24.08.2021 Mgr. Martina Morová

Obhajoba dizertačnej práce

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

24.8.2021 o 9:00 Mgr. Martina Morová

Školiteľ
doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.

Predseda komisie
prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

Členovia komisie

  • prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
  • doc. Mgr. Monika Okuliarová, PhD.
  • prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
  • prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Oponenti:

  • prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
  • doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD.
  • RNDr. Michal Dubovický, CSc.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium biológia,
študijný program fyziológia živočíchov
miestnosť B2 - 433
„Vplyv prenatálneho a skorého postnatálneho vystavenia esterom kyseliny ftalovej na neurobehaviorálny vývin potomstva potkana laboratórneho“

Kontakt

prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
iveta.herichova@uniba.sk
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

Paulína Pidíková, doktorandka
paulina.pidikova@uniba.sk
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

Obhajoby dizertačných prác - harmonogram [.docx]

24.08.2021 RNDr. Matúš Sýkora

24.08.2021 Mgr. Justína Mertušová (Polomová)

24 08.2021 Mgr. Martina Morová

23.08.2021 Mgr. Angelika Drozdová

23.08.2021 Mgr. Ján Roška