24.08.2021 Mgr. Kristína Boršová

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE
o obhajobe dizertačnej práce,

ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského,
Mlynská dolina, Bratislava, online.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium biológia,
študijný program mikrobiológia

Termín 24.08.2021 o 9:00 h.
 
Uchádzač Mgr. Kristína Boršová
 
Oponenti
prof. RNDr. Daniel Růžek, PhD.
doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
Mgr. Vladimír Leksa, PhD.
 
Názov „Zoonotické vírusy na Slovensku: Genetická charakterizácia hantavírusov a koronavírusu SARS-CoV-2“  
    
Školiteľ: RNDr. Boris Klempa, DrSc.   
    
Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou - Biomedicínskym centrom SAV  v Bratislave.

S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.
 
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Harmonogran

Obhajoby dizertačnej práce

Katedra mikrobiológie a virológie

Harmonogram [.docx]

23.08.2021

Mgr. Zuzana Kisová
23. august 2021 o 9:00
link

Mgr. Balázs Sallay
23. august 2021 o 11:00
link

Mgr. Maroš Laho
23. august 2021 o 13:00
link:

24.08.2021

Mgr. Kristína Boršová
24. august 2021 o 9:00
link:

RNDr. Brigita Benkőová
24. august 2021 o 11:00
link:

Kontakt

RNDr. Kamila Koči, PhD.
Telefón na pracovisko +421 2 9014 9636
Miestnosť B2-215
Email kamila.koci@uniba.sk

Assistant professor
Department Secretary

Department of Microbiology and Virology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University in Bratislava
Ilkovičova 6, 84215 Bratislava
Slovakia