách priebehu hniezdenia. Taktiež sa budú o vyvesené búdky starať a ich aj čistiť

Poďakovanie:

Za pomoc pri realizácii projektu sa chceme poďakovať všetkým účastníkom akcie postavme búdky pre fakultné sýkorky. Za zapojenie sa do vyvesovania vtáčích búdok ďakujeme žiakom gymnázia Ladislava Sáru 1 v Bratislave. Za technickú pomoc s napílením a dopravou dreva a za poskytnutie lavíc sa chceme poďakovať oddeleniu prevádzky PriF UK. Za možnosť realizácie tohoto projektu chceme poďakovať aj pánu dekanovi Prof. RNDr. Petrovi Fedorovi PhD. a vedeniu FMFI UK.

TEXT:  bc. Martin Matejka

FOTO:  Mgr. Maroš Ondrejka - Referát propagácie

Pozrite si Staviame búdky pre fakultné sýkorky

FOTO: Mgr. Maroš Ondrejka – Referát propagácie