24.08.2021 Mgr. Daniela Rusnáková

Obhajoba dizertačnej práce

Študijný odbor vedy o Zemi

Študijný program inžinierska geológia

Hybridná forma, s možnosťou pripojenia cez MS Teams

24.8.2021 o 11:00 hod.

Mgr. Daniela Rusnáková

Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

PriF UK miestnosť G-130
inžinierska geológia
"Analýza tepelného ostrova pod Bratislavou"

Kontakt

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
renata.flakovauniba.sk
Prírodovedecká fakulta UK
Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Harmonogram

26.08.2021 Mgr. Martin Zatlakovič

26.08.2021 Mgr. Martin Maľa

24.08.2021 RNDr. Nora Jantáková

24.08.2021 Mgr. Daniela Rusnáková

24.08.2021 RNDr. Kamila Hodasová