Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

KMPLG.sk

Webstránku katedry nájdene na adrese:
=> KMPLG.sk <=

Alebo navštívte náš => Facebook <=

 

Zameranie katedry:

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie vznikla v roku 2021 spojením dvoch tradičných katedier PriF UK s bohatou históriou, Katedry mineralógie a petrológie a Katedry ložiskovej geológie. Novovzniknuté pracovisko vychádza z pevných základov pôvodných katedier a chce reagovať na aktuálne výzvy doby a spoločnosti. Naše kľúčové výzvy sú zabezpečenie nerastných surovín pre fungovanie klasických oblastí hospodárstva ako aj rozmach nových technológii, efektívnejšie využívanie primárnych a sekundárnych nerastných surovín, znižovanie a odstraňovanie negatívneho vplyvu banskej a inej priemyselnej činnosti na životné prostredie a prispieť ku globálnej dekarbonizácii. Nástrojmi k dosiahnutiu týchto výziev sú naše poznatky o horninotvorných a ložiskotvorných procesoch, schopnosti komplexného zhodnotenia ložísk nerastných surovín vychádzajúce z aplikácie základných a pokročilých metodík prieskumnej geológie, mineralogickej, litologicko-petrologickej a geochemickej analýzy, stanovenia fyzikálno-mechanických vlastností a laboratórnych experimentov a syntéz, využívajúc prostredie GIS pre vytváranie genetických modelov, modelov distribúcie kvality surovín, modelov zhodnotenia rizík ťažby nerastných surovín a šírenia negatívnych dopadov antropogénnych aktivít na životné prostredie.

Náplň katedry je rovnomerne rozložená na pedagogickú a vedeckú činnosť v základnom a aplikovanom výskume. Študenti všetkých stupňov štúdia sú plnohodnotnou súčasťou našich výskumných a projektových aktivít. Snahou katedry je vychovať mineralógov, petrológov, ložiskových a environmentálnych geológov so širokým záberom uplatnenia pre prospekčné a ťažobné spoločnosti, inštitúcie zaoberajúce sa ochranou životného prostredia, sanáciou environmentálnych záťaží alebo územným plánovaním. Naši absolventi sa uplatňujú tiež v štátnej správe a samospráve, vo výskumných inštitúciách, múzeách a ďalších geologických a gemologických organizáciách.

RNDr. Peter Ružička, PhD.  

(miestnosť G-320, tel: +421 (02) 60296 356, e-mail: peter.ruzicka(at)uniba.sk)

<output style="font-family: "Open Sans", sans-serif;">malickova3@uniba.sk</output>

<output style="font-family: "Open Sans", sans-serif;">malickova3@uniba.sk</output>