25.08.2021 Mgr. Ana Uher

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE
o obhajobe dizertačnej práce,

ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského,
Mlynská dolina, Bratislava,  miestnosť B1 - 528
s možnosťou pripojenia sa na obhajobu online.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium vedy o Zemi,
študijný program regionálna geografia
 
Termín 25.8.2021 o 15:00 h.
 
Uchádzač Mgr. et Mgr. Ana Uher
 
Oponenti
prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Mgr. Anton Fogaš, PhD.
 
Názov  „Behaviorálno-geografické aspekty životných dráh obyvateľov postihnutých vojnovým konfliktom na území bývalej Juhoslávie“  
    
Školiteľ: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.   
    
Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou - Geografickým ústavom SAV v Bratislave.

S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.
 
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia,
Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón na pracovisko +421 2 9014 9430
Miestnosť B1-546
Odkaz https://fns.uniba.sk/krg/
Email ladislav.tolmaciuniba.sk