2022/06/23 Prednáška: Geophysics in the Energy Transition

Prednášajúci: RNDr. Erika Gašperiková, PhD.,
Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California, USA

Kedy: Štvrtok 23. júna 2022 11:00

Kde: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Mlynská dolina,
prezentačné centrum J. A. Komenského (AMOS)

Geofyzika hrá dôležitú úlohu pri globálnom prechode na čistú energiu a pri riešení environmentálnych problémov. Tento prechod zahŕňa technológie zachytávania a sekvestrácie uhlíka (CCS) na znižovanie emisií súčasných zdrojov energie a zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov v sektore tepla a elektriny. Seminár sa bude týkať geofyzikálnych aplikácií v geotermálnom priemysle, CCS a environmentálnych problémov.

Plagát [.pdf] [.docx]

Za organizátorov
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.
Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky