14.12.2021 Mgr. Petronela Nováková

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE

o obhajobe dizertačnej práce,
ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského,
online prostredníctvom MS Teams
s možnosťou pripojenia sa na obhajobu online.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium vedy o Zemi,
študijný program sedimentológia
    
Termín 14.12.2021 10:00 h.

Uchádzač
Mgr. Petronela Nováková

Oponenti
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. Scient.
doc. Ing. Ladislav Vizi, PhD.

Názov „Subsidenčná história Dunajskej Panvy“  
    
Školiteľ: Mgr. Samuel Rybár, PhD.   
    
* Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.
* S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

RNDr. Michal Šujan, PhD.
Katedra geológie a paleontológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
https://geopaleo.sk/sujan-michal/
+421 2 602 96 156