30.08.2021 Mgr. Kateřina Holušová

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

Rigorózne skúšky (dištančne)
na Katedre analytickej chémie PRIF UK

30.8.2021 o 15.00 hod.

Online linka

Uchádzač Mgr. Kateřina Holušová   

Oponent
Mgr. Pavel Škvára, PhD.   

Konzultant
RNDr. Róbert Bodor, PhD.

Názov rigoróznej práce: Monitorování veličin charakterizujících okolní podmínky a kvantifikace jejich vlivu v procesu ověřování analyzátoru dechu

Komisia pre RS:

Predseda:  doc. RNDr. Marián Masár, PhD.
                  
Členovia:   
doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.          
prof. PharmDr. Josef Jampílek, PhD.
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. – ext.

Kontakt

RNDr. Róbert Bodor, PhD.
Katedra analytickej chémie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava