M.Sc. Yuqing Bai, Mgr. Matej Rybárik

Oznam o dizertačnej  skúške

ktorá sa bude konať 9. apríla 2021 od 9.00 hodiny

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Skúšaní budú študenti 2. ročníka doktorandského programu Ložisková geológia, odbor Vedy o Zemi: 

M.Sc. Yuqing Bai

ktorý vypracoval  písomnú prácu k dizertačnej skúške: „Role of clays in oil sands and mature fine tailings“ pod vedením školiteľa  Mgr. Mareka Osackého, PhD.

Predseda  skúšobnej komisie - prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.,  členovia:  doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD., doc. Mgr. Peter Koděra,  PhD., doc. Mgr. Peter Šottník, PhD. a Mgr. Bronislava Voleková, PhD.  Oponent práce  : Mgr.  Igor  Stríček, PhD.

Mgr. Matej Rybárik

vypracoval písomnú prácu „Epitermálne strednesulfidačné drahokovovo-polymetalické ložiská vo svete a ich porovnanie s Au-Ag-Pb-Zn-Cu ložiskom na Rozália bani“ pod vedením školiteľa  Doc. Mgr. Petra Koděru , PhD.:

Predseda skúšobnej komisie -  prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc., členovia:  doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD., Mgr. Marek Osacký, PhD., doc. Mgr. Peter Šottník, PhD. a prof. RNDr. Martin Chovan, CSc. Oponent práce  Mgr. Alexander Kubač, PhD.

Skúšaní budú z povinného predmetu Ložisková geológia  (Economic Geology) a voliteľného predmetu Metódy výskumu v ložiskovej geológii (Research Methods).  

Prof. RNDR. Otília Lintnerová, CSc. v.r.