Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska

Európska únia Kohézny fond
Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Operačný program KŽP je podporovaný Kohéznym fondom.

webové sídlo Riadiaceho orgánu OP KŽP www.op-kzp.skwebové sídlo Sprostredkovateľského orgánu OP KŽP www.sazp.skwebové sídlo Úradu vlády SR www.partnerskadohoda.gov.sk

Základné informácie o projekte

Kód projektu v ITMS 2014+: 310011N463

Názov projektu: Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska

Akronym: BioReg

Dopytovo- orientovaný projekt

Celkový rozpočet projektu: 191 957,01 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 182 359,16 EUR

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 05/2019 - 12/2021

Krátky opis projektu:

Cieľom projektu je realizácia aktivít, zameraných na zapojenie širokej verejnosti do aktívnej ochrany prírody a biodiverzity v rámci mikroregiónov, zvýšenie environmentálneho povedomia a hľadanie riešení proaktívnym spôsobom.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu je široká verejnosť, ktorej chceme poskytnúť relevantné informácie týkajúce sa problematiky životného prostredia, faktorov ohrozenia jednotlivých jeho zložiek, ale aj možností ochrany prírody a krajiny, zelenej infraštruktúry, posilnenia biodiverzity a celkového zlepšovania kvality životného prostredia v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Modelovými územiami, na ktorých bude projekt realizovaný, bude osem vybraných mikroregiónov Slovenska (v každom samosprávnom kraji jeden mikroregión). Každý mikroregión predstavuje zoskupenie viacerých obcí, pričom aktivity projektu budú cielené na rozvinuté aj na menej rozvinuté regióny.

Nosným cieľom projektu je Zlepšenie informovanosti a zapojenosti kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny. Tento cieľ bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktorá bude rozdelená na 4 informačné subaktivity, ktoré sú vzájomne prepojené a logicky na seba časovo a obsahovo nadväzujú:

  1. workshopy zamerané na význam a ochranu biodiverzity vo vzťahu k ochrane prírody a zelenej infraštruktúre v jednotlivých mikroregiónoch,
  2. lektorované exkurzie zamerané na spoznávanie biodiverzity mikroregiónov,
  3. praktický manažment zameraný na zlepšenie stavu rastlín, živočíchov a biotopov,
  4. tvorivé dielne, prostredníctvom ktorých bude mať verejnosť možnosť vnímať biodiverzitu aj z iného uhla pohľadu.

Jednotlivé aktivity budú smerované tak, aby prostredníctvom zvyšovania environmentálneho povedomia verejnosti zvýšili záujem verejnosti o problematiku životného prostredia a prispeli k spolupodieľaniu sa občanov na riešení problémov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny a so zachovaním a posilnením biodiverzity nielen počas trvania projektu, ale aj po jeho skončení.

Realizované informačné aktivity

23. 09. 2019 — mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 23. septembra 2019 sme v Krakovanoch realizovali v rámci podujatia Slávnosti jesene workshop Výchova k ochrane biodiverzity, ktorý bol prioritne určený pre učiteľov materských a základných škôl z mikroregiónu. S deťmi z materských škôl a so žiakmi z 1. stupňa základných škôl boli realizované tvorivé dielne zamerané na spoznávanie prírodnín pod lupami (napr. rôznych druhov hmyzu, ako aj semien rôznych druhov rastlín) a tvorivé a vzdelávacie aktivity súvisiace so spoznávaním a ochranou biodiverzity vo vzťahu k ochrane prírody a zelenej infraštruktúre.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Výchova k ochrane biodiverzity

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


10. 10. 2019 — mikroregión Veľký Šariš (Prešovský kraj)

V októbri 2019 sme realizovali workshopy a tvorivé dielne zamerané na ochranu biodiverzity v oblasti Veľkého Šariša. PriF UK sa týmto spôsobom zapojila do dňa dobrovoľníctva, počas ktorého obyvatelia mesta pomáhali čistiť okolie miestneho potoka a lesné chodníky. Prezentovali sme dôležitosť a rozmanitosť miestnej vegetácie z dendrologického pohľadu, význam biodiverzity zástupcov bezchordátov v ekosystémoch a význam funkčnej diverzity pôdnej bioty pri rozkladných procesoch a tvorbe pôdnej organickej hmoty.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Význam pôdnej biodiverzity pre život

WORKSHOP Prečo chrániť faunu vodných a brehových biotopov

WORKSHOP Prečo chrániť rastlinstvo mokraďových biotopov

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


24. - 25. 10. 2019 — mikroregión Orava (Žilinský kraj)

Realizované aktivity:

WORKSHOP Faktory ovplyvňujúce biodiverzitu lesných porastov

WORKSHOP Možnosti budovania a revitalizácie mokradí

WORKSHOP Náučné chodníky ako prostriedok interpretácie biodiverzity v krajine

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


08. 11. 2019 — mikroregión CEDRON - NITRAVA (Nitriansky kraj)

Realizované aktivity:

WORKSHOP Dendrologická diverzita v antropicky zaťaženej krajine

WORKSHOP Biodiverzita rastlín

WORKSHOP Prečo chrániť faunu lužných lesov?

WORKSHOP Vie pomôcť separovaný zber ochrane prírody?

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


26. 11. 2019 — mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Realizované aktivity:

WORKSHOP Diverzita drevín a ich funkcia v krajine

WORKSHOP Interpretácia biodiverzity z hľadiska zvýšenia informovanosti verejnosti

WORKSHOP Komunikácia s prírodou (dopad aktivít človeka na prírodu)