30.08.2021 Mgr. Tomáš Potočný

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE
o obhajobe dizertačnej práce,

ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského,
Mlynská dolina, Bratislava, Andrusovova miestnosť,  G-245
s možnosťou pripojenia sa na obhajobu online.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium vedy o Zemi,
študijný program tektonika  

Termín 30.8.2021 o 13:00 h.  

Uchádzač Mgr. Tomáš Potočný

Oponentiprof.
RNDr. Marián Putiš, DrSc.
RNDr. Ján Madarás, PhD.
Ing. Zoltán Németh, PhD.  

Názov „Tektonometamorfný vývoj meliatického príkrovu Bôrky a jeho vzťahy k okolitým jednotkám“      

Školiteľ: prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.       

Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.

S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.  

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

doc. Mgr. Rastislav Vojtko, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,
Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie
Telefón na pracovisko +421 2 9014 9212
Miestnosť G-222
Email rastislav.vojtko@uniba.sk