30.08.2021 Mgr. Peter Kiss

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE
o obhajobe dizertačnej práce,

ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského,
Mlynská dolina, Bratislava,  Andrusovova miestnosť,  G-245
s možnosťou pripojenia sa na obhajobu online.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium vedy o Zemi,
študijný program paleontológia
    
Termín 30.8.2021 o 10:00 h.

Uchádzač Mgr. Peter Kiss

Oponenti
* prof. RNDr. Katarína Holcová, PhD.
* doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
* Prof. Dr. Dierk Hebbeln
 
Názov  „The effect of population dynamics, growth and calcification of planktonic foraminifera on the pelagic carbonate flux“  
    
Školiteľ:
* doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.
* Prof. Dr. Michal Kucera
 
Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.

S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.
 
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,
Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón na pracovisko +421 2 9014 9700
Email daniela.rehakovauniba.sk
Miestnosť G-229