31.08.2021 Mgr. Ondrej Brachtýr

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE

o obhajobe dizertačnej práce,
ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského,
Mlynská dolina, Bratislava, miestnosť G -245
s možnosťou pripojenia sa na obhajobu online.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium vedy o Zemi,
študijný program ložisková geológia

Termín: 31.08.2021 o 13:00 h.

Uchádzač: Mgr. Ondrej Brachtýr

Názov: „Hodnotenie environmentálnych rizík a ekonomického potenciálu ťažobných odpadov na opustených Sb ložiskách Slovenska.“

Oponenti
prof. RNDr. Peters Andráš, CSc.
prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.
doc. Ing. Silvie Heviánková, PhD.

Školiteľ:
doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.

Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.

S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

prof. Otilia Lintnerova
Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie
Department of Mineralogy, Petrology and Economic Geology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University in Bratislava
otilia.lintnerova@uniba.sk