31.08.2021 Mgr. Rajpal Shetty

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE
o obhajobe dizertačnej práce,

ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského,
Mlynská dolina, Bratislava, miestnosť B2-117a
s možnosťou pripojenia sa na obhajobu online.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium biológia,
študijný program fyziológia rastlín
 
Termín 31.8.2021 o 10:00 h.
 
Uchádzač Mgr. Rajpal Shetty

Oponenti
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
Prof. Dr. Irene Lichtscheidl
 
Názov „Phytotoxicity of metal(loid)s and the use of biochar in phytoremediation of contaminated soils“  
    
Školiteľ: doc. RNDr. Marek Vaculík, PhD.   
    
Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.

S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Oddelení vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia (referát  doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, CH-1, č. dv. 101/a.
 
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

Mgr. Michal Martinka, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta,
Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
Telefón na pracovisko +421 2 9014 9455
Miestnosť B2-126
Email michal.martinka@uniba.sk