Výbor Geologickej sekcie

Výbor geologickej sekcie na PriF UK pre funkčné obdobie 02/2019 – 01/2023

Vedúca geologickej sekcie
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

Tajomníčka geologickej sekcie
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

Členovia predsedníctva
prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.
prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.
prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.
prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.
doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.
prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.
doc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.*

Rada pre vedu
prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc. **
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.
prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.
prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD. *
prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
doc. RNDr. Dávid Krčmář, PhD.
doc. RNDr. Peter Koděra, PhD.
RNDr. Marek Bujdoš, PhD.

Rada pre pedagogiku
doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD. **
prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD.
doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD. 
doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.
doc. RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.
doc. RNDr. Martin Urík, PhD.
RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.
Mgr. Tomáš Lánczos, PhD. *

* bez hlasovacieho práva

** predsedníčka Rady