27.08.2021 Mgr. Ivan Zvara

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

OBHAJOBA DOKTORANDSKEJ DIZERTAČNEJ PRÁCE

Pozývame Vás na obhajobu doktorandskej dizertačnej práce

v študijnom programe aplikovaná geofyzika,
v študijnom odbore vedy o Zemi,
ktorá sa bude konať dňa
27. augusta 2021 (piatok) o 10:00 h.
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava,
miestnosť G – 337 s možnosťou pripojenia sa na obhajobu online.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Uchádzač: Mgr. Ivan Zvara

Názov práce: Vývoj numerických metód inverzie v interpretácii potenciálových polí

Oponenti:
prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.
RNDr. Ján Vozár, PhD.

Školiteľ:
prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Predseda komisie:
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Členovia komisie:
doc. RNDr. Vojtech Gajdoš, CSc.
RNDr. Peter Vajda, PhD.
Ing. Juraj Papčo, PhD.

Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.
S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia) Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. v. r.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta,
Geologická sekcia,
Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky
Telefón na pracovisko  +421 2 9014 9350
Miestnosť G-336
Email roman.pasteka@uniba.sk