25.08.2021 Mgr. Katarína Rišová

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE
o obhajobe dizertačnej práce,

ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského,
Mlynská dolina, Bratislava,  miestnosť B1 - 528
s možnosťou pripojenia sa na obhajobu online.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium vedy o Zemi,
študijný program regionálna geografia

Termín 25.8.2021 o 13:00 h.
 
Uchádzač Mgr. Katarína Rišová

Oponenti
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
RNDr. Robert Osman, Ph.D.
 
Názov  „Časovo-priestorový prístup ako nástroj pre geografické skúmanie podmienok pre pešiu dopravu“  
   
Školiteľ: Mgr. Pavel Šuška, PhD.   
    
Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou - Geografickým ústavom SAV v  Bratislave.

S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK,  Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.
 
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia,
Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón na pracovisko +421 2 9014 9430
Miestnosť B1-546
Odkaz https://fns.uniba.sk/krg/
Email ladislav.tolmaciuniba.sk