Cena za transfer technológií

10. ročník súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU je otvorený
– prijímame nominácie!

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov

Súťaží sa v troch kategóriách:

  • Inovácia
  • Inovátor/Inovátorka
  • Počin v oblasti transferu technológií

Do súťaže je možné nominovať výsledky výskumu a vývoja (podľa kategórií), ktorých vznik bol zamestnávateľovi nahlásený v období 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022

Nominácie do súťaže môžu nahlasovať:

  • jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií
  • centrá pre transfer technológií (prípadne obdobné pracovisko v rámci inštitúcie zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe)
  • Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR)


Nominácie prijímame do 31. augusta 2022

Nahlasovanie prebieha elektronicky prostredníctvom formulára, zverejneného na portáli NPTT, a to jeho zaslaním na príslušné CTT, alebo priamo vyhlasovateľovi na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk (veľkosť zasielaného e-mailu nesmie presiahnuť 5 MB)

Všetky podrobné informácie k súťaži (štatút, formulár nominácie, termíny, aktuálne informácie, informácie o doterajších víťazoch, ...) nájdete na tomto linku http://bit.ly/cenazatt

Tešíme sa na Vaše tohtoročné nominácie!

Tím CTT CVTI SR

Mgr. art. Mária Pospíšilová, ArtD.
Odborný referent
+421 2 69253 108
https://join.skype.com/invite/nSxkHTrl78ga
Oddelenie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva
Odbor transferu technológií; www.nptt.sk
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava;
www.cvtisr.sk
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do Vašej budúcnosti / Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja / www.opii.gov.sk