Ocenenia rektora UK - Medzinárodný deň študentstva

12.04.2022

2020

RNDr. Tomáš Szemes, PhD. -  za prínosnú činnosť a angažovanosť vo výskume zameranom na identifikáciu genómu SARS-Cov2 s určením jeho kompletnej sekvencie.

doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD. – za aktívny prínos a osobné zanietenie v oblasti digitalizácie vzdelávacieho procesu a zavádzania progresívnych vyučovacích metód.

2021

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD. – za úspešnú pedagogickú a výskumnú prácu, aktívne publikovanie, ako aj za mimoriadne úsilie v rámci koordinácie a manažovania akreditácií študijných programov na fakulte.

RNDr. Regína Sepšiová, PhD. – za invenčný, motivujúci prístup k vzdelávaniu vysokoškolských študentov dištančnou formou a za popularizáciu genetiky sériou online prednášok pod názvom Genetika na kolesách.

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. – za mimoriadne aktívnu, úspešnú pedagogickú prácu a za kreatívnu propagáciu štúdia chémie medzi talentovanou stredoškolskou mládežou.

Fotografie: Peter Hanajík – Referát propagácie