24.08.2021 Mgr. Justína Mertušová (Polomová)

Obhajoba dizertačnej práce

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

24.8.2021 11:00 Mgr. Justína Mertušová (Polomová)

Školiteľ
Mgr. Ľubica Niederová, PhD.

Predseda komisie:
prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

Členovia komisie
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
doc. Mgr. Monika Okuliarová, PhD.
doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Oponenti
RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.
RNDr. Alžbeta Darolová, CSc.
doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium biológia,
študijný program fyziológia živočíchov
miestnosť B2 - 433
„Spev vo vzťahu k neurogenéze u samcov a preferenciám u samíc spevavcov“

Kontakt

prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
iveta.herichova@uniba.sk
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

Paulína Pidíková, doktorandka
paulina.pidikova@uniba.sk
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

Obhajoby dizertačných prác - harmonogram [.docx]

24.08.2021 RNDr. Matúš Sýkora

24.08.2021 Mgr. Justína Mertušová (Polomová)

24 08.2021 Mgr. Martina Morová

23.08.2021 Mgr. Angelika Drozdová

23.08.2021 Mgr. Ján Roška