23.08.2021 Mgr. Angelika Drozdová

Obhajoba dizertačnej práce

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

23.8.2021 o 13:30 hod. Mgr. Angelika Drozdová

Školiteľ
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Predseda komisie
prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

Členovia komisie
doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.
doc. Mgr. Monika Okuliarová, PhD.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Oponenti
prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.
RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
RNDr. Vladimír Parkányi, PhD.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium biológia,
študijný program fyziológia živočíchov
miestnosť B2 - 433
„Endokrinné a imunitné dôsledky svetla počas inkubácie na vývin a správanie hydiny“ 

Kontakt

prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
iveta.herichova@uniba.sk
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

Paulína Pidíková, doktorandka
paulina.pidikova@uniba.sk
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

Obhajoby dizertačných prác - harmonogram [.docx]

24.08.2021 RNDr. Matúš Sýkora

24.08.2021 Mgr. Justína Mertušová (Polomová)

24 08.2021 Mgr. Martina Morová

23.08.2021 Mgr. Angelika Drozdová

23.08.2021 Mgr. Ján Roška